Modernizace Hlavního nádraží v Praze míří do další fáze | E15.cz

Modernizace Hlavního nádraží v Praze míří do další fáze

Na počátku prosince skončila realizace dvou významných železničních staveb na území hlavního města Prahy. Nové spojení přináší podstatné zkvalitnění a zrychlení železničního provozu v centrální oblasti Prahy a propojení dálkových železničních koridorů na území Prahy.

Hlavní nádraží získalo po kompletní modernizaci nové kolejiště, bezpečná a komfortní nástupiště a podchody. Investorem obou staveb je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Nové spojení optimalizuje provoz mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží na straně jedné a mezi hlavním nádražím a stanicemi Libeň, Vysočany a Holešovice na straně druhé. „Díky získané zvýšené kapacitě tratí v centru pražského železničního uzlu bude v Praze poprvé možné sestavovat jízdní řád podle potřeb dopravců, ne pouze podle dosud omezené kapacity dosavadních tratí a traťových spojek,“ uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek. Do stanice Hlavní nádraží budou tedy moci směřovat všechny dálkové vnitrostátní i mezinárodní vlaky osobní dopravy. Kromě vyřešeného propojení I., III. a IV. tranzitního koridoru, stavěných v rámci závazných mezinárodních dohod, se Novým spojením výrazně zvyšuje propustnost a zrychluje pohyb vlaků v centrální oblasti.

#####Dominantou je nová estakáda

Stavba Nového spojení začala 12. července 2004 a celkem obsahuje 267 stavebních objektů a 44 provozních souborů. Rozprostírá se na území Prahy 2, 3, 8, 9 a 10. Nově postavené tratě umožňují rychlost 80–110 km/h. K nejvýraznějším mostům Nového spojení patří čtyřkolejná estakáda klenoucí se nad Husitskou a Trocnovskou ulicí, po které vedou koleje z hlavního nádraží do dvou dvoukolejných tunelů pod Vítkovem ve směru do Libně, respektive Vysočan a Holešovic. Zcela nově je přímo spojeno Masarykovo nádraží se železniční stanicí Praha-Vysočany bez úvraťových jízd přes železniční stanici Praha-Libeň. „Kolem hotové stavby teď sázíme několik tisíc stromů a keřů. Navíc opuštěná stará trať včetně bývalého tunelu pod Vítkovem bude v součinnosti s městskými úřady přeměněna na cyklostezku,“ říká Karel Štěrba, manažer stavby ze Skanska DS a. s. Přínosem Nového spojení je také zefektivnění příměstské dopravy a umožnění průjezdu vlaků hlavním nádražím na opačné strany městské aglomerace. Připraveno je zavedení taktové příměstské a městské železnice do systému pražské integrované dopravy (PID) s přímým a rychlým spojením míst pražské aglomerace s centry Středočeského kraje (Kladno, Kolín, Benešov atd.). Ekologická železniční doprava tak pomůže snížit zatížení metropole individuální automobilovou dopravou a je alternativním řešením městské hromadné dopravy.

#####Dopad i na silniční dopravu

Městské silniční dopravě přinesla stavba Nového spojení velký dar již v prosinci 2005, kdy byla dána do provozu silniční estakáda v ulici Pod Plynojemem odstraňující negativní vlivy úrovňového přejezdu. Úpravě a podstatnému rozšíření Husitské ulice na čtyřpruhovou komunikaci, zprovozněnou od srpna loňského roku, předcházelo rozšíření a zahloubení Seifertovy ulice pod novým železničním mostem spolu s úpravou křižovatky U Bulhara (zprovozněna v prosinci 2004). Ve II. čtvrtletí 2008 se také v předstihu podařilo postavit nový železniční most nahrazující prostorově úzké hrdlo v Trocnovské ulici. Zkušební provoz na Novém spojení byl postupně zahajován od 1. do 30. září loňského roku. Předcházela mu rekonstrukce kolejí a trakčního vedení I. vinohradského tunelu během letních prázdnin 2008. Zároveň prošel modernizací autoblok mezi Libní a Holešovicemi. Rozsáhlou rekonstrukci kolejí a výhybek včetně odvodnění a trakčního vedení na Masarykově nádraží museli stavbaři stihnout v časově náročných výlukách během šesti měsíců v roce 2007. Smluvní termín dokončení stavby byl 30. září 2010. Stavba je tedy uváděna do provozu o dva roky dříve. Do poloviny roku 2009 budou hotovy zbývající objekty, které nebylo nutné dokončit před uvedením do plného provozu. Ten byl fakticky zahájen od platnosti nového jízdního řádu, tedy od 14. prosince 2008. Nové spojení je plně financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady stavby činí téměř 9,3 miliardy korun. Stavbu projektovala akciová společnost Sudop Praha.

#####Hlavní nádraží má modernizovaná nástupiště

Napojení nových tratí od východu, tedy z nových tunelů, a zrušení staré „hrabovské“ spojky a „vítkovské“ trati si vyžádalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží. K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav nástupišť a podchodů do podoby odpovídající moderní osobní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi nástupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením. V lednu 2008 proto začala modernizace západní části hlavního nádraží, jejíž průběh byl rozdělen na dvě etapy. Přes složité podchycování patek sloupů historického ocelového dvoulodního zastřešení kolejiště se podařilo 1. etapu dokončit včas již v červnu 2008. Byla tak zprovozněna nová nástupiště č. III a IV. Bezprostředně navazovala 2. etapa, která se týkala I. a II. nástupiště a dokončení středního a jižního nového podchodu. „Tato stavba znovu prověřila naši schopnost realizovat technologicky a organizačně složité dílo v centru Prahy,“ říká obchodní ředitel společnosti Metrostav, která se na rekonstrukci nástupišť podílela, Pavel Pilát. Modernizovaná západní část nástupišť železniční stanice Praha hlavní nádraží výraznou měrou zvyšuje komfort i bezpečnost cestujících. Všechna nástupiště mají nové zastřešení prodloužených částí, nový informační systém, kvalitní ozvučení a vedou na ně, kromě schodišť, eskalátory a osobní výtahy. Hlavní stavba je už tedy hotová, v tomto roce se ještě budou dokončovat terénní úpravy. Náklady na modernizaci hlavního nádraží v rámci této stavby dosáhnou 1,6 miliardy korun. Investorem modernizace hlavního nádraží je Správa železniční dopravní cesty. Na spolufinancování se bude podílet Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Podíl příspěvků Evropské unie může u tohoto projektu pokrýt až 85 procent stavebních nákladů.

*

Pokračuje modernizace nádražních prostor Již od roku 2006 probíhá rekonstrukce nádražních prostor železniční stanice Praha hlavní nádraží. Partnerem Českých drah pro revitalizaci největšího českého nádraží se stala česká pobočka italské společnosti Grandi Stazioni. Jejím cílem je vybudovat nové, bezpečné, čisté a funkční nádraží, které nabídne širokou škálu nových služeb a nákupních příležitostí. Nájemcům bude k dispozici 16 tisíc m2 obchodních ploch. Rekonstrukce skončí v roce 2011.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!