Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Potřebuji si pronajmout byt, ale narazil jsem na komplikace. Už několikrát se mi stalo, že jsem reagoval na nabídku realitní kanceláře, která by mi podle popisu v inzerci vyhovovala, ale jakmile jsem řekl, že nejsem české národnosti, nastal problém. Makléř mi ani nenabídl prohlídku vybraného bytu.

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Narazil jste na téma, na které není jednoduché odpovědět. Jsem přesvědčen, že ve většině případů není chyba na realitní kanceláři. Ostatně každý člen naší asociace musí dodržovat Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky a ten ve svém druhém bodě říká: „Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.“

Bydlím v bytovém domě, v němž máme asi 30 let starý výtah. Ten je po celou dobu provozu servisován odbornou firmou. Nyní nám majitel domu oznámil, že výtah neodpovídá současným technickým normám a že bude nutné stávající výtah vyměnit za zcela nový. Má pravdu, nebo stačí, když výtah odpovídá normám, které byly platné v době jeho uvedení do provozu?

V odpovědi na vaši otázku je třeba uvést, že u odborné veřejnosti existují různé názory na to, zda a kdy je třeba starší výtahy modernizovat či vyměnit za nové. Podle odhadů je v současné době v České republice zhruba 50 tisíc výtahů, u nichž existují různá provozní rizika včetně těch, která ohrožují jak bezpečnost osob, jež se výtahem přepravují, tak i servisních techniků. Různost názorů na tuto problematiku je dána existencí jistého rozporu v právních normách, neboť na jedné straně výtah jako technické zařízení musí splňovat po celou dobu provozu předpisy platné v době jeho uvedení do provozu, na straně druhé přijala Česká republika po vstupu do EU pokyn na respektování Evropské normy u výtahů, které jsou přísnější. České státní normy (ČSN) obsahující požadavky na odstranění závad dle inspekční prohlídky výtahu mají sice jen doporučující charakter, zároveň však platí občanský zákoník, kde v § 415 je uvedeno, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“ a v § 420 odst. 1 je uvedeno, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“.

Problematikou technického stavu výtahů a uvedení do souladu s technickými normami se zabývá ČSN 27 4011 účinná od 1. 7. 2004. Z ní vyplývá povinnost uskutečnit inspekční prohlídku (odbornou firmou, která má k tomu potřebná oprávnění) do konce března 2006. V inspekční zprávě k danému výtahu jsou pak uvedeny závady, které se na výtahu vyskytují a jsou rozděleny do tří skupin podle stupně rizik – vysoké, střední a nízké. Takže v současné době jsme již v období, kdy u všech výtahů, u kterých byla v rámci inspekční prohlídky zjištěna rizika zařazená do stupně vysoká, by již měly být učiněny potřebné kroky k odstranění těchto rizik, a to modernizací výtahu či jeho výměnou za zcela nový. Podle jedné skupiny názorů je provozovatel výtahu, tedy majitel objektu, ve kterém je výtah instalován (nejčastěji fyzická osoba nebo právnická osoba, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo), plně zodpovědný za všechny škody způsobené provozem výtahu jak na majetku, tak na lidském zdraví. Takový názor je mimo jiné prezentován i na webu ministerstva vnitra (v části Aktuality) z ledna 2010, kde se uvádí: „Provozování výtahů podléhá pravidlům, která mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. A právě revizí jsme zjistili riziko, které může způsobit škodu na zdraví a majetku. Pokud dojde k újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku a my jsme porušili právní povinnost svým nejednáním, musíme být připraveni nést následky.“

Z uvedeného vyplývá, že majitel (v případě společenství vlastníků jednotek všichni vlastníci jednotek) bytového či jiného objektu, kde jsou provozovány výtahy, se rozhoduje mezi alternativou, kdy výtah bude mít technické parametry odpovídající normám v době jeho uvedení do provozu (a bude samozřejmě řádně servisován odbornou firmou) a druhou možností, kdy výtah bude rekonstruován či zabudován zcela nový výtah, a tím budou přinejmenším odstraněny závady uvedené v inspekční zprávě označené stupněm rizika vysoké. V druhém případě se majitelé vyhnou případnému problému v podobě např. žaloby (viz citovaný občanský zákoník), což by mohlo nastat např. při havárii výtahu s materiálními škodami, popř. zraněním osob.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video