Obnova památek musí dodržovat pravidla | E15.cz

Obnova památek musí dodržovat pravidla

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rekonstrukce historicky cenných, respektive památkově chráněných objektů se u nás řídí právními normami. Základní právní normou, která vymezuje péči o památky v České republice, je takzvaný památkový zákon – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb.

Péče o památky musí být citlivá, především by pak nemělo při údržbě, opravách a rekonstrukcích docházet k poškození našeho kulturního dědictví. Účelem památkového zákona je zabezpečit ochranu kulturních památek jako součást kulturního dědictví společnosti, hmotného svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Památkový zákon vytváří podmínky pro jejich zachování a vhodné využívání, vymezuje práva i povinnosti vlastníků kulturních památek a stanovuje postupy, jakými stát zabezpečuje jejich ochranu prostřednictvím příslušných správních orgánů a odborných organizací.

#####S opravou památky musí souhlasit úřady

Vlastník kulturní památky, který plánuje údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky, případně jejího prostředí, je povinen předem si vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. V závazném stanovisku se orgán státní památkové péče vyjádří, zda jsou navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, je povinen si k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

#####Na opravu je možné získat dotaci

Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Forma příspěvku není jednotná, většina krajských úřadů a některá města za tímto účelem vyhlašují speciální programy či granty. V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může výjimečně poskytnout příspěvek ministerstvo kultury. Tento zájem se snaží ministerstvo kultury definovat prostřednictvím některého z programů.

Největšími problémy při rekonstrukcích historických staveb chráněných památkovým ústavem je většinou naprosto nulová dosavadní péče. Léta neprováděné snižování vlhkosti, omezování tepelných ztrát, vybavení novějšími rozvody kanalizací, vzduchotechnikou i elektroinstalací pak představují obrovskou časovou i finanční investici, nezbytně nutnou pro přežití objektu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video