Evropská norma FM čeká na další čtyři části | E15.cz

Evropská norma FM čeká na další čtyři části

Už přibližně tři roky se i český facility management řídí dvěma prvními díly evropské normy FM. Momentálně se blíží schválení dalších čtyř dílů a na přípravě posledního, sedmého se intenzivně pracuje. V přípravě evropské normy FM se velmi angažuje duchovní otec českého facility managementu Ondřej Štrup, kterého jsme se zeptali nejen na to, co je v této oblasti nového.

Před pár lety jsme o vás četli v mnoha odborných časopisech a nyní jakoby se po vás slehla zem.

Snažím se být stejně aktivní, jako jsem byl dříve. Předně se živím jako poradce v oblasti facility managementu. V rámci poradenství se nám mimo jiné podařilo vytvořit systém FM auditu, kterým vyhodnocujeme shody a neshody FM řízení společnosti se současnou legislativou a standardy. Výstup takovéhoto FM auditu pak lze použít k optimalizaci či k sestavení podkladů pro výběrové řízení na FM poskytovatele.

Hodně se angažujete při zpracovávání evropských norem facility managementu. Můžete přiblížit aktivity v této oblasti?

Ústavem pro normalizaci, měření a zkušebnictví (ÚNMZ) jsem byl delegován jako zástupce do Technické komise při EU. Tato komise nese označení CEN/TC 348 a jejím úkolem je řídit přípravu sedmi dílů normy EN 15221, konkrétně posoudit a připomínkovat výstupy jednotlivých pracovních skupin (WG), které pracují na znění jednotlivých dílů. První dva díly již platí od roku 2007. V září byly s konečnou platností odsouhlaseny texty třetího až šestého dílu. Výsledné znění je nyní postoupeno k hlasování, které by mělo být uzavřeno na začátku příštího roku. Konečné znění očekávejme přibližně za rok.

Zmiňujete se o dvou platných a čtyřech schvalovaných dílech, ale na začátku jste uváděl sedm dílů. Víte něco bližšího i o sedmém dílu?

To bych měl. S kolegyní Štěpánkou Michálkovou jsme členy pracovní skupiny WG7. V současnosti jsme technické komisi připravili první znění tohoto dílu o FM benchmarkingu a CEN/TC 348 ho na zářijovém jednání odsouhlasila. V průběhu konce tohoto a začátku příštího roku tak bude WG7 konkretizovat některé pasáže a připravovat konečné znění tohoto dílu. Naše odborná veřejnost tak bude mít tento velice potřebný standard k dispozici nejdříve v roce 2012.

Vaše jméno bývá spojováno i s asociací EuroFM, je to pravda?

Ano. Naše IFMA CZ je integrální součástí této asociace díky globální smlouvě mezi EuroFM a IFMA. V rámci asociace byla vytvořena skupina osob, které mají svým jménem a postavením garantovat etickou i praktickou stránku tvorby podkladů pro FM benchmarking. Je pro mne obrovskou ctí a současně to cítím i jako ocenění své dosavadní práce, že jsem byl přizván do skupiny deseti garantů. V mé gesci je sběr dat v ČR, SR, Polsku, Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Program zavedení systému je naplánován na čtyři roky. I to ukazuje, jak je problematika benchmarkingu náročná.

Celý náš rozhovor se točí kolem zahraničních aktivit. Má však náš facility manažer možnost se o evropské úrovni FM něco dovědět?

Zde jste se dotkl něčeho, co mne velice mrzí na naší IFMA CZ a vlastně všech FM aktivitách u nás. Veškeré aktivity totiž směřují zejména na lokální trh. Nezaznamenal jsem jedinou aktivitu našich představitelů, kdy by prezentovali český FM alespoň na úrovni Evropské unie. Na poslední evropské FM konferenci EFMC 2010 v Madridu jsem alespoň vystoupil s krátkou prezentací o našem vzdělávání v bloku Prof. Dr. Klause Homanna (Německo). Jinak bylo češtinu slyšet pouze v kuloárech, a to díky nepočetné skupince několika účastníků, kterých si za to velice vážím. Třeba to bude v roce 2011 lepší.

Proč tak usuzujete?

Předně proto, že příští EFMC 2011 konference se koná ve Vídni (ve dnech 23. až 25. května 2011). Bohužel i přesto, že toto město je již pro mnohé dostupné, aktivních přispěvatelů z ČR bude opět málo. Jsem sice členem přípravného výboru této konference, a tak se budu snažit naše případné příspěvky podporovat, ale sehnat aktivní přednášející, kteří se nebojí předstoupit před mezinárodní publikum, je u nás nadlidský výkon. Výsledkem pak je „náš malý český facility management“, který na EU – a na globálním poli tím více – zapadá do šedé zóny nezájmu.

Proč si myslíte, že jsme takto vnímáni?

[file:7558:small:right]

Není to způsobeno tím, že naše asociace patří do skupiny IFMA, zatímco většina EU asociací je nezávislých?

Určitě to hraje svoji roli. Jako členové IFMA CZ musíme akceptovat přísná pravidla IFMA platící na celém světě. Nemůžeme například přijmout za člena společnost, ale pouze osobu jako odborníka. S ním sice do asociace vstupuje jeho zaměstnavatel či jeho firma, ale primárně je členem on sám. To se odráží i ve výši příspěvků a tím i prostředků, kterými asociace disponuje. Současné vedení IFMA CZ hledá možnosti, kterými tento handicap obejít. Zatím se nepodařilo tuto formu najít, ale stále na ní pracujeme.

Máte v plánu se osobně v těchto aktivitách angažovat?

IFMA CZ jsem zakládal a dodnes tuto asociaci považuji tak trochu za své dítě. Stanovy neumožňují delší setrvání v pozici prezidenta než dvakrát dva roky, avšak ani nezakazují po určitém období opět kandidovat na tuto pozici. Pokud budu mít podporu členů IFMA CZ, rád se budu v jarních volbách o tuto pozici zase ucházet. Současně bych se chtěl na základě impulzů, které jsem dostal, ucházet i o některou pozici v představenstvu EuroFM, a tím opět povýšit naše aktivity mimo hranice ČR. Pokud bych ve volbách uspěl, právě povýšení českého FM mezi evropské či globální FM by mělo být prvním přínosem pro členy i nečleny IFMA CZ.

Nedávno se objevila vaše fotografie na čelní stránce 15. čísla časopisu European FM Insight. Co nám o tomto můžete říci?

Richardem Byattem, Albertem Pilgerem a Fredem Kloetem jsem byl osloven, zda bych souhlasil s ustanovením do redakční rady tohoto odborného EU časopisu. Do gesce jsem získal Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Je to pro mne obrovská čest a pokusím se využít tohoto média k osvětě našich odborníků, a naopak zahraniční odborníky seznámit s FM u nás. Pokud někdo bude chtít přispívat do tohoto časopisu, stačí jeho česká nebo slovenská verze příspěvku a v rámci redakce již překlad zařídíme. V tomto čísle jsem se například pokusil iniciovat diskusi na téma facility, asset nebo property management.

Jak jste se k této problematice dostal? Stále jste vnímán jako představitel facility managementu a nyní napíšete polemiku na takto „výbušné“ téma?

V červnu tohoto roku jsem byl delegován ÚNMZ jako zástupce ČR na setkání asset manažerů v Londýně. Setkání inicializovala BSI. Na setkání zástupců standardizačních ústavů z celého světa bylo rozhodováno o tom, zda bude započata příprava nové ISO normy o asset managementu. Při jednotlivých vystoupeních účastníků se ukázalo, že jejich vnímání asset managementu se velice překrývá s naším vnímáním facility managementu podle EN 15221. Apeloval jsem na nutnost jednoznačného vymezení těchto oborů.

Z vašeho výčtu jsem zaznamenal, že jste zástupcem ČR v CEN/TC 348, členem WG7, členem sdružení organizujícího jednotnou Databanku pro FM benchmarking, členem programového výboru konference EFMC 2011 ve Vídni, zástupcem ČR v ISO komisi 251 pro přípravu standardu asset managementu a současně jste stále členem představenstva IFMA CZ. Máte vůbec ještě čas na další aktivity?

Nezastírám, že je to často na hranici zvládnutí. Když k tomu ještě připočtu lektorování ve vlastním kurzu FM Institutu a výuku v rámci předmětu na ČVUT, VUT Ostrava a VŠE, pak na poradenství zbývá dosti málo času. Mám obrovské štěstí na výborné kolegyně Štěpánku Michálkovou, Zuzanu Holubovou, Moniku Vondrákovou a Marii Ševčíkovou. Jsem rád, že jim mohu za velice kvalitní spolupráci poděkovat.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!