Nabídka českých pojišťoven je velmi pestrá | e15.cz

Nabídka českých pojišťoven je velmi pestrá

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Otázka nezní, zda uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání domov před běžnými riziky, ale koho vybrat. Na trhu je řada pojišťoven a jejich nabídka je různá. Oslovili jsme některé, aby představily nové produkty.

*

1. Připravili jste v letošním roce pro své klienty nějaké novinky v oblasti pojištění nemovitostí?

2. Jaké jsou nejčastěji řešené případy – pojistné události spojené s nemovitostmi?

3. Letos zažily opakovaně některé regiony povodně. Jaká je politika vaší pojišťovny k objektům, jež leží v tomto území?

*

<i><b>Renata Svobodová, odbor PR a komunikace České podnikatelské pojišťovny</b></i>

[file:7685:small:right]

1. Rozsah pojištění je u ČPP sestaven stavebnicovým systémem, tzn. klient si podle vlastního uvážení může zvolit rizika, která ho ohrožují, a pojistnou částku. V občanském majetkovém pojištění nabízíme klientům pojistný produkt DOMEX, jenž je komplexním produktem na pojištění nemovitostí a domácností, a BYTEX, který je určen pro pojištění bytových domů ve vlastnictví občanů. Rozsah pojistných nebezpečí lze zvolit základní nebo rozšířený a dále odcizení a vandalismus a povodeň. Produkt DOMEX zahrnuje navíc také asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin denně. Tato služba může pomoci klientům vyřešit nenadálou nepříjemnou situaci, která vyžaduje odborný zásah, např. zámečníka, instalatéra. Novinkou je rozšíření poskytovaných služeb také o právní asistenci (konzultace po telefonu nebo zastupování advokátem v soudním sporu).

2. Za poslední rok patří k nejčastěji řešeným případům škody způsobené tíhou sněhu a vichřicí. Počet škod v důsledku živelních událostí oproti dřívějším letům výrazně roste, v žebříčku nejčetnějších se tak na druhé místo dostávají škody vzniklé z povodní a záplav, o něco méně časté jsou škody z krupobití.

3. V návaznosti na pojistné podmínky, jestliže byl majetek postižen povodní nebo záplavou v příčinné souvislosti s povodní v uplynulých 10 letech více než dvakrát, není možné toto pojistné nebezpečí sjednat. V současné době však v rámci České asociace
pojišťoven hledáme nástroje, vzhledem ke kterým bychom dokázali pojistit i nemovitosti, které jsou v současnosti z tohoto důvodu nepojistitelné.

<i><b>Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny</b></i>

[file:7686:small:right]

1. Od začátku letošního července rozšířila Allianz pojišťovna v pojištění nemovitostí pojistné krytí o nová rizika – poškození fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci, podpětí (náhlý pokles napětí v síti pod stanovenou mez udanou normou ČSN) a imploze (poškození nebo zničení věcí podtlakem – prudkým vyrovnáním tlaků směrem dovnitř). Allianz pojišťovna také nově umožňuje dokoupení škody pro riziko sklo a vandalismus.

2. Letos jde zejména o škody způsobené těmito živelními událostmi: tíha sněhu, krupobití, povodeň a záplava, atmosférické srážky, vichřice. U pojištění domácnosti jsou převažujícími příčinami: voda vytékající z vodovodních zařízení, krádež vloupáním, požár.

3. Allianz pojišťovna pracuje velmi důsledně s Geografickým informačním systémem (GIS), v nejrizikovější povodňové zóně C (do 20leté vody) pojištění pro riziko povodeň a záplava nelze sjednat. Stejně důsledně provádíme dlouhodobě prověřování celého portfolia starších pojistných smluv, takže jsme schopni sestavit povodňovou historii jednotlivých objektů ještě před existencí systému GIS.

<i><b>Dagmar Koutská, tisková mluvčí České pojišťovny</b></i>

[file:7687:small:right]

1. Do balíčku majetkového a odpovědnostního pojištění zahrnula Česká pojišťovna produkt, kterým kryje riziko ztráty zaměstnání i příjmu v době pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem. Jde o pojištění pravidelných plateb se širokým spektrem typů výdajů. Pojištění stálých plateb poskytuje ochranu při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti hned dvěma dospělým osobám (živitelům rodiny), které se v určitém poměru o stálé poplatky rodiny dělí. Mezi náklady, které jsou pojištěním chráněny, patří například nájem, odběr elektřiny, tepla, plynu, vodné a stočné, poplatek za telefon, internet, televizi nebo rozhlas, nájem parkovacího stání, školné, ale i splátky hypotéky, spotřebitelských úvěrů nebo finančního leasingu a další úhrady. Tímto krokem ČP opustila ryzí pojištění majetku a poprvé jako dosud jediná na trhu zajišťuje i finanční rizika, která jsou právě s vlastnictvím domů, bytů a dalších nemovitých, ale i movitých věcí spojena. V tomto roce uvedla Česká pojišťovna na trh druhou novinku – pojištění opuštěné domácnosti. Nové pojištění je určeno lidem, kteří nemají uzavřeno dlouhodobé pojištění domácnosti, a přesto si po dobu své dovolené nebo pobytu v zahraničí chtějí svůj opuštěný domov ochránit. Pojištění se vztahuje na veškeré vybavení domácnosti a její majitelé si mohou zvolit jeden ze čtyř limitů v rozpětí od 100 do 400 tisíc korun, v jeho rámci jsou stanoveny dílčí limity pro věci zvláštní hodnoty, audiovizuální techniku, sportovní potřeby nebo pro asistenční služby. Právě ty jsou důležitou součástí, zvlášť v případě stavu nouze, kdy je bezprostředně ohroženo zařízení domácnosti. Pokud majitel bytu vzhledem ke svému pobytu v zahraničí není schopen situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci rodiny či přátel, může využít právě tuto novou formu asistenční služby. Pojištění opuštěné domácnosti je součástí cestovního pojištění a sjednává se na dobu určitou.

2. Poměr nejčastěji řešených případů se odvíjí od četnosti živelních kalamit. Letos byla největším rizikem pro nemovitosti tíha sněhu nebo námrazy – těchto škod řešila Česká pojišťovna téměř 24 tisíc a tvořily přibližně polovinu letošních živelních událostí. O druhou polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodeň a záplava, které jsou doplněny v malém množství dalšími živelními riziky, jako je vichřice nebo pády stromů a jiných předmětů.

3. Každý klient, který přijde s požadavkem pojištění stavby nebo domácnosti, uvede adresu své nemovitosti a podle geografického systému Aquarius, který Česká pojišťovna pro stanovení rizikovosti daného místa používá a podle nějž se nemovitost zařadí do rizikového pásma, se s ohledem na polohu budovy pak k pojištění přistupuje. Stavby, které se nacházejí v pásmu 1 – to znamená v pásmu bez rizika záplav, což je více než 80 procent míst v České republice, mají riziko povodně a záplavy pojištěno až do výše sjednané pojistné částky. Naopak ve čtvrtém, nejrizikovějším pásmu – což je zhruba pět procent míst v České republice zejména v bezprostřední blízkosti vodních toků, je pojistné nebezpečí povodně a záplavy standardně vyloučeno, avšak pojištění poskytuje pojistnou ochranu proti ostatním rizikům, např. zlodějům, vichřici, požáru a dalším živlům. Ale ani případ, kdy je místo pojištění zařazeno do 4. pásma, není zcela bez šance a riziko povodně nebo záplavy nemusí být zcela nepojistitelné. Nemovitosti ve 2. a 3. pásmu mají riziko povodní a záplav omezeno limitem, který je však možné připojištěním navýšit. Povodňové mapy se průběžně upravují podle aktuální situace a nyní se hledají také možnosti, jak do nich promítnout i letošní bleskové záplavy, které postihly i nemovitosti mimo vodní toky.

<i><b>Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny</b></i>

[file:7688:small:right]

1. Ano, letos v dubnu jsme provedli rozsáhlou inovaci produktu, která zahrnuje řadu novinek. Ke všem produktům jsme zdarma přidali riziko zkrat a přepětí – tedy i nepřímý úder blesku a riziko sklo all risk, které chrání proti náhodnému rozbití vlastního skla a zároveň umožňujeme připojištění vyššího limitu zkratu a přepětí. Další novinkou je pojištění proti vandalismu, kde hradíme i škody způsobené sprejery. Milovníci zahrad pak určitě uvítají možnost pojistit si zahradní architekturu, tedy celou okrasnou zahradu včetně jezírka, živého plotu za velmi přijatelné ceny. Nejde ale jen o novinky v oblasti krytí rizik, ale i slevy. Na pojištění rozestavěné nemovitosti nabízíme slevu 30 procent. Stávající klienti pak mají k dispozici slevu za bezeškodní průběh, a to až do výše 20 procent.

2. Bohužel se tento rok střídá jedna živelní událost s druhou a tomu odpovídá i struktura pojistných událostí. Nejčastěji se tedy jedná o pojistné události spojené s vichřicí, povodní a záplavami nebo tíhou sněhu ze začátku tohoto roku. Mezi velmi časté v tomto roce patří i vodovodní škody a odcizení.

3. Uplatňujeme pouze jednu politiku, a to našim klientům, kteří byli zasaženi povodní nebo záplavou, co nejrychleji a kvalitně pomoci. Co se týká sjednávání pojištění proti tomuto riziku, postupujeme v tomto ohledu dlouhodobě stále stejným způsobem. Při pojišťování nemovitosti proti povodni a záplavě je rozhodující to, v jaké rizikové zóně se daná nemovitost nachází. Stejně jako ostatní pojišťovny tedy vycházíme z oficiálních map rizikových zón.

<i><b>Kateřina Bílá, vedoucí úseku komunikace a PR Wüstenrot pojišťovny</b></i>

[file:7690:small:right]

1. V letošním roce jsme výrazně změnili produkt pojištění bytových domů Revit plus, který je zaměřený i na majetek a odpovědnost menších obcí. Došlo také k podstatnému rozšíření v rozsahu pojištění, a to o strojní rizika. To znamená all risk pojištění pro strojovny a strojní zařízení. Rozšířili jsme také pojistné krytí o prostý vandalismus.

2. Z pojistných událostí na nemovitostech v letošním roce jednoznačně převažují škody způsobené živly, tvoří 65 procent. Z toho nejvíce škod bylo způsobeno tíhou sněhu, 20 procent má za následek povodeň a zejména v Praze jsme zaznamenali 16 procent škod vzniklých během krupobití.

3. Naše politika je již v tuto chvíli jasná, a to nezdražovat naše pojištění . Věříme, že hodně klientů si po letošních zkušenostech s živly zaktualizuje své stávající smlouvy, aby v případě pojistné události měli co nejlepší pojistnou ochranu.

<i><b>Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny</b></i>

[file:7692:small:right]

1. Novinku v pojištění majetku chystáme na přelom roku. Stávající nabídka je určena všem, záleží jen na klientovi, jakou variantu zvolí. Pojištění domácnosti, rodinného domu či bytové jednotky, a to i ve stavbě, rekreačních objektů či na trhu jediné ucelené pojištění zahradní architektury. Pojistit lze obytné a kancelářské budovy, ať už rozestavěné, dokončené, nebo rekonstruované, a společné části domu.

2. Živly patří mezi rizika, která se výrazně podílí na majetkových škodách. V posledním desetiletí je vůbec nejčastějším původcem živelních škod povodeň. Podíváme-li se na řádění živlů od začátku letošního roku, dostáváme se jen u klientů Generali ke škodám přes 400 milionů korun.

3. Zatímco hydrometeorologové rozlišují definici povodně a záplavy, z pohledu Generali není při likvidaci pojistné události rozhodující, zda mají občané uvedenu v pojistné smlouvě záplavu či povodeň. Likvidujeme všechny škody. Pokud při likvidaci pojistné události zjistíme, že bylo špatně posouzeno nějaké riziko, které nemusí nutně souviset pouze s likvidovanou škodou, snažíme se s klientem domluvit na nápravě. Povodňová mapa je volně dostupná na internetu. Kdokoli má možnost ověřit si, např. při koupi nemovitosti, záplavové riziko lokality, ve které se nachází, a tím i její pojistitelnost. Pojištění je založeno na principu nahodilosti. Opakuje-li se nějaký jev s železnou pravidelností, nejedná se již o jev nahodilý. Nepojistitelné je riziko povodně ve 4. povodňovém pásmu, tj. do 20leté vody. Nejméně rizikové je naopak 1. pásmo nad 100letou vodu.

<i><b>Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny</b></i>

[file:7691:small:right]

1. Ano, nejnověji nabízíme pojištění nemovitostí on-line. Klient si v klidu domova může pojistit svou nemovitost. Na stránkách www.koop.cz si otevře v on-line servisu Pojištění rodinných domů, bytů a postupuje podle názorného návodu, díky kterému si může stanovit cenu nemovitosti a posléze vybrat odpovídající pojistnou ochranu. Výhodou je i sleva 10 procent z pojistného při sjednání on-line.

3. Povodňová rizika zohledňujeme již při uzavírání pojistky, používáme specializovaný software Aquarius a UIR-ADR/Aqua. To se týká pojištění občanů i podnikatelů. Zároveň jsme po předešlých povodních upřesnili i některé další kritické lokality a v některých případech jsme museli i vypovědět smlouvy s neakceptovatelnou mírou rizika. Máme tak velmi dobrý přehled o rozdělení míst pojištění do jednotlivých povodňových zón. Kvůli tomu nemusíme uvažovat o plošných restrikcích, tedy výpovědích pojistných smluv nebo navyšování pojistného.

<i><b>Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny</b></i>

[file:7693:small:right]

1. V oblasti pojištění nemovitostí nabízíme speciální přidanou hodnotu MeteoUNIQA – systém včasného a cíleného varování před blížící se extrémní nepřízní počasí formou SMS nebo e-mailu pro klientem zadané PSČ. Varovný preventivní servis MeteoUNIQA je určený klientům pojištěným u UNIQA pojišťovny, zejména v oblasti privátního majetku. Poskytujeme ho bezplatně už déle než rok. Pro letošní podzim připravila UNIQA rozšíření této služby i na pojištěné obce a jejich zástupce (starosty, hasiče a další).

2. Nejčastější jsou vodovodní škody a krádeže vloupáním. V případě katastrofických událostí zejména škody z povodní.

3. UNIQA se řídí povodňovými mapami, které rozdělují ČR do čtyř pásem. Nicméně se dá očekávat, že i tyto mapy po letošních událostech doznají změn a doplnění. V pásmech, kde je riziko velké vody silné (3. a 4. pásmo), má UNIQA zavedený limit na pojistné plnění.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video