Jak se zúčastnit dražby nemovitostí | E15.cz

Jak se zúčastnit dražby nemovitostí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dražba nemovitostí je příležitostí nejenom pro dobrý prodej, ale i nákup. Prvním krokem k účasti na dražbě je sledování informací o vyhlašovaných dražbách.

V případě konání dražeb dle zákona o veřejných dražbách (ZVD - zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění) musí být všechny dražební vyhlášky dražeb nemovitostí zveřejněny na tzv. Centrální adrese www.centralniadresa.cz, která je již osm let provozována Českou poštou.

Bohužel informace o dražbách prováděných soudy či exekutory zde nalezneme pouze v ojedinělých případech, protože tyto subjekty nemají povinnost zveřejňovat informace o svých dražbách na této zcela unikátní elektronické úřední desce, protože draží v jiném režimu dle občanského soudního řádu (OSŘ - zák. č. 99/1963 v platném znění). Dražby finančních úřadů, které postupují také dle OSŘ, lze nalézt na stránkách Ministerstva financí ČR www.mfcr. cz. Dále se budeme zabývat pouze dražbami konanými dle ZVD, o kterých lze získat kompletní a aktuální informace na shora uvedené Centrální adrese, kde je i týdenně prezentován Dražební list ČAD s přehledem vyhlášených dražeb za uplynulý týden.

#####Základem je dražební vyhláška

Základním dokumentem je dražební vyhláška, která musí mít zákonem předepsané náležitosti. Kromě označení dražebníka a toho, že jde o dražbu dobrovolnou, nedobrovolnou či opakovanou, zde musí být uvedeno místo, datum a čas zahájení dražby. Nejpodstatnějším údajem je označení a popis předmětu dražby spolu s právy či závazky, které na předmětu dražby váznou. Dalším důležitým údajem je nejnižší podání (vyvolávací cena) a minimální příhoz, který může účastník dražby učinit. Kromě údaje o lhůtě splatnosti ceny dosažené vydražením je důležité znát i výši dražební jistoty a způsob jejího složení. Dražebník je dále povinen v dražební vyhlášce zveřejnit dva termíny prohlídky předmětu dražby, které nesmějí být stanoveny na stejný den. Bez účasti na prohlídce předmětu dražby nedoporučuji zúčastnit se žádné dražby, ledaže by účastník dražby předmět předtím znal. Je vhodné ještě před prohlídkou, nejpozději však v jejím průběhu, dražebníka požádat o možnost nahlédnout do znaleckého posudku.

V případě větších dražeb zpracovává dražebník tzv. informační memorandum, které obsahuje kompletní dokumentaci, a to od kopie dražební vyhlášky přes znalecký posudek až po další dokumenty, např. nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene aj. V případě jakýchkoli pochybností je dobré dražebníka přímo kontaktovat.

#####Bez dražební jistoty to nejde

Většinou je požadována dražební jistota, kterou je třeba řádně a včas uhradit dle podmínek uvedených v dražební vyhlášce.

Kromě úhrady v penězích je možné využít i bankovní garanci, kterou za poplatek vystaví banka oprávněná působit na území ČR. Další povinností účastníka dražby je dražebníkovi doložit formou čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z účasti na dražbě dle § 3 ZVD. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, nebo osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být dále osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, a nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci MMR a nikdo nesmí dražit za ně.

#####Dražit nesmí navrhovatel dražby

Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani správce konkurzní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li navrhovateli této dražby, a nikdo nesmí dražit za ně. Účastník dražby kromě doložení složení dražební jistoty a totožnosti či oprávnění jednat za společnost předloží dražebníkovi shora uvedené čestné prohlášení většinou vyplněním a podpisem (neověřeným) příslušného formuláře, který poskytne dražebník, i když to není jeho povinnost. Pokud by takovýto formulář nebyl k dispozici, stačí napsat i rukou obyčejné čestné prohlášení, že níže podepsaný není osobou vyloučenou z dražby dle ZVD. Poté je účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, je povinen ho převzít. Po ukončení zápisu všech účastníků již nic nebrání tomu, aby licitátor zahájil dražbu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.