Nabídka českých pojišťoven je velmi pestrá | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Nabídka českých pojišťoven je velmi pestrá

Otázka nezní, zda uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání domov před běžnými riziky, ale koho vybrat. Na trhu je řada pojišťoven a jejich nabídka je různá. Oslovili jsme některé, aby představily nové produkty.

*

1. Připravili jste v letošním roce pro své klienty nějaké novinky v oblasti pojištění nemovitostí?

2. Jaké jsou nejčastěji řešené případy – pojistné události spojené s nemovitostmi?

3. Letos zažily opakovaně některé regiony povodně. Jaká je politika vaší pojišťovny k objektům, jež leží v tomto území?

*

<i><b>Renata Svobodová, odbor PR a komunikace České podnikatelské pojišťovny</b></i>

[file:7685:small:right]

1. Rozsah pojištění je u ČPP sestaven stavebnicovým systémem, tzn. klient si podle vlastního uvážení může zvolit rizika, která ho ohrožují, a pojistnou částku. V občanském majetkovém pojištění nabízíme klientům pojistný produkt DOMEX, jenž je komplexním produktem na pojištění nemovitostí a domácností, a BYTEX, který je určen pro pojištění bytových domů ve vlastnictví občanů. Rozsah pojistných nebezpečí lze zvolit základní nebo rozšířený a dále odcizení a vandalismus a povodeň. Produkt DOMEX zahrnuje navíc také asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin denně. Tato služba může pomoci klientům vyřešit nenadálou nepříjemnou situaci, která vyžaduje odborný zásah, např. zámečníka, instalatéra. Novinkou je rozšíření poskytovaných služeb také o právní asistenci (konzultace po telefonu nebo zastupování advokátem v soudním sporu).

2. Za poslední rok patří k nejčastěji řešeným případům škody způsobené tíhou sněhu a vichřicí. Počet škod v důsledku živelních událostí oproti dřívějším letům výrazně roste, v žebříčku nejčetnějších se tak na druhé místo dostávají škody vzniklé z povodní a záplav, o něco méně časté jsou škody z krupobití.

3. V návaznosti na pojistné podmínky, jestliže byl majetek postižen povodní nebo záplavou v příčinné souvislosti s povodní v uplynulých 10 letech více než dvakrát, není možné toto pojistné nebezpečí sjednat. V současné době však v rámci České asociace
pojišťoven hledáme nástroje, vzhledem ke kterým bychom dokázali pojistit i nemovitosti, které jsou v současnosti z tohoto důvodu nepojistitelné.

<i><b>Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny</b></i>

[file:7686:small:right]

1. Od začátku letošního července rozšířila Allianz pojišťovna v pojištění nemovitostí pojistné krytí o nová rizika – poškození fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci, podpětí (náhlý pokles napětí v síti pod stanovenou mez udanou normou ČSN) a imploze (poškození nebo zničení věcí podtlakem – prudkým vyrovnáním tlaků směrem dovnitř). Allianz pojišťovna také nově umožňuje dokoupení škody pro riziko sklo a vandalismus.

2. Letos jde zejména o škody způsobené těmito živelními událostmi: tíha sněhu, krupobití, povodeň a záplava, atmosférické srážky, vichřice. U pojištění domácnosti jsou převažujícími příčinami: voda vytékající z vodovodních zařízení, krádež vloupáním, požár.

3. Allianz pojišťovna pracuje velmi důsledně s Geografickým informačním systémem (GIS), v nejrizikovější povodňové zóně C (do 20leté vody) pojištění pro riziko povodeň a záplava nelze sjednat. Stejně důsledně provádíme dlouhodobě prověřování celého portfolia starších pojistných smluv, takže jsme schopni sestavit povodňovou historii jednotlivých objektů ještě před existencí systému GIS.

<i><b>Dagmar Koutská, tisková mluvčí České pojišťovny</b></i>

[file:7687:small:right]

1. Do balíčku majetkového a odpovědnostního pojištění zahrnula Česká pojišťovna produkt, kterým kryje riziko ztráty zaměstnání i příjmu v době pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem. Jde o pojištění pravidelných plateb se širokým spektrem typů výdajů. Pojištění stálých plateb poskytuje ochranu při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti hned dvěma dospělým osobám (živitelům rodiny), které se v určitém poměru o stálé poplatky rodiny dělí. Mezi náklady, které jsou pojištěním chráněny, patří například nájem, odběr elektřiny, tepla, plynu, vodné a stočné, poplatek za telefon, internet, televizi nebo rozhlas, nájem parkovacího stání, školné, ale i splátky hypotéky, spotřebitelských úvěrů nebo finančního leasingu a další úhrady. Tímto krokem ČP opustila ryzí pojištění majetku a poprvé jako dosud jediná na trhu zajišťuje i finanční rizika, která jsou právě s vlastnictvím domů, bytů a dalších nemovitých, ale i movitých věcí spojena. V tomto roce uvedla Česká pojišťovna na trh druhou novinku – pojištění opuštěné domácnosti. Nové pojištění je určeno lidem, kteří nemají uzavřeno dlouhodobé pojištění domácnosti, a přesto si po dobu své dovolené nebo pobytu v zahraničí chtějí svůj opuštěný domov ochránit. Pojištění se vztahuje na veškeré vybavení domácnosti a její majitelé si mohou zvolit jeden ze čtyř limitů v rozpětí od 100 do 400 tisíc korun, v jeho rámci jsou stanoveny dílčí limity pro věci zvláštní hodnoty, audiovizuální techniku, sportovní potřeby nebo pro asistenční služby. Právě ty jsou důležitou součástí, zvlášť v případě stavu nouze, kdy je bezprostředně ohroženo zařízení domácnosti. Pokud majitel bytu vzhledem ke svému pobytu v zahraničí není schopen situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci rodiny či přátel, může využít právě tuto novou formu asistenční služby. Pojištění opuštěné domácnosti je součástí cestovního pojištění a sjednává se na dobu určitou.

2. Poměr nejčastěji řešených případů se odvíjí od četnosti živelních kalamit. Letos byla největším rizikem pro nemovitosti tíha sněhu nebo námrazy – těchto škod řešila Česká pojišťovna téměř 24 tisíc a tvořily přibližně polovinu letošních živelních událostí. O druhou polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodeň a záplava, které jsou doplněny v malém množství dalšími živelními riziky, jako je vichřice nebo pády stromů a jiných předmětů.

3. Každý klient, který přijde s požadavkem pojištění stavby nebo domácnosti, uvede adresu své nemovitosti a podle geografického systému Aquarius, který Česká pojišťovna pro stanovení rizikovosti daného místa používá a podle nějž se nemovitost zařadí do rizikového pásma, se s ohledem na polohu budovy pak k pojištění přistupuje. Stavby, které se nacházejí v pásmu 1 – to znamená v pásmu bez rizika záplav, což je více než 80 procent míst v České republice, mají riziko povodně a záplavy pojištěno až do výše sjednané pojistné částky. Naopak ve čtvrtém, nejrizikovějším pásmu – což je zhruba pět procent míst v České republice zejména v bezprostřední blízkosti vodních toků, je pojistné nebezpečí povodně a záplavy standardně vyloučeno, avšak pojištění poskytuje pojistnou ochranu proti ostatním rizikům, např. zlodějům, vichřici, požáru a dalším živlům. Ale ani případ, kdy je místo pojištění zařazeno do 4. pásma, není zcela bez šance a riziko povodně nebo záplavy nemusí být zcela nepojistitelné. Nemovitosti ve 2. a 3. pásmu mají riziko povodní a záplav omezeno limitem, který je však možné připojištěním navýšit. Povodňové mapy se průběžně upravují podle aktuální situace a nyní se hledají také možnosti, jak do nich promítnout i letošní bleskové záplavy, které postihly i nemovitosti mimo vodní toky.

<i><b>Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny</b></i>

[file:7688:small:right]

1. Ano, letos v dubnu jsme provedli rozsáhlou inovaci produktu, která zahrnuje řadu novinek. Ke všem produktům jsme zdarma přidali riziko zkrat a přepětí – tedy i nepřímý úder blesku a riziko sklo all risk, které chrání proti náhodnému rozbití vlastního skla a zároveň umožňujeme připojištění vyššího limitu zkratu a přepětí. Další novinkou je pojištění proti vandalismu, kde hradíme i škody způsobené sprejery. Milovníci zahrad pak určitě uvítají možnost pojistit si zahradní architekturu, tedy celou okrasnou zahradu včetně jezírka, živého plotu za velmi přijatelné ceny. Nejde ale jen o novinky v oblasti krytí rizik, ale i slevy. Na pojištění rozestavěné nemovitosti nabízíme slevu 30 procent. Stávající klienti pak mají k dispozici slevu za bezeškodní průběh, a to až do výše 20 procent.

2. Bohužel se tento rok střídá jedna živelní událost s druhou a tomu odpovídá i struktura pojistných událostí. Nejčastěji se tedy jedná o pojistné události spojené s vichřicí, povodní a záplavami nebo tíhou sněhu ze začátku tohoto roku. Mezi velmi časté v tomto roce patří i vodovodní škody a odcizení.

3. Uplatňujeme pouze jednu politiku, a to našim klientům, kteří byli zasaženi povodní nebo záplavou, co nejrychleji a kvalitně pomoci. Co se týká sjednávání pojištění proti tomuto riziku, postupujeme v tomto ohledu dlouhodobě stále stejným způsobem. Při pojišťování nemovitosti proti povodni a záplavě je rozhodující to, v jaké rizikové zóně se daná nemovitost nachází. Stejně jako ostatní pojišťovny tedy vycházíme z oficiálních map rizikových zón.

<i><b>Kateřina Bílá, vedoucí úseku komunikace a PR Wüstenrot pojišťovny</b></i>

[file:7690:small:right]

1. V letošním roce jsme výrazně změnili produkt pojištění bytových domů Revit plus, který je zaměřený i na majetek a odpovědnost menších obcí. Došlo také k podstatnému rozšíření v rozsahu pojištění, a to o strojní rizika. To znamená all risk pojištění pro strojovny a strojní zařízení. Rozšířili jsme také pojistné krytí o prostý vandalismus.

2. Z pojistných událostí na nemovitostech v letošním roce jednoznačně převažují škody způsobené živly, tvoří 65 procent. Z toho nejvíce škod bylo způsobeno tíhou sněhu, 20 procent má za následek povodeň a zejména v Praze jsme zaznamenali 16 procent škod vzniklých během krupobití.

3. Naše politika je již v tuto chvíli jasná, a to nezdražovat naše pojištění . Věříme, že hodně klientů si po letošních zkušenostech s živly zaktualizuje své stávající smlouvy, aby v případě pojistné události měli co nejlepší pojistnou ochranu.

<i><b>Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny</b></i>

[file:7692:small:right]

1. Novinku v pojištění majetku chystáme na přelom roku. Stávající nabídka je určena všem, záleží jen na klientovi, jakou variantu zvolí. Pojištění domácnosti, rodinného domu či bytové jednotky, a to i ve stavbě, rekreačních objektů či na trhu jediné ucelené pojištění zahradní architektury. Pojistit lze obytné a kancelářské budovy, ať už rozestavěné, dokončené, nebo rekonstruované, a společné části domu.

2. Živly patří mezi rizika, která se výrazně podílí na majetkových škodách. V posledním desetiletí je vůbec nejčastějším původcem živelních škod povodeň. Podíváme-li se na řádění živlů od začátku letošního roku, dostáváme se jen u klientů Generali ke škodám přes 400 milionů korun.

3. Zatímco hydrometeorologové rozlišují definici povodně a záplavy, z pohledu Generali není při likvidaci pojistné události rozhodující, zda mají občané uvedenu v pojistné smlouvě záplavu či povodeň. Likvidujeme všechny škody. Pokud při likvidaci pojistné události zjistíme, že bylo špatně posouzeno nějaké riziko, které nemusí nutně souviset pouze s likvidovanou škodou, snažíme se s klientem domluvit na nápravě. Povodňová mapa je volně dostupná na internetu. Kdokoli má možnost ověřit si, např. při koupi nemovitosti, záplavové riziko lokality, ve které se nachází, a tím i její pojistitelnost. Pojištění je založeno na principu nahodilosti. Opakuje-li se nějaký jev s železnou pravidelností, nejedná se již o jev nahodilý. Nepojistitelné je riziko povodně ve 4. povodňovém pásmu, tj. do 20leté vody. Nejméně rizikové je naopak 1. pásmo nad 100letou vodu.

<i><b>Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny</b></i>

[file:7691:small:right]

1. Ano, nejnověji nabízíme pojištění nemovitostí on-line. Klient si v klidu domova může pojistit svou nemovitost. Na stránkách www.koop.cz si otevře v on-line servisu Pojištění rodinných domů, bytů a postupuje podle názorného návodu, díky kterému si může stanovit cenu nemovitosti a posléze vybrat odpovídající pojistnou ochranu. Výhodou je i sleva 10 procent z pojistného při sjednání on-line.

3. Povodňová rizika zohledňujeme již při uzavírání pojistky, používáme specializovaný software Aquarius a UIR-ADR/Aqua. To se týká pojištění občanů i podnikatelů. Zároveň jsme po předešlých povodních upřesnili i některé další kritické lokality a v některých případech jsme museli i vypovědět smlouvy s neakceptovatelnou mírou rizika. Máme tak velmi dobrý přehled o rozdělení míst pojištění do jednotlivých povodňových zón. Kvůli tomu nemusíme uvažovat o plošných restrikcích, tedy výpovědích pojistných smluv nebo navyšování pojistného.

<i><b>Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny</b></i>

[file:7693:small:right]

1. V oblasti pojištění nemovitostí nabízíme speciální přidanou hodnotu MeteoUNIQA – systém včasného a cíleného varování před blížící se extrémní nepřízní počasí formou SMS nebo e-mailu pro klientem zadané PSČ. Varovný preventivní servis MeteoUNIQA je určený klientům pojištěným u UNIQA pojišťovny, zejména v oblasti privátního majetku. Poskytujeme ho bezplatně už déle než rok. Pro letošní podzim připravila UNIQA rozšíření této služby i na pojištěné obce a jejich zástupce (starosty, hasiče a další).

2. Nejčastější jsou vodovodní škody a krádeže vloupáním. V případě katastrofických událostí zejména škody z povodní.

3. UNIQA se řídí povodňovými mapami, které rozdělují ČR do čtyř pásem. Nicméně se dá očekávat, že i tyto mapy po letošních událostech doznají změn a doplnění. V pásmech, kde je riziko velké vody silné (3. a 4. pásmo), má UNIQA zavedený limit na pojistné plnění.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!