Právní nejistota a rozdílný přístup při vyhodnocování dat patří mezi hlavní výzvy reportingu ESG

Petr Fiala

Petr Fiala Zdroj: Raiffeisenbank

Udržitelnost a reportování ESG se i v souvislosti s novou evropskou směrnicí stávají pro mnoho tuzemských firem stále větší samozřejmostí. Počítá s nimi i Raiffeisenbank, která kromě dalších aktivit vydala vlastní udržitelné dluhopisy v hodnotě 850 milionů eur, a i do budoucna vidí v těchto otázkách svou příležitost. „Banky jsou přirozeně klíčovým hráčem, pokud jde o financování přechodu celé ekonomiky směrem k udržitelnosti,“ říká Petr Fiala, šéf divize Trade Finance a Factoring v Raiffeisenbank.

Jaké jsou vaše poslední kroky v oblasti ESG?

V Raiffeisenbank jsme definovali vlastní strategii udržitelnosti, kterou v létě letošního roku schválilo představenstvo. Naším hlavním cílem v této oblasti je usnadňovat klientům cestu k udržitelnosti. Abychom cíl mohli dále rozvíjet a naplňovat, stanovili jsme si tři základní pilíře. Je to ESG poradenství a udržitelné finance, environmentální a společenská odpovědnost a také odpovědná správa a řízení.

Na co se aktuálně nejvíc zaměřujete a která kritéria při hodnocení příležitostí v rámci ESG používáte?

Stejně jako v případě ostatních oblastí, které potřebujeme monitorovat, hodnotit nebo řídit, vycházíme i u ESG zejména z dat a jejich analýzy. Děje se tak na všech úrovních a napříč celou bankou. V rámci poskytování financování se aktuálně zaměřujeme především na identifikaci transakcí, které lze klasifikovat jako „zelené“. Vedle taxonomie EU (základní evropský předpis definující udržitelné ekonomické aktivity – pozn. red.) používáme i ICMA green bond principles, které jsou aktuálním tržním standardem pro ESG emise na evropských trzích cenných papírů.

Jsou nějaké výzvy, se kterými se při sběru a reportingu nefinančních dat setkáváte?

Jako banka jsme zvyklí, že se mění nejen prostředí na straně našich klientů, ale také ekonomika nebo regulace. Díky změnám, které jsme jako instituce v minulosti provedli zejména v oblasti digitalizace, je pro nás integrace sběru a vyhodnocování nového typu dat přirozenou součástí našeho fungování. Mezi hlavní výzvy bych zařadil především právní nejistotu, rozdílnost přístupu k vyhodnocování, neukotvenost některých témat v českém prostředí nebo obecně připravenost a ochotu aktivně se s touto změnou popasovat. Je třeba soustředit se na průběžné budování know-how a aliancí s externími partnery, kteří nám a našim klientům pomáhají v pro nás nových oblastech.

Jaké projekty nebo iniciativy v rámci udržitelného rozvoje podporujete?

Naše činnosti jsou v rámci udržitelnosti rozloženy mezi všechny její pilíře, tedy environmentální, sociální a ekonomický. Skupina Raiffeisen Bank International je signatářem principů odpovědného bankovnictví dle OSN. Jedná se o jedinečný rámec, který zajišťuje, že strategie a praxe bank jsou v souladu se společenskou vizí udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu. Raiffeisenbank je pak zároveň signatářem memoranda pro udržitelné finance České bankovní asociace. Principy těchto dvou dokumentů postupně implementujeme do všech úrovní našeho fungování.

V environmentální oblasti se jako banka zaměřujeme zejména na financování projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie, velmi důležitou roli pak hraje i financování technologií, které našim klientům umožňují růst produktivity i postupný přechod k udržitelnému fungování. Jedná se o kroky vedoucí ke snížení uhlíkové stopy nebo spotřeby vody, omezení a lepšímu využití odpadů nebo k vyšším standardům v sociální a ekonomické udržitelnosti, například přes dodavatelský řetězec. Zároveň máme několik vlastních interních projektů, kdy jako banka sami cílíme na snížení vlastní uhlíkové stopy. Mezi takové projekty patří energetická koncepce, digitalizace dokumentace nebo zapojení do programu na zlepšení podmínek třídění odpadu.

Jakým způsobem uplatňujete ESG principy v procesu poskytování úvěrů a financování? Mají tyto faktory vliv na úrokové sazby nebo podmínky?

Stejně jako ostatní finanční instituce, i my se řídíme aktuální regulací, která nám dává poměrně jasné instrukce, co je třeba v dané oblasti zavádět. Postupně se tak učíme pracovat s vyhodnocením relevantních ESG rizik na úrovni klienta, transakce nebo třeba zajištění. Budujeme také vlastní systém pro určování ESG skóre a počítáme takzvané financované emise. ESG faktory v tuto chvíli úrokové sazby neovlivňují, nicméně pokud někde objevíme vysoká rizika, mohou se na poskytnutí úvěru vztahovat jiné podmínky.

Jakým způsobem budete podporovat zelený přechod a nízkouhlíkové projekty svých klientů? Máte v této oblasti nastavené cíle a strategie?

Podporu našich klientů a celkově i ekonomiky na cestě k udržitelnosti jsme si stanovili jako dlouhodobou prioritu. Proto u nás loni vznikl nový tým zabývající se ESG poradenstvím. Chceme být kvalifikovaným partnerem pro firmy různých velikostí, které řeší nebo by chtěly začít řešit otázku udržitelnosti. Firemním klientům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti udržitelných financí. Pomáháme jim se strukturováním transakcí včetně emisí zelených dluhopisů a navrhujeme možnosti, jak danou transakci uchopit z pohledu unijní taxonomie. Navrhujeme také strukturu pro takzvané KPI-linked financování (motivační financování spojené se slevami a bonusy – pozn. red.). Klientům, kteří jsou teprve na začátku zavádění principů ESG do svého fungování, pomáháme pochopit jednotlivé regulatorní požadavky a standardy pro odvětví, ve kterém se pohybují.

Zároveň víme, že sami musíme jít příkladem. Proto jsme už v roce 2021 jako první česká banka vydali vlastní zelený dluhopis ve výši 350 milionů eur. V letošním roce jsme pak navázali emisí udržitelného dluhopisu ve výši 500 milionů eur. Oba tyto dluhopisy představují náš jednoznačný závazek podporovat změnu české ekonomiky prostřednictvím financování projektů našich klientů.

Co plánujete v oblasti zvyšování transparentnosti a spolehlivosti nefinančního reportingu pro investory a zainteresované strany?

Ke zvýšení transparentnosti přispívá už zmíněná strategie udržitelnosti, která je veřejně dostupná a shrnuje náš přístup k danému tématu. Kromě toho naše banka už nyní pravidelně zveřejňuje své nefinanční údaje prostřednictvím mateřské skupiny Raiffeisen Bank International a její zprávy o udržitelnosti (Sustainability Report). Navíc jako emitent zelených dluhopisů publikujeme každoročně takzvaný Allocation Report, ve kterém informujeme investory a naše stakeholdery o způsobu, jakým využíváme výnosy z prodeje zelených dluhopisů. Tyto výnosy jsou přísně účelově vázány na financování sociálně a environmentálně odpovědných projektů. Roční přehled ověřený externím auditorem je k dispozici právě ve formě zmíněné zprávy. Novou povinností, která se od ledna 2024 vztahuje také na Raiffeisenbank, je příprava vlastní zprávy dle CSRD (směrnice EU o nefinančním reportování – pozn. red.).

Když se podíváme na budoucnost bankovního sektoru v kontextu udržitelnosti a ESG, jaký vývoj v nadcházejících letech očekáváte?

Už teď vidíme, že banky musely přijmout udržitelnost jako nedílnou součást svého fungování. Domníváme se, že tento trend se bude v následujících letech prohlubovat – a současně bude reagovat na nové výzvy, které nás čekají. Myslím si, že udržitelnost se stane naprosto přirozenou součástí života nás všech a přestaneme ji vnímat jako oddělené téma. Stejný vývoj pak očekávám i v bankovnictví. Banky jsou přirozeně klíčovým hráčem, pokud jde o financování přechodu celé ekonomiky směrem k udržitelnosti. Určitě uvidíme i další rozvoj udržitelných produktů a podpůrných služeb, které budou naši klienti pro úspěšnou transformaci potřebovat.

 

Petr Fiala (47)

Vystudoval Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Následně působil na manažerských pozicích ve společnostech BN Amro, Citibank, BNP Paribas nebo Sberbank. Dnes vede v Raiffeisenbank divizi Trade Finance a Factoring.