Nemovitosti: aukce versus veřejná dražba | E15.cz

Nemovitosti: aukce versus veřejná dražba

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Existuje několik způsobů, jak prodat či koupit nemovitost. Mezi nejznámější patří prodej prostřednictvím realitních kanceláří či přímo prodej kupujícímu bez jakéhokoli prostředníka.

Je tu také možnost dražby, která je z pohledu ceny pro kupujícího výhodná (nemovitost lze pořídit až za 50 % ceny na trhu). Dalším způsobem, ne doposud tak rozšířeným, je aukce. Přestože si lidé zvykli v elektronické aukci kupovat či prodávat prakticky vše (od hrnečků až po automobily), v oblasti nemovitostí se tento trend prosazuje pomalu. Důvodem je i to, že je v tomto ohledu malá informovanost.

#####Základní rozdíly mezi aukcí a dražbou

Aukce je velmi často laickou veřejností vnímána a používána jako synonymum pro veřejnou dražbu. Přitom jediné, co tyto dvě formy prodeje spojuje, je proces licitace o výsledné ceně. Z právního hlediska mohou dražbu provádět jen dražebníci mající koncesi na provádění dražeb, kterou schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Naopak k provádění aukce není nic podobného zapotřebí, jedná se o volnou živnost. Dražby se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. a mají jasně specifikovaná pravidla, jako je například vydání dražební vyhlášky či znalecký odhad ceny nemovitosti. Aukce je v tomto ohledu volnější, je potřeba dodržet základní princip, ale finální pravidla nastavuje pořadatel aukce a řídí se tržními pravidly. Proto se mohou aukce lišit, což se v případě dražeb nestává.

Veřejné dražby nemovitostí se dělí na dobrovolné a nedobrovolné, ale je nutné podotknout, že ve své podstatě jsou obě dražby vynucené. V dobrovolné dražbě může majetek prodat vlastník nebo jeho správce, který disponuje právem s ním nakládat. Většinou se ale jedná o insolvenčního správce. Druhou kategorií jsou dražby nedobrovolné, které iniciuje věřitel mající na nemovitosti zástavu, aby tak uspokojil své pohledávky. Naopak aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Rozdíl je také v tom, že pokud je veřejná dražba zahájena a dojde k samotné licitaci, musí vždy skončit prodejem. U aukce tomu tak není. V případě, že není prodávající spokojen s výslednou cenou, může od prodeje ustoupit nebo si vzít čas na rozmyšlenou.

Rozdíl mezi dražbou a aukcí je také ve způsobu změny vlastnictví. V případě dražby dochází k přechodu vlastnictví. Majitelem se člověk stane okamžitě příklepem licitátora, respektive po uhrazení celé částky dosažené vydražením. Současně dražbou dochází k odstranění téměř všech váznoucích práv a závazků z listu vlastnictví na katastrálním úřadě. Pokud zůstává nějaké břemeno (např. užívání), je tato informace uvedena v dražební vyhlášce. Většinou je také předem dána lhůta pro úhradu výsledné ceny, která se pohybuje v rozmezí několika dnů a liší se i v závislosti na tom, zda se jedná o dobrovolnou, či nedobrovolnou dražbu. Nedostatek času jistým způsobem eliminuje zájemce, kteří by chtěli koupi financovat prostřednictvím hypotéky. Při prodeji nemovitosti v aukci je po ukončení licitace nutné sepsat smlouvu o smlouvě budoucí či rovnou kupní smlouvu. Na základě žádosti a kupní smlouvy dojde k převodu vlastnictví na katastru nemovitostí. Vše probíhá podle klasického scénáře jako při koupi nemovitosti. Detaily jsou dohodnuty osobně mezi prodávajícím a kupujícím, který navrhl nejvyšší cenu. Případně je postup předem stanoven pořadatelem aukce, který zajišťuje právní servis a hladký průběh celé transakce. Není tak striktně dána lhůta pro uhrazení finální částky a je proto možné na koupi nemovitosti v aukci použít hypoteční úvěr. Dalším rozdílem je, že při prodeji nemovitosti v aukci hradí daň z nemovitosti prodávající, v případě dražby je to vydražitel, tedy ten, který nemovitost získal.

#####Podmínky účasti

V případě veřejné dražby musejí být účastníci fyzicky přítomni, aby mohli činit svá podání na výzvu licitátora. Není tedy možné dražit po telefonu nebo přes internet. Pokud se zájemce o koupi nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit, řeší se situace většinou tak, že deleguje svého zástupce, který se na základě plné moci dražby účastní. Někteří dražebníci proto nabízejí službu zástupce. V případě aukce není stanovena podmínka fyzické přítomnosti licitujících, proto je možné licitovat například na internetu. Tím je aukce otevřena většímu množství lidí. Odpadá i nutnost placení jistiny, kterou musejí účastníci dražby složit před začátkem.

#####Druhy aukcí nemovitostí

Mezi nejběžnější druhy aukcí nemovitostí patří: anglická aukce, aukce s postupným snižováním a následnou licitací a holandská aukce. V případě anglické aukce činí účastníci otevřená podání (nabídky) a každá nabídka musí být vyšší než ta předchozí o minimální příhoz, který je předem stanoven. Aukce končí učiněním nejvyšší nabídky. V případě aukce s postupným snižováním a následnou licitací je postup takový, že vyvolávací cena se snižuje do té doby, než někdo z účastníků aukce bude cenu akceptovat a učiní podání. Minimální částka je předem inzerována. Poté začíná licitace směrem nahoru. Posledním typem je holandská aukce, kde klesá cena, dokud ji někdo neakceptuje. Není možné pak cenu navyšovat.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video