Muž zákona, který kráčí ve šlépějích maltézských rytířů | E15.cz

Muž zákona, který kráčí ve šlépějích maltézských rytířů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Policejní vyšetřovatel Jan Zetek řeší hospodářské zločiny, ve volném čase pomáhá vozíčkářům a jiným potřebným.

Členové řádu maltézských rytířů ošetřovali nemocné, bránili poutnické cesty do Jeruzaléma, bojovali proti nevěřícím. I po dlouhých staletích mají své pokračovatele a už nemusí mít modrou krev ani pozvedat meče k boji. Patří k nim i Jan Zetek ze Starých Ždánic na Pardubicku.

„V dnešní době může každý sám naplňovat rytířské ideály a přemáhat zlo vnější i vnitřní v sobě samém. Projevy rytířského humanismu a tolerance by byly přínosné pro všechny, ať jsou, nebo nejsou oficiálně pasováni do rytířského stavu,“ tvrdí Zetek.

Z policejního vyšetřovatele se ve volném čase mění na pečovatele. Motto řádu „Obrana víry a pomoc potřebným“ naplňuje v Centru Maltézské pomoci v Pardubicích, které vloni v květnu spolu s dalšími nadšenci založil.

Když se hlásíte k prastarému řádu křesťanských rytířů, musíte dodržovat celibát?

Obedienční rytíři (takzvaní rytíři z „poslušnosti“ - pozn. red.), kteří tvoří druhou třídu, skládají pouze nižší slib poslušnosti a křesťanského života. Mohou být ženatí a vykonávat funkce řádových delegátů a regentů. Třetí skupinu tvoří řadoví členové, které váže povinnost pomáhat poslání řádu.

Proč jste se rozhodl pomáhat jako dobrovolník právě přes Maltézskou pomoc?

Řád znám dlouho, ale Maltézskou pomoc jsem poznal nedávno díky dlouhodobé dobrovolnici Marii Hofericové. Mě i moji rodinu pro dobrovolnickou službu natolik nadchla, až jsme se společně rozhodli zřídit samostatné centrum v Pardubicích.

Maltézská pomoc je součástí Suverénního řádu Maltézských rytířů. Jste jeho členy?

Žádný z dobrovolníků pardubického centra není rytířem či dámou Suverénního řádu Maltézských rytířů. Ale například vedoucí královéhradeckého centra paní Ursula Czerninová je řádovou dámou a její manžel Tomáš Czernin je řádovým rytířem.

Chtěl byste se řádovým rytířem jednou stát?

O tom jsem zatím nijak vážně nepřemýšlel a raději bych tomu ponechal ještě nějaký čas. Jde totiž o závažné rozhodnutí.

Jaké podmínky musejí uchazeči splňovat?

Tak především jim musí být minimálně dvacet let, musejí složit „vstupní dávku“, mít katolické vyznání a vykázat užitečné humanitární činnosti ve prospěch řádu.

Co se děje pak?

Po složení slavnostního slibu se stávají profesními bratry. Dělí se na profesní rytíře a profesní kaplany - duchovní. Profesní rytíři jsou celibátní laici, z nichž se volí velmistr, velkopřevor, převoři a komtuři. Musí být šlechtického původu.

Maltézský řád je jedním z nejstarších. Je to tak?

Původní řád svatého Jana vznikl v roce 1099 v Jeruzalémě, působil jako ošetřovatelský řád pro poutníky do Svaté země. Byl pověřený poskytováním pomoci nemocným a poutníkům na území osvobozeném od Saracénů i vojenskou ochranou. Tak se stal řádem vojenským a ošetřovatelským.

Kdy se dostal do české země?

První řádoví kněží přišli do Čech v roce 1150 a založili zde v současné době nejstarší velkopřevorství na světě.

Kdo stojí v čele řádu?

Výkon suverenity řádu spočívá ve vládě velmistra Frá Matthewa Festinga, svrchované rady, generální kapituly a úplné státní rady. Hierarchicky nejvyšší místní jednotkou jsou velkopřevorství v čele s velkopřevorem a podpřevorství, která vznikla v regionech historického působení řádu.

Kdo je hlavou českého velkopřevorství?

Velkopřevorem pro Čechy je od roku 1986 Frá Karel Paar. Funkční období je šestileté a jednoho kandidáta může kapitula velkopřevorství zvolit maximálně třikrát. Jediná doživotní funkce je nejvyšší představený řádu - velmistr v Římě.

Může se stát velkopřevorem i žena?

Ženy, respektive dámy, v řádu vykonávají různé důležité funkce, ale velkopřevorem se může stát pouze muž, šlechtic s vyšší formou svěcení. Tuto podmínku splňují v České republice čtyři profesní rytíři.

Kolik maltézských rytířů a dam je v současné době v Čechách?

V Česku má řád zhruba 120 členů. To není málo, v roce 1989 jich bylo pouhých pět.

Mají členové řádu i dnes své slavnostní roucho a oblékají ho někdy?

Mohou nosit řádové uniformy. Rozlišují se podle postavení nositele v řádu. Uniformu tvoří červený kabátec se zlatými, černými nebo bílými doplňky, černé kalhoty se zlatým lampasem a černý klobouk s bílým peřím. Profesní rytíři nosí černý plášť s bílým maltézským křížem a příslušnou nákrční dekorací.

Co dělají současní maltézští rytíři?

Řád se vrátil ke svému charitativnímu zaměření. Přijímá patronáty nad nemocnicemi, výzkumnými projekty ve zdravotnických oborech, podílí se na pomoci postiženým. Řád má ve světě 350 sociálních institucí - sedmnáct nemocnic, třicet ošetřoven, dvaadvacet domovů pro handicapované, útulky pro postižené leprou.

Ani dnešní svět není bez válek, jak se řád staví k nim?

Zaměřuje se na pomoc obětem válečných konfliktů a přírodních katastrof, podílí se na peněžní a materiální pomoci, na organizování poutí, pomoci uprchlíkům, vystupuje proti násilí, terorismu, nebezpečí drog.

Kde v Pardubicích váš řád sídlí?

Oficiální sídlo centrum zatím nemá. Ale s díky přijímáme dobrosrdečné nabídky pátera Antonína Forbelského a občas se uchylujeme na faru pardubického arciděkanství.

Co se pod pojmem Maltézská pomoc skrývá, čím se zabýváte?

Dobrovolníci si u nás rozšiřují znalosti a dovednosti v oblastech zdravovědy, první pomoci nebo domácí a hospicové péče. Hlavně se však zaměřujeme na zdravotně a tělesně postižené, převážně vozíčkáře, vymýšlíme pro ně zábavu na volný čas.

Co pro ně konkrétně děláte?

Například jsme s nimi vyráběli a zdobili perníčky jako dárky pro nemocné poutníky do Lurd. Pořádáme společné výlety nebo procházky, účastníme se náboženských poutí, církevních shromáždění, společenských a sportovních akcí.

Zmínil jste výlety, kam bude ten první letošní?

Z kraje roku připravujeme pro klienty výlet do Prahy spojený s návštěvou arcibiskupského paláce, katedrály svatého Víta a sídla velkopřevorství maltézského řádu na Malé Straně.

Zapojujete se i do nějakých větších akcí?

Pomáhali jsme při pořádání letního dětského tábora pro sociálně vyloučené děti ze Šluknovska a při organizaci Dnů lidí dobré vůle a Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě. Naše dobrovolnice se účastnily jako doprovod klientů řádové pouti do Lurd nebo mezinárodního tábora Summer Camp organizovaného Suverénním řádem Maltézských rytířů.

Kolik lidí pracuje pro pardubické středisko Maltézské pomoci?

Činnost našeho centra se postupně rozjíždí, v současné době máme oficiálně tři dobrovolníky. Centrální kancelář v Praze žádáme o přijetí dalších šesti uchazečů a dále nám ještě vypomáhá několik externích spolupracovníků.

Všichni v centru pracují zadarmo?

Nikdo z nás to nedělá profesionálně, všichni jsme dobrovolníci. Spektrum našich zaměstnání je pestré, od policisty přes učitelky, psychologa, zdravotní sestru, laborantku, dělníky až po studenty a další.

Jaké máte plány do budoucna?

Pokud by se nám podařilo vytvořit dostatečnou členskou základnu, tak bychom se rádi věnovali vyplňování volného času a četbě knih starým lidem v hospicové péči, pořádání koncertů a kulturních programů v nemocničních a sociálních zařízeních.

Co vám práce v Centru Maltézské pomoci za těch pár měsíců přinesla?

Měl jsem možnost zažít několik příjemných okamžiků. Jako na Mezinárodním setkání vozíčkářů na Velehradě. Po třech dnech jsem byl vyčerpaný. Ale když jsem viděl, jak jsou tam lidé šťastní, pociťoval jsem vnitřní naplnění a radost z toho, že někdo druhý v tíživé situaci alespoň na chvíli zapomene na svoje trápení a prožívá příjemné chvíle.

CO JE MALTÉZSKÁ POMOC

* Jako obecně prospěšná společnost ji založilo 9. května 2002 Českým velkopřevorstvím katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů.
* Funguje jako charitativní a humanitární pomoc potřebným na území České republiky.
* Svou činnost zakládá na nepřetržité 900leté tradici řádu, je součástí nejstarší charitativní organizace na světě.
* Její poslání vyjadřuje řádové motto: „Obrana víry a pomoc potřebným.“ Zapojuje se do humanitárních aktivit ve více než 110 zemích celého světa.
* Pečuje o mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, vězně, děti s kombinovaným postižením, opuštěné staré lidi a chudé rodiny.
* Maltézská pomoc má deset center, ve kterých působí 250 členů, zaměstnanců, stálých smluvních dobrovolníků a externích spolupracovníků.
* Centrum pro Pardubicko funguje od 1. května 2011, ve spolupráci s královéhradeckým působí na území obou krajů.

JAN ZETEK

* Žije ve Starých Ždánicích na Pardubicku.
* Absolvoval Plynárenské SOU v Pardubicích, úplné středoškolské vzdělání v oboru strojírenství získal na Integrované střední škole v Pardubicích.
* Později vystudoval hradeckou pedagogickou fakultu a na Karlově univerzitě v Praze Katolickou teologickou fakultu.
* Pracoval u Policie ČR.
* V letech 2006 až 2010 vykonával funkci starosty Starých Ždánic.
* V současné době opět pracuje jako vyšetřovatel u Policie ČR, kde v září oslavil dvacet let služby.
* S další dobrovolnicí Marií Hofericovou v roce 2011 otevřel pardubické Centrum Maltézské pomoci, jehož činnost koordinují.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video