Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Prodala jsem byt ve vlastnictví, ve kterém jsem nebydlela, po půl roce od nabytí. Veškeré prostředky získané prodejem jsem použila na pořízení jiného bytu do vlastnictví. Je příjem z prodeje bytu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Není. Zákon o daních z příjmů uvádí podmínku proinvestování příjmů z prodeje bytu na pořízení nového bydlení (bytové potřeby) pouze pro případ, že prodávající v bytě bezprostředně před prodejem bydlel. Tato podmínka není splněna. Protože současně nesplňujete podmínku více než pěti let vlastnictví, není příjem z prodeje bytu od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Obdržela jsem od vlastníka činžovního domu odstupné za uvolnění bytu. Částku vyšší, než je toto odstupné, jsem v posledním půl roce vydala na rekonstrukci jiného bytu, do kterého jsem se odstěhovala. Byt jsem si musela nejprve upravit, pak se teprve odstěhovat. Musím odstupné zdaňovat?

Odstupné v tomto případě je příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob. Podmínkou pro osvobození od daně je totiž proinvestování odstupného i v případě, že částka odpovídající odstupnému byla poplatníkem vynaložena na obstarání vlastní bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Osvobozený příjem fyzická osoba neuvádí v přiznání.

U realitní kanceláře jsme složili zálohu na koupi družstevního bytu. Realitní kancelář ale zkrachovala, z konkurzu se nám vrátila jen část zaplacené zálohy. Insolvenční správce nás obeslal, stali jsme se účastníky řízení. Soud však poté rozhodl o zrušení konkurzu z důvodů nedostatku majetku dlužníka. Lze o dlužnou částku snížit základ daně z příjmů?

Bohužel v tomto případě není možné o zaplacenou zálohu snížit základ daně. A to ani v případě, že by se jednalo o podnikatele, který vede účetnictví.

Naše společnost zakoupila v roce 2005 stavbu za kupní cenu 10 milionů korun. Společnost stavbu odpisovala, účetně i daňově, po dobu šesti let, tedy do roku 2010. Letos chceme tuto stavbu vložit jako nepeněžitý vklad do dceřiné akciové společnosti. Znalecké posudky ocenily tuto stavbu na 14 milionů korun. Z jaké ceny může dceřiná akciová společnost začít daňově odepisovat vloženou stavbu?

V případě nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti (nebo družstva) společníkem (nebo členem družstva) se sídlem na území ČR se účetní odpisy uplatňují z ocenění uznaného pro vklad, tedy 14 milionů korun, a to podle odpisového plánu. Daňové odpisy může uplatnit nabyvatel, a to počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém nabyl majetek do vlastnictví. Nabyvatel přitom pokračuje v odpisování po vkladateli. Základní atributy daňového odpisování je nutné převzít od vkladatele, tedy způsob odpisování, roky odpisování, případné technické zhodnocení a jiné změny ocenění. Vstupní cenou pro daňové odpisy bude 10 milionů korun. O odpisy v roce 2011 se „rozdělí“ napůl – vkladatel i nabyvatel mohou uplatnit polovinu ročního daňového odpisu.

Podali jsme daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 pozdě, až v únoru. Prý nám hrozí pokuta 500 korun. Je to pravda?

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!