Asociace dražebníků i zákon o VD letos slaví jubileum

V letošním roce je tomu již deset let, co spatřila světlo světa Česká asociace dražebníků (ČAD). Vznikla z iniciativy několika nadšenců jako reakce na zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD), který nabyl účinnosti 1. května 2000.

V letošním roce je tomu již deset let, co spatřila světlo světa Česká asociace dražebníků (ČAD). Vznikla z iniciativy několika nadšenců jako reakce na zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD), který nabyl účinnosti 1. května 2000.

Byla výsledkem snahy zprůhlednit proces zpeněžování movitého a nemovitého majetku, posílit postavení zástavních věřitelů při uplatňování jejich práv a změnit dosavadní dominantní postavení dlužníků nad svými věřiteli. Naše původní představa byla taková, že nový ZVD bude v jistém slova smyslu „průlomový“, pomůže řešit uvolnění dosud zablokovaných zástav zajištěných věřitelů, a to v rámci celého komplexu dalších připravovaných legislativních opatření. Čas ale ukázal, že v rámci dalšího vývoje vymahatelnosti práva v České republice je ZVD poněkud zkostnatělý, potřebuje mnohé úpravy s cílem, aby se proces dražby zefektivnil, byl jednodušší, levnější, průhlednější, a zejména srozumitelnější pro případné zájemce o tuto formu zpeněžení, včetně využití elektronických dražeb.

#####Novela ZVD zatím stále chybí

Za dobu desetileté existence ZVD bylo opakovanou snahou ČAD výše popsané změny vedoucí ke zjednodušení dražebního procesu prosadit. Bohužel však z důvodu nejdříve určitého nepochopení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), které vykonává státní dozor v této oblasti, se realizace těchto snah prodloužila, a to až do dnešního období, kdy pak samo MMR, pod tlakem dražební veřejnosti, převzalo v procesu legislativních změn jistou iniciativu, která však dosud bohužel nedosáhla tolik požadovaného efektu – zásadní novely ZVD. V oblasti elektronických dražeb či aukcí nedošlo vůbec k žádné legislativní regulaci neboli elektronické aukce sice probíhají, ale bez tolik potřebného právního rámce, který by tuto činnost legislativně vymezoval. Zájem o změnu ZVD s cílem jeho zjednodušení stále trvá.

Stejně tak i trvá zájem navrhovatelů o tuto formu zpeněžení. V posledních letech také došlo k významným změnám u zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení po účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), kdy je snaha, ne vždy vinou insolvenčních správců, aby dražebník snad dokonce dražbu sám financoval a svou odměnu snad ani nepožadoval, a to přesto, že výkon dražby je velmi odpovědný úkon, který dražebník zajišťuje s nemalým úsilím a náklady. ZVD si tyto náročné postupy vynucuje pod hrozbou sankce či dokonce ztráty koncese. To jsou trendy, které jsou snad přechodné a odborná a odpovědná činnost dražebníka snad bude brzy dostatečně ohodnocena.