Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Můžete ve stručnosti uvést, jaké změny se v letošním roce týkají osobních automobilů? Téměř každý podnikatel ho v podnikání potřebuje.

Můžete ve stručnosti uvést, jaké změny se v letošním roce týkají osobních automobilů? Téměř každý podnikatel ho v podnikání potřebuje.

Využívání osobních automobilů se opravdu týká snad každého podnikatele. V roce 2009 skutečně došlo, respektive dojde (v době zpracovávání odpovědi byly příslušné zákony předloženy k podpisu prezidentovi republiky), k řadě změn, které se týkají právě osobních automobilů. Připomeňme si proto tyto změny a jejich důsledky.

#####1/ Odpočet DPH

Zákonem č. 87/2009 Sb. je s účinností od 1. dubna 2009 umožněno uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupu i u pořízených osobních automobilů a u technického zhodnocení osobních automobilů. Osobním automobilem se přitom rozumí dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G, resp. pokud zápis kategorie chybí, je vymezen zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podmínkou samozřejmě je, že automobil bude používán pro ekonomickou činnost, a to pro plnění, která nejsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Obdobně to platí i při pořízení osobního automobilu formou finančního pronájmu, kdy je nájemce oprávněn nabýt osobní automobil nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, s datem předání do užívání nájemci po 31. březnu 2009. Při přestavbě malého nákladního automobilu (kategorie N1) na osobní (kategorie M1) už nevzniká povinnost odvést daň. Osobní automobil, u kterého je od 1. dubna 2009 umožněn odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, má nyní stejný režim jako dosud vozidla kategorie N1, tzn.:

• při prodeji, darování nebo při trvalém vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby do osobního užívání podléhá dani, odvede se tedy 19procentní DPH z ceny smluvní (v případě prodeje) nebo z ceny obvyklé na trhu (v ostatních případech),

• při používání pro soukromé potřeby podnikatele fyzické osoby nebo zaměstnanců vzniká povinnost přiznávat daň za každé zdaňovací období, ve kterém k takovémuto použití došlo. Základem daně je výše celkových nákladů spojených s provozem tohoto automobilu.

Nárok na odpočet daně na vstupu i nadále nevzniká při pořízení osobního automobilu ve zvláštním režimu z autobazarů. Autobazar na dokladu nesmí uvést DPH z přirážky.

#####2/ Odpisy osobních automobilů

Zákon o daních z příjmů nově umožňuje u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině včetně osobních automobilů uplatnit tzv. mimořádný odpis. Jedná se o časový odpis u nového majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Tento odpis může uplatnit pouze první vlastník majetku. Osobní automobil se odepíše za 24 měsíců, a to tak, že za prvních 12 měsíců se rovnoměrně odepíše 60 procent vstupní ceny a za druhých 12 měsíců 40 procent vstupní ceny automobilu.

#####3/ Finanční leasing

Daňové změny u finančního leasingu nyní umožňují v návaznosti na mimořádný odpis majetku uzavřít leasingovou smlouvu na minimálně 24 měsíců, a za tuto dobu se také nájemné „dostane“ do daňových nákladů. U ojetých automobilů se zákonem požadovaná minimální doba trvání nájmu snížila z 60 na 54 měsíců, což asi není významná změna.

#####4/ Paušál na dopravu

Novela zákona o daních z příjmů umožní vedle uplatňování výdajů za spotřebované pohonné hmoty v prokázané výši (doklady a kniha jízd) i uplatnění paušálního výdaje na dopravu. Mohou jej uplatnit právnické osoby i fyzické osoby-podnikatelé a osoby s příjmy z pronájmu, a to nejvýše za tři vozidla (firemní nebo soukromá). Výše paušálu činí pět tisíc korun za kalendářní měsíc, pokud vozidlo nebylo během měsíce přenecháno k použití jiné osobě. Paušál zahrnuje i výdaje na parkovné. Ostatní výdaje (opravy, odpisy apod.) je možné uplatnit.

Pokud ale chce plátce DPH uplatnit odpočet daně z nákupu pohonných hmot, musí vést evidenci podle zákona o DPH. Je-li vozidlo používáno pro zdanitelné příjmy pouze částečně, lze uplatnit jen krácený paušální výdaj na dopravu ve výši čtyři tisíce korun za kalendářní měsíc a všechny ostatní výdaje (opravy, odpisy apod.) v 80procentní výši. Rozdělení vozidel „na paušál“ a ostatní si provede podnikatel podle vlastního uvážení.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.