Změny v daních od roku 2012 | e15.cz

Změny v daních od roku 2012

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Už si začínáme zvykat. Také s novým rokem 2012 přichází řada změn v daňových předpisech. V minulém čísle jsme komentovali režim přenesení daňové povinnosti u DPH pro stavební a montážní práce. Připomeňme si ještě další důležité změny.

#####Další změny u DPH

Nejvýznamnější změny u daně z přidané hodnoty (zákon č. 370/2011 Sb.) se týkají:

• změny snížené sazby daně z 10 % na 14 %, • opravy základu daně, • nároku na odpočet daně na vstupu.

Od ledna 2012 se zvyšuje snížená sazba daně z 10 % na 14 %. Na přelomu let 2011 a 2012 se postupuje při vyúčtování záloh tak, že se do základu daně, ze kterého se následně spočítá 14%daň, zahrne pouze rozdíl hodnoty celého zdanitelného plnění a součtu zaplacených záloh, z nichž byla přiznána daň v roce 2011. Obdobně se řeší i vyúčtování dodávek vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu. Zákon připouští, aby dodavatel stanovil spotřebu samostatně za jednotlivé roky 2011 a 2012 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. 12. 2011 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni.

Pro případ, že nemá přijatý doklad všechny náležitosti daňového dokladu, je možné nárok na odpočet daně na vstupu „staronově“ prokázat i jinak než daňovým dokladem, tedy tak, jak jsme postupovali do konce března 2011.

Lhůta pro tzv. úpravu odpočtu u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor se prodlužuje z 5 na 10 let. U technického zhodnocení staveb pořízeného před 1. 1. 2012 zůstává lhůta 5 let. Novela ZDPH podrobněji upravuje i další podmínky úpravy odpočtu daně, zejména při prodeji majetku.

V režimu ručení za daň nově příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.

#####Daň z nemovitostí

Zákon č. 212/2011 Sb. zavedl nové sazby daně z pozemků pro zpevněné plochy pozemků využívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním. U pozemků používaných pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství činí sazba 1 Kč za m2, u ostatní podnikatelské činnosti 5 Kč za m2. Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně vyšší, tedy 5 Kč. U některých poplatníků bude tato změna znamenat i povinnost podat (dílčí) přiznání k dani z nemovitostí do 31. 1. 2012. Sankce při nepodání (dílčího) přiznání se počítá časově, minimální pokuta je 500 Kč.

#####Vybrané změny u daní z příjmů

Zákon o daních z příjmů přinesl zejména tyto změny:

• Daňovým nákladem se nově stávají i odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. • Novela zákona opět mění podmínky pro daňový odpis pohledávky. Oproti roku 2011 je zpřísňuje, oproti roku 2010 je benevolentnější. Konkrétně u pohledávek, od jejichž splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců nebo u pohledávek se jmenovitou hodnotou vyšší než 200 tisíc Kč, u nichž nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. • U daně z příjmů fyzických osob se základní sleva na dani zvyšuje na hodnotu, která platila pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě se zvyšuje na 13 404 Kč, tj. na 1117 Kč měsíčně. A daňový bonus stoupl na 60 300 Kč.

V souvislosti s daní z příjmů připomeňme, že dosavadní výklad zákona v podobě pokynu MF č. D-300 byl nahrazen pokynem Generálního finančního ředitelství GFŘ D-6. Pokyn reaguje na řadu změn zákona za posledních pět let a upřesňuje některé dosavadní výklady. V některých oblastech jde pokyn bohužel nad rámec zákona o daních z příjmů, což bude příčinou sporů se správci daně (daň z převodu nemovitostí jako daňový náklad, nepeněžní příjem u technického zhodnocení apod.).

#####Změny v souvisejících předpisech

Novela zákoníku práce a předpisů v oblasti pojištění přinesly významné změny u dohod o provedení práce. Nejvýznamnějšími změnami jsou rozsah (nyní do 300 hodin v kalendářním roce) a zpoplatnění odměny (odměna z dohody podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, pokud u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci převýší 10 tisíc Kč).

Od 1. 1. 2012 opět odměna jednatele a společníka s. r. o. zakládá účast na nemocenském pojištění. Odměna těchto osob tedy podléhá stejným odvodům jako mzda zaměstnance, a to bez jakýchkoli limitů. Obdobná změna se týká členů kolektivních orgánů právnických osob (představenstva a. s., dozorčí rady apod.). I tyto odměny podléhají nově odvodům pojistného na sociální zabezpečení.

Maximální vyměřovací základy zaměstnanců i OSVČ se změnily takto: U pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 1 809 864 Kč, u pojistného na sociální zabezpečení činí 1 206 576 Kč.

OSVČ nově platí minimální částku zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1697 Kč, na důchodové pojištění v hlavní činnosti 1836 Kč a u vedlejší činnosti 735 Kč. Minimální platba na nemocenské pojištění je 115 Kč.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery