Odstranění stavby by mělo být posledním krokem | E15.cz

Odstranění stavby by mělo být posledním krokem

Řízení o odstranění stavby není bezpochyby ničím příjemným ani z osobního, ani z podnikatelského hlediska. Přesto jejich počet vzrůstá a stavebníci, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli v takto složité situaci, hledají cestu ven.

Vznikají tak komplikované situace. Následující text by měl být zajímavým pohledem na praktická úskalí odstraňování staveb v judikatuře soudů vzniklé na základě skutečných případů. Případné odstranění stavby rozhodnutím správního orgánu je bezpochyby zcela zásadním zásahem do vlastnických práv občana a takový zásah může být ospravedlněn především veřejným zájmem. Stavební zákon dává možnost, aby tento rozpor s veřejným zájmem byl odstraněn buď jiným méně závažným zásahem do vlastnického práva, čímž je odstranění stavby, anebo nabízí dodatečné uvedení stavby do souladu s právními předpisy. Při odstraňování staveb působí požadavek veřejného zájmu praktické problémy. Ačkoli iniciativu k prokázání souladu nepovolené stavby s veřejnými zájmy musí vyvíjet především stavebník, stavební úřad musí v odůvodnění rozhodnutí o odstranění stavby přezkoumatelným způsobem vysvětlit, proč soulad nepovolené stavby s veřejným zájmem nepovažuje za prokázaný a dodatečné povolení není možné.

#####Rozhoduje také funkčnost nepovolené stavby

V judikatuře a praxi lze najít případy, kdy např. odstraňovaná stavba stavebnětechnicky souvisí nebo je spojena s jinou stavbou a rozhodnutí o povolení a kolaudaci takové stavby a rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby si vzájemně odporují, neboť nelze nařídit odstranění stavby, která je nezbytnou podmínkou funkčnosti jiné povolené stavby. Ještě složitější situace nastává tehdy, když je odstraňovaná stavba provázána se stavbou např. vodního díla, což nemusí být nutně přehrada, ale např. také odlučovač ropných látek. Je pravděpodobné, že takováto vedlejší stavba zabraňující znečištění životního prostředí má plnit doplňkovou funkci k nepovolené stavbě, což může napomoci k argumentaci závěru o nutnosti legalizovat stavbu hlavní.

V případě narušení funkčnosti jiné stavby v důsledku odstranění stavby nepovolené je povinností stavebního úřadu řešit tuto situaci jinými technickými opatřeními. V souladu s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva nelze jedním rozhodnutím správního orgánu (vodoprávního úřadu) nařídit vybudování stavby, posléze její provoz povolit a druhým rozhodnutím vydaným jiným správním orgánem (stavebním úřadem) nařídit odstranění stavby hlavní, která je však nezbytnou podmínkou funkčnosti řádně povolené stavby.

#####Stavbu na odstranění je nutné přesně definovat

[file:10928:small:right]

Uvedený závěr se uplatní nejen v případě stavebního řízení, na jehož konci je vydání stavebního povolení, ale rovněž v případě řízení o odstranění stavby, na jehož konci může být rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.“ U staveb postavených částečně v rozporu se stavebním povolením je možno identifikovat určité konkrétní prvky či části stavby, které byly postaveny v rozporu se stavebním povolením a které je možno odstranit při zachování zbytku stavby, a pak je stavební úřad povinen nařídit odstranění pouze těchto prvků či částí stavby. Musí to být však stavebnětechnicky možné.

#####Certifikát inspektora může být komplikací

Významnou komplikací, se kterou nejsou dosud dostatečné zkušenosti, je existence certifikátu autorizovaného inspektora, který byl v souvislosti se stavbou v určité podobě a fázi její existence vydán. Z veřejnoprávního pohledu stavebního úřadu nelze na stavbu pohlížet automaticky jako na nepovolenou, neboť stavebník disponuje certifikátem a vydání certifikátu autorizovaným inspektorem a jeho oznámení stavebnímu úřadu má stejné účinky jako vydání stavebního povolení stavebním úřadem dle § 115 stavebního zákona, tj. zakládá oprávnění provést stavbu. Dochází poté ke střetu dvou orgánů disponujících veřejnou mocí, neboť ačkoli je inspektor nepochybně soukromou osobou, je po určitou dobu oprávněn činit úkony podle stavebního zákona a v tomto rozsahu vystupuje jako správní úřad. Tato jeho činnost představuje případ zákonné delegace veřejné správy na soukromou osobu, kterou však vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Prekérní situací je případ, kdy o odstranění své stavby požádá stavebník sám. O žádosti se poté může vést dlouhotrvající správní řízení, které je překážkou toho, aby stavební úřad vedl vlastní řízení o nařízení odstranění stavby.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!