Pravidla a výhody veřejné dražby nemovitosti | E15.cz

Pravidla a výhody veřejné dražby nemovitosti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Veřejná dražba nemovitostí se stala nedílnou součástí realitního trhu. Přesto pro mnohé zůstává tento způsob koupě obestřen určitým stínem nedůvěry, který většinou pramení z neznalosti. Jak taková veřejná dražba probíhá a jaké výhody z ní pro kupujícího plynou, vysvětluje ing. Radim Hasman ze společnosti Eurodražby.cz.

Nemovitost lze koupit v dobrovolné či nedobrovolné veřejné dražbě. O jaký druh se jedná, není pro kupujícího ve své podstatě až tak důležité, dražba samotná totiž probíhá v zásadě stejně. Zrovna tak jako u jakékoli jiné koupě, v první fázi přichází hledání vhodné nemovitosti, která je nabízena v dražbě. Inzerování je na uvážení každého dražebníka, a proto je možné na ně narazit mezi ostatními realitními nabídkami. Aktuální nabídky jednotliví dražebníci uveřejňují na svých webových stránkách. Současně musí být všechny ohlášené dražby zveřejněny na webu www.centralniadresa.cz, což je informační portál o dražbách provozovaný Českou poštou.

Zájemce o koupi si může nemovitost osobně předem prohlédnout. Zpravidla jsou stanoveny dva termíny prohlídek, které jsou předem avizovány. K dispozici jsou veškeré dostupné informace o nemovitosti včetně nezávislého profesionálního odhadu ceny. V ojedinělých případech nedobrovolné dražby nemusí vlastník spolupracovat, což vede k tomu, že je možná pouze venkovní obhlídka. Ve své podstatě dlužník škodí sám sobě, jelikož pak nedosáhne výsledná cena svého maxima. O to však může být pořízení nemovitosti pro kupce finančně zajímavější.

#####Povinnosti zájemce o koupi a dražby on-line

Pak jen zbývá dostavit se na dražbu včas a mít s sebou potřebné doklady. Mezi ně patří zejména občanský průkaz, u manželů, pokud se dražby účastní jen jeden, je potřeba myslet také na potvrzení o společném jmění manželů. Jedná-li se o právnickou osobu, je třeba výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců). Současně je nutné složit finanční jistotu, která je předem určená a nesmí překročit 30 % nejnižšího podání (vyvolávací cena). Tu je vhodné převést předem na účet. Někdy je možné ji složit hotově v den dražby, záleží na podmínkách.

Neúspěšným účastníkům je po skončení dražby celá částka vrácena zpět bez zbytečného odkladu buď na účet, nebo hotově při odchodu. Účastník dražby musí ještě předložit nebo podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby (vyloučené osoby jsou jasně stanoveny zákonem). Čestné prohlášení není potřeba připravovat předem, standardně má dražebník formulář na dražbě k dispozici. Poté obdrží číslo a může se začít. Pokud nechce člověk aktivně dražit, je možné se na dražbu zajít jen podívat, v tom případě nemusí skládat jistotu ani předkládat dokumenty.

Česká legislativa zatím neumožňuje dražení on-line. Pokud se dražby nemůže člověk z jakéhokoli důvodu účastnit osobně, je možné pověřit někoho jiného. V tomto případě musí taková osoba předložit plnou moc. Někteří dražebníci nabízejí službu zástupce, čímž odpadá starost koho za sebe poslat a náklady na cestu, jelikož dražby často bývají pouze ve větších městech, jako je Praha či Brno. Zástupce na základě plné moci postupuje během dražby podle pokynů, které mu dává zájemce na telefonu. Na českém trhu existuje i služba sledování dražeb on-line v reálném čase, kterou může člověk bezplatně využít a mít tak přehled o průběhu i konečném výsledku dražby.

#####Pravidla veřejného dražení

Dražbu řídí licitátor a zahajuje ji tzv. vyvoláním. Přednese prohlášení o předmětu dražby, výši nejnižšího podání a stanoveného minimálního příhozu a vyzývá účastníky, aby učinili svá podání. O nemovitost se licituje až do doby, kdy už nikdo nenabídne vyšší částku. Licitátor musí dle zákona o dražbách třikrát vyzvat účastníky k příhozu. Příklepem se pak dražba uzavře a nemovitost získá nejvyšší nabídka. Po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Tímto podáním je účastník dražby vázán.

Vydražitel, tedy ten, kdo nemovitost získal, se stává majitelem v okamžiku úderu kladívka. Nicméně skutečným vlastníkem nemovitosti se stane až uhrazením ceny dosažené v dražbě. Lhůta pro její úhradu je poměrně krátká a závisí na výši finální částky a na druhu dražby. V případě nedobrovolné dražby je kratší než u té dobrovolné. Z tohoto důvodu je složitější takto získanou nemovitosti financovat hypotečním úvěrem, kde banka požaduje ručení v podobě zástavního práva k nemovitosti odpovídající hodnoty. Pokud se ale řeší financování s předstihem, lze takové situaci předejít.

Vydražená nemovitost je předána novému majiteli po uhrazení celé částky v nejbližší možné době. U předání je přítomen i zástupce dražebníka. Současně je zde jistota, že na nemovitosti není uvaleno žádné břemeno, jako například zástavní právo. Dražbou dochází ke smazání téměř všech zátěží z listu vlastnictví na katastrálním úřadě. Pokud je to jinak a některé břemeno nezaniká (např. břemeno užívání), je tato informace uvedena již v dražební vyhlášce. V případě nedobrovolných dražeb se výjimečně může stát, že se bývalý vlastník odmítne vystěhovat. Zde může dojít ke zdržení, ale zákon je na straně nového vlastníka a na základě soudního rozhodnutí je možné nechtěné obyvatele vystěhovat. Nespornou výhodou je pro kupující konečná cena, za kterou lze nemovitost v dražbě pořídit. V porovnání například s nabídkami realitních kanceláří může být výrazně nižší. Dražba je navíc jedním z nejtransparentnějších způsobů prodeje. Účastník má úplný přehled o nabídkách ostatních účastníků. Cena je stanovena objektivně zájmem kupujících, takže je málo zpochybnitelná. Současně zájemce o dražbu v předstihu získá zevrubné informace o nemovitosti. V dražební vyhlášce je nemovitost popsána velmi podrobně včetně znaleckého odhadu ceny nemovitosti. Tyto informace často nejsou poskytovány u jiných způsobů prodeje. Pro dražbu také hovoří to, že vlastnictví nemovitosti přechází na vydražitele okamžitě úderem kladívka licitátora. Velkou výhodou je nesporně rychlost celé transakce.

*

Informace, které musí obsahovat dražební vyhláška:

* místo a čas konání dražby
* datum konání prohlídek dražené nemovitosti (minimálně dva různé termíny)
* označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka, dlužníka, zástavce (jsou-li účastni daného případu)
* zda jde o dražbu dobrovolnou, či nedobrovolnou
* identifikace a popis předmětu dražby a jeho stavu
* popis případných práv a závazků váznoucích na předmětu dražby
* cena předmětu dražby - v případě nemovitosti to bývá odhadní cena stanovená znalcem
* výše nejnižšího podání (vyvolávací ceny), minimálního příhozu a dražební jistoty
* možné způsoby úhrady dražební jistoty a lhůta pro její provedení
* způsob a lhůta pro vrácení dražební jistoty účastníkům dražby, kteří se nestali vydražiteli
* podmínky účasti na dražbě, vymezení osob, které nesmějí být účastníky dražby, povinnosti účastníků dražby
* způsob a lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením
* podmínky pro předání předmětu dražby vydražiteli

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video