Revitalizace Staroměstské radnice | E15.cz

Revitalizace Staroměstské radnice

Městská rada zahájila práce na návrhu revitalizace Staroměstské radnice a jejího okolí.

Rada defi novala postup, který otevírá diskusi na toto téma a postupnými kroky má vyústit v návrh řešení jednoho z historicky nejatraktivnějších míst Prahy včetně případného vypsání otevřené soutěže na dostavbu Staroměstské radnice. Radní současně schválili zřízení a statut pracovní skupiny primátora, která bude práce na revitalizaci Staroměstské radnice řídit a zastřešovat. „Nepůjdeme cestou jednoduchého vypsání další architektonické soutěže na dostavbu radnice, ale v nejširší veřejné i odborné debatě se pokusíme posoudit optimální potřeby a možnosti využití tohoto prostoru v kontextu náměstí i širšího centra Prahy a na tomto základě navrhnout další postup. Nejde o to za každou cenu změnit historickou tvář náměstí, naší ambicí je co nejcitlivěji doplnit a sladit jeho prostor s potřebami dnešních Pražanů a návštěvníků města s městským životem 21. století. Nepředjímáme proto žádné řešení,“ uvedl primátor Pavel Bém.

#####Národní kulturní památka

Staroměstské náměstí o rozloze více než 9000 čtverečních metrů bylo v roce 1995 prohlášeno Národní kulturní památkou.

Staroměstská radnice byla prohlášena Národní kulturní památkou v roce 1962 a představuje nesourodý komplex budov stavěných a přistavovaných od 14. do poloviny 19. století.

Pokud by diskuse dospěla k názoru, že nejlepším řešením je dostavba Staroměstské radnice, následovalo by vypracování podmínek pro zadání veřejné soutěže a její vypsání. Vyhlášení veřejné soutěže by poté proběhlo do poloviny října roku 2009 a s vyhodnocením a představením výsledku soutěže se počítá na konci roku 2009.

1. Připravit výstavu z předchozích soutěžních návrhů na dostavbu Staroměstské radnice, která bude mapovat historické soutěže. K výstavě bude vydán katalog včetně jeho prezentace na internetových stránkách Prahy (termín: 1. 8. 2008).

2. Uspořádat odbornou konferenci na dané téma, jejímž výstupem bude refl exe dosavadních soutěží, jejich zadání a výsledky z hlediska aktuální situace na počátku nového tisíciletí. Konference bude zároveň počátkem otevřeného dialogu s odbornou veřejností (termín: 10. 11. 2008).

#####Stavebně historický průzkum

1. Sumarizovat a aktualizovat dosavadní výsledky stavebně historických průzkumů areálu Staroměstského náměstí; zajistit mapové podklady, fotodokumentaci, stavební výkresy, půdorysy, řezy a faktografi cké údaje o stávajícím stavu (termín: 28. 2. 2009).

2. Zahájit po etapách kombinovaný archeologický průzkum, který by zjištění stavebně historických průzkumů zpřesnil (termín: 30. 4. 2009).

3. Defi novat strukturu pojmu revitalizace v kontextu jedinečnosti Staroměstského náměstí: mobiliář, dláždění, zeleň, osvětlení, reklama, dopravní režim, restaurační provozy, vánoční a velikonoční trhy, prezentace historických událostí spjatých s náměstím, širší urbanistické vazby apod. (termín: 30. 6. 2009).

4. Definovat potřeby a funkční využití volné parcely zbořeného křídla Staroměstské radnice (Nobileho dostavba) pro budoucí potřeby města (termín: 15. 8. 2009).

#####Rekapitulace pokusů o řešení

* Velké množství nejrozmanitějších návrhů především odráželo stav domácí situace v oblasti architektury. Od téměř repliky podoby radnice v době před vybudováním novogotického křídla přes variace modernistické i postmoderní.

* Urbanistické podmínky prokazovaly, že vypisovatelé neměli přesnější představu o celém areálu a neřešili zda:

- obnovit Krenův dům v půdorysu, nebo ne?

- jak se chovat k náměstí jako takovému?

- jak vlastně náměstí funguje a k čemu a komu slouží?

- funkce stavby byla určena velmi vágně, spíš jako pouhé doporučování.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!