Režim přenesení daňové povinnosti | E15.cz

Režim přenesení daňové povinnosti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).

Změny DPH u stavebních a montážních prací od ledna 2012

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).

Tato změna se týká všech poskytovatelů stavebních a montážních prací, ale současně také všech plátců daně, kteří takovéto práce objednávají a přijímají. Může se jednat o práce na vlastním nebo najatém majetku, práce mohou mít charakter pořízení stavby, oprav nebo technického zhodnocení stavby.

#####Koho se režim týká?

Týká se jednak poskytovatelů stavebních montážních prací a dále příjemců těchto prací. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH. Současně by mělo platit, ač to ZDPH výslovně neuvádí, že by se mělo jednat o plnění pro ekonomickou činnost objednatele.

Zejména v situaci, kdy objednatelem zdanitelného plnění bude fyzická osoba, která je plátcem daně, je nutné zjišťovat, zda tato osoba u přijatého plnění vystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. v rámci své ekonomické činnosti. Pokud by totiž plátce, pořizující stavební a montážní práce, použil přijaté zdanitelné plnění výlučně pro svoji soukromou potřebu, vystupuje jako osoba nepovinná k dani (jako neplátce). V tom případě by se režim přenesení daňové povinnosti neuplatnil a poskytovatel prací by postupoval jako dosud - přiznal a odvedl by daň z poskytovaných prací.

Obdobná situace by mohla nastat například u obcí. Pokud obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, nepovažuje se v tu chvíli za osobu povinnou k dani.

Generální finanční ředitelství (dále GFŘ) doporučuje ve svém výkladu k tomuto postupu, aby si poskytovatel plnění při pochybnostech obstaral od příjemce plnění (objednatele) písemné prohlášení, že přijaté plnění použije/nepoužije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, resp. že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje/vystupuje jako osoba povinná k dani. Pokud by plnění použil objednatel - plátce -jen zčásti k ekonomické činnosti (například fyzická osoba pro podnikání i pro vlastní bydlení), uplatní se režim přenesení daňové povinnosti na celé plnění.

#####Kterých plnění se týká?

Režim přenesení daňové povinnosti podle §92e ZDPH se týká:

- zdanitelných plnění. Netýká se osvobozených plnění podle §56 ZDPH, tedy převodů staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby (podle toho, který den nastane dříve),
- plnění s místem plnění v tuzemsku. Podle §7 ZDPH je místem plnění při převodu nemovitosti místo, kde se nemovitost nachází. Podle §10 ZDPH je také místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti místo, kde se nemovitost nachází,
- stavebních prací zařazených pod číselné kódy klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platné k 1. 1. 2008. Klasifikace je k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz). GFŘ ve své informaci uvádí podrobnější informace, které práce pod tyto kódy nepatří,
- uskutečněných plnění. Netýká se úplat poukázaných objednatelem poskytovateli před datem uskutečnění zdanitelného plnění.

#####Jak se bude postupovat?

Plátce, který příslušné zdanitelné plnění stavebních prací uskutečnil, vystaví daňový doklad s náležitostmi běžného daňového dokladu, pouze na dokladu neuvede výši daně. Místo toho uvede na dokladu sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Plnění uvede v daňovém přiznání v řádku 25.

[file:12531:small:right]

Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má příjemce plnění, tedy plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Příjemce přiznává daň v přiznání v řádku 10 (základní sazba) nebo v řádku 11 (snížená sazba daně). Příjemce má současně povinnost doplnit daň ve správné výši na daňový doklad. Otázkou je, jak postupovat při vystavení daňového dokladu v elektronické podobě zabezpečeném proti jeho úpravám. V tomto bodě se dá očekávat další informace GFŘ.

Pokud poskytovatel plnění přijme zálohu na stavební práce, u nichž je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, daň na výstupu ke dni přijetí úplaty nepřizná ani nemá povinnost vystavit daňový doklad.

Problémem zůstává, jak postupovat, je-li cena za plnění sjednána v cizí měně. Poskytovatel plnění na daňovém dokladu přepočte základ daně na českou měnu podle kurzu, který používá v účetnictví ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - §4 odst. 4 ZDPH. Příjemce plnění ale musí přepočet na českou měnu provést znovu, a to „svým“ kurzem. A tento kurz bude rozhodující pro výpočet daně. Základ daně vykázaný v předepsané evidenci poskytovatelem zdanitelného plnění se pak může lišit od základu daně, který vypočítal a vykazuje příjemce plnění.

Poskytovatel i příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti vedou předepsanou evidenci o plněních poskytnutých v tomto režimu. Výpis z této evidence předkládají správci daně vždy v elektronické formě ve lhůtě pro podání daňového přiznání. GFŘ stanovilo formát a strukturu výpisu (pokyn GFŘ-D-4).

Příjemce plnění má nárok na odpočet daně na vstupu podle obecných podmínek ZDPH (§72 a další). Tedy plný nárok nebo částečný nárok, ať již poměrný, nebo krácený. Nárok na odpočet uplatní vždy ve stejném zdaňovacím období, ve kterém přiznává daň na výstupu. Tedy například bez ohledu na to, v jakém zdaňovacím období obdrží příjemce plnění daňový doklad.

#####Zvláštní případy

Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací, který je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU nebo zahraniční podnikající osobou, přijímá stavební a montážní práce v tuzemsku od jiného plátce daně, se automaticky stává podle §94 odst. 16 ZDPH českým plátcem dnem poskytnutí tohoto plnění. Může se jednat například o stavební práce v najatých prostorách.

Pokud by poskytovatel zdanitelného plnění postupoval nesprávně, tzn. nepostupoval by v režimu přenesení daňové povinnosti a přiznal by daň na výstupu, jako to činil do 31. 12. 2011, musí příjemce plnění i tak přiznat daň na výstupu, ale současně nemá nárok na odpočet daně na vstupu, protože bylo postupováno v rozporu se ZDPH. V takovémto případě je nutné si vyžádat opravný daňový doklad podle §43 ZDPH. Podle sdělení GFŘ se režim přenesení daňové povinnosti uplatní u poskytnutí stavebních a montážních prácí bez ohledu na to, zda se jedná podle ZDPH o poskytnutí služby nebo dodání zboží s montáží. V tomto směru panují u odborníků, mírně řečeno, rozpaky, protože tento názor je stěží obhajitelný ve vztahu k závazným rozsudkům Soudního dvora Evropské unie.

Pokud plátce - poskytovatel zdanitelného plnění - obdržel od objednatele do 31. 12. 2011 úplatu (zálohu) na poskytované stavební a montážní práce a vznikla mu povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty a pokud den uskutečnění tohoto plnění nastane po 31. 12. 2011, stanoví plátce základ daně podle §37 odst. 3 ZDPH, tj. z rozdílu základu daně za celé plnění a součtu základů daně z přijatých úplat. Základ daně z tohoto „vyúčtování“ pak může mít kladnou, nulovou i záporou hodnotu. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní jen z takto stanoveného rozdílu základů daně. Pro výpočet daně se použije sazba platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V roce 2012 tedy u základní sazby 20 %, u snížené sazby daně 14 %.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video