Jaké změny u daní z příjmů nás v novém roce (ne)čekají? | E15.cz

Jaké změny u daní z příjmů nás v novém roce (ne)čekají?

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomes, E15

BusinessInfo.cz, Tereza Tomanová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zatímco v minulých letech bývaly změny v zákoně o daních z příjmů přijímány většinou v rámci jedné či dvou obsáhlých novel (a většinou na poslední chvíli), novinky pro rok 2016 nejsou tolik výrazné. Navíc byly zapracovány do několika menších novel - často doprovodných k jiným zákonům, z nichž některé se povedlo schválit do konce roku 2015 a jiné jsou stále ještě v legislativním procesu.

V souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví, která zavedla nové rozdělení účetních jednotek do kategorií, je nově upraveno oceňování u tzv. mikro účetních jednotek. Jedná se o účetní jednotky, které k rozvahovému dni splňují alespoň dvě z kritérií: hodnota aktiv nižší než 9 milionů Kč, úhrnný roční obrat nižší než 18 milionů Kč, průměrný počet zaměstnanců během období nižší než 10). Přečtěte si více o novele zákona o účetnictví.

Na tyto jednotky se již od nového roku nevztahuje oceňování reálnou hodnotou. Pokud taková účetní jednotka prodá cenné papíry, není daňová uznatelnost nabývací ceny cenného papíru omezena výší příjmu z jeho prodeje. Jedná se ovšem o změnu u právnických osob, u fyzických osob se i nadále vychází ze stávajících ustanovení.

V návaznosti na tuto novelu zákona o účetnictví je také novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví). Obdobně jako je tomu u bankovních subjektů, i u podnikatelů už nebudou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný majetek. Tento přístup se přebírá i pro daně z příjmů. Zřizovací výdaje doposud evidované jako nehmotný majetek budou doodepsány ve standardním režimu (tj. rovnoměrně bez přerušení po dobu 60 měsíců).

Solární elektrárny mají povinnou rezervu

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Tato rezerva navazuje na povinnost uloženou zákonem o odpadech provozovatelům FVE zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to formou plateb dílčích příspěvků v letech 2014 až 2018. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odpisování solárních panelů.

Zákon o rezervách také reaguje na opětovné zavedení jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání (např. spolky, odborové organizace, církve apod.). V zájmu jednotného přístupu budou moci i tyto účetní jednotky tvořit rezervy podle zákona o rezervách, avšak i v tomto případě bude nezbytné deponovat finanční prostředky příslušné rezervy na samostatném účtu v bance.

V průběhu roku 2015 byla také schválena novela zákona o investičních pobídkách, který umožňuje příjemcům pobídek větší flexibilitu ve vztahu k plnění podmínek podle zákona o daních z příjmů. Pokud např. při přeměně společnosti nedojde k porušení stanovených podmínek, nebude nutné vracet již vyčerpané finanční prostředky/uplatněnou část pobídky z minulosti.

Celý článek si můžete přečíst na webu BusinessInfo.cz

Od června by se měly zmírnit sankce u kontrolního hlášení DPH

Nejdůležitější změny ve vaší peněžence pro rok 2016

Autor: BusinessInfo.cz, Tereza Tomanová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah