První facility manažeři obdrželi profesní osvědčení | E15.cz

První facility manažeři obdrželi profesní osvědčení

Facility management (FM) je podle nové legislativy Evropské unie oborem, jehož úkolem je jednotnou formou řídit všechny podpůrné služby (procesy, které slouží podpoře hlavní činnosti společnosti). V praxi to znamená zejména zajištění provozu prostor (budov), jejich údržby a rozvoje, všech jejich provozních služeb (zajištění likvidace odpadů, úklidu a čištění atd.).

Facility management (FM) je podle nové legislativy Evropské unie oborem, jehož úkolem je jednotnou formou řídit všechny podpůrné služby (procesy, které slouží podpoře hlavní činnosti společnosti). V praxi to znamená zejména zajištění provozu prostor (budov), jejich údržby a rozvoje, všech jejich provozních služeb (zajištění likvidace odpadů, úklidu a čištění atd.).

Současně se FM stará o potřeby všech zaměstnanců či uživatelů těchto prostor. Zajišťuje jejich bezpečnost, řídí přímé služby těmto uživatelům (recepce, stravování, správa a řízení zasedacích místností, zajištění akcí, tlumočnictví a mnohé další tzv. „měkké služby“). Podle ČSN EN 15221 však FM řídí i ICT podporu (správa výpočetní a komunikační techniky a programů), řídí interní logistiku, kterou se míní předně správa vozového parku, služební vozidla, parkovací služby, ale i kopírovací a tiskové služby, archivace, interní pošta a mnohé jiné. Řídit takto rozsáhlou a nesourodou skupinu služeb, které ve svém důsledku výrazně ovlivňují výkon každého zaměstnance či uživatele budov, je úloha vysoce náročná, která vyžaduje erudovaného odborníka.

Tito odborníci se všude na světě nazývají facility manažeři a jejich význam prudce vzrůstá. V ČR je vzdělávání těchto odborníků zatím v úplných začátcích. Již několik let sice probíhá výuka FM na našich vysokých školách, zdaleka však nedosahujeme takového počtu absolventů jako v západních evropských zemích, kdy například ve Velké Británii ročně končí kompletní FM studium 200 absolventů a v Nizozemsku dokonce dva tisíce (zde jsou však započítáváni i středoškolští absolventi). Určitá tradice však začala na VŠE a FSv ČVUT, kde se přednáší předmět FM, a na VŠB TU Ostrava, kde je FM možno studovat v bakalářském studiu: Správa majetku a provoz budov nebo Příprava a realizace staveb.

#####Nový rekvalifikační kurz facility manažerů

Jinak je tomu v oblasti vzdělávání odborníků z praxe. IFMA CZ si již dávno vytyčila cíl začít s tímto vzděláváním, ale při hledání formy narážela na organizační, ale hlavně obsahovou nevyváženost vysokých škol. FM je zaměřen typicky mezioborově, což znamená, že orientace na převážně ekonomické, ale i pouze technické předměty je zavádějící. IFMA CZ proto iniciovala založení samostatného profesního vzdělávání. Tohoto se ujala společnost Hein Consulting, s. r. o., která v prosinci loňského roku získala oficiální akreditaci MŠMT (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) k výuce rekvalifikačního kurzu facility manažerů a zároveň založila pro účely výuky samostatnou divizi FM Institute (viz www.fminstitute.cz). První běh tohoto vzdělávání úspěšně proběhl mezi únorem a červnem tohoto roku a byl završen předáním prvních sedmi osvědčení. Druhý běh začne na počátku září. Každého samozřejmě napadne, pro koho je takové vzdělávání přesně určeno.

#####Co si posluchači vyslechnou a kdo je učí

Osnovy vzdělávání byly sestaveny podle EU standardů ČSN EN 15221. Tyto osnovy akreditované MŠMT byly prakticky ověřeny v průběhu prvního běhu tohoto vzdělávání. Základem jsou dnes platné první dva díly této normy „Termíny a definice“ a „Průvodce přípravou FM smluv“. Frekventanti se však již seznámí s obsahem nově připravovaných čtyř dílů EU standardů „Kvalita ve FM“, „Kategorie facility managementu“, „Procesy ve FM“ a „Měření prostor ve FM“. Teoretickým seznámením s těmito základy facility managementu provede účastníky ing. Ondřej Štrup (pověřený zastupováním ČR v CEN/ TC 348 - technické komisi Normativního evropského institutu CEN). Další dny budou posluchači aktivně spolupracovat při výuce odborných předmětů sestavených podle výše zmiňované normy.

Výuku zajišťuje celkem 24 odborníků z praxe. Celý rekvalifikační kurz je koncipován do 15 dnů. První lekce začíná 2. září 2009 a závěr kurzu připadá na 16. prosince. Všechny přednášky probíhají vždy ve středu od 9 do 17 hodin. Přibližně dvě třetiny kurzu mají výukový charakter (forma přednášek), třetina je určena na praktická cvičení a dva dny jsou vyhrazeny na exkurze do praxe (v minulém běhu posluchači navštívili objekt Justičního paláce ve Vršovicích a nový moderní objekt ředitelství ČSOB v Radlicích). Tyto exkurze povedou příslušní lektoři a na praktických příkladech budou prezentovat pozitivní i negativní poznatky z praxe. Kurzy (přednáškové a procvičovací) budou probíhat v sálu Triumf hotelu Tristar v Praze 8-Karlíně (součást komplexu hotelů Olympik). Vlastní vyučování je pestré od klasických přednášek, přes semináře a workshopy až po samostatnou činnost posluchačů.

Nabyté znalosti budou muset posluchači prokázat při vyplňování testu (74 otázek), ale zejména při přípravě a obhajobě vlastní seminární práce. Důraz je kladen na slovo „vlastní“. Každý si zvolí téma, které ve své praxi bude moci zužitkovat a za pomoci příslušného lektora tuto tematiku rozpracuje ve formě studie, projektu, analýzy či návrhu řešení. Tuto práci pak bude muset obhájit obdobně, jako se to děje na vysoké škole. Minulí absolventi obhajovali své práce před komisí ve složení prof. ing. Stanislav Adamec (VŠE), ing. Bohuslav Kyjánek (prezident IFMA) a ing. Ondřej Štrup (FMI). Pouze za podmínky řádné docházky (tolerovat se budou maximálně 2 dny nepřítomnosti), vypracování testu a obhájení seminární práce obdrží posluchač osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a tím bude slavnostně prohlášen za odborníka - facility manažera.

#####Zkušenosti z právě ukončeného prvního běhu

Celý kurz byl důsledně veden v souladu s novým EU standardem ČSN EN 15221 „Facility management“. Posluchači se seznámili i s principy čtyř nových dílů této FM normy, které jsou teprve v přípravě a mnozí právě z nich čerpali inspiraci pro své závěrečné seminární práce. Zkušební komise kladla posluchačům všetečné otázky, aby je prověřila, zda si osvědčení doopravdy zaslouží. Na závěr zkoušek komise vyhodnotila všechny posluchače jako skutečné facility manažery, a tak si v průběhu následující oslavy převzali svá rekvalifikační osvědčení. Česká republika má tedy první akreditované facility manažery, kterými jsou Lubomír Barák (Rogersecurity), Petr Drahovzal (Optiservis), ing. Vendula Hokešová (Optiservis), Aleš Jungvirt (AGC Automotive Czech), Klára Kindlová (SITA INC BV), ing. Michal Koukol (UPS) a ing. Martin Malinský (Trigema Real). Ti, kteří mají zájem o další běh tohoto kurzu (případně o jednotlivé samostatné předměty), se mohou již dnes přihlásit na www.fminstitute.cz , kde ve složce „Pořádáme“ naleznou odkaz na nový kurz označený r0902, výběrem data otvíracího dne 2. 9. 2009 si mohou zpřístupnit přihlašovací formulář a tento vyplnit.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!