Novela zákona o DPH přináší rozsáhlé změny pro plátce daně. Bude skutečně podporou rozvoje elektronické fakturace?

Elektronická fakturace a důvěryhodná archivace prochází novelizací

Elektronická fakturace a důvěryhodná archivace prochází novelizací Zdroj: CCV

Počátkem ledna příštího roku má vejít v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat svou legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci. Jaké zásadní změny pro tuto oblast přinese?

Země EU mají povinnost do roku 2013 přenést do své národní legislativy evropskou direktivu 2010/45/EU z 13. 7. 2010. Ta se ve velké míře týká právě papírové a elektronické fakturace a pomůže ve státech unie sladit některé pojmy. „Pokud bychom změnu měli shrnout do jedné věty, pak se do českého práva nově dostává princip rovného zacházení s papírovým a elektronickým dokumentem. Pro mnoho firem tak může být novela katalyzátorem pro opuštění papírové formy fakturace“, říká Petr Ondrášek, zástupce předního poskytovatele služeb elektronické fakturace CCV Informační systémy a zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a pod gescí Ministerstva vnitra ČR.

Kromě celé řady opatření proti daňovým únikům, jako zavedení institutu nespolehlivého plátce, povinnosti pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci své účty nebo povinnosti plátců daně učinit podání elektronicky, přináší novela i nové formulace pro jednoznačný výklad a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Například možnost převádění mezi formami daňového dokladu, a to nejen pro účely úschovy.

Novela bude mít významný dopad na všechny plátce daně s vyplývající potřebou úprav dosud zažitých návyků práce s daňovými doklady. Správce daně se na tyto změny nově bezpochyby zaměří a dá se tak očekávat zvýšené riziko penalizace ze strany finančních úřadů za nedostatky prokazování spolehlivé vazby daňových dokladů jak v papírové, tak elektronické formě. Pro zdokumentovaný tok se nově zavádí termíny auditní stopa a kontrolní mechanismus.

Plátci daně by proto měli používat takové nadstavby účetních informačních systémů od poskytovatelů služeb elektronické fakturace a důvěryhodné archivace, které jsou a zůstanou v souladu s legislativními požadavky. Pro tuto oblast je dotváří soubor norem, vymezených nejen zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a obchodním zákoníkem, ale také zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a od 1. 7. 2012 nově novelizovaným zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

„Úspěšnost novely v praxi bude hodně záviset na tom, zda ministerstvo financí bude mít prostor uvolnit k zákonu metodický pokyn zabraňující různým interpretacím zákona a zúčastnění získají dostatek kvalifikovaných informací,“ říká Ondrášek a dodává: „Ve spolupráci s partnery jsme proto pro všechny zájemce připravili sérii odborných školení.“

Autorem je šéfredaktorem serveru EdiZone.cz