Šetrnost budovy osvědčí průkaz energetické náročnosti | E15.cz

Šetrnost budovy osvědčí průkaz energetické náročnosti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Informace o množství energie spotřebovávané v budovách dokládá již od roku 2009 tzv. průkaz energetické náročnosti. Jaké změny nás v této souvislosti čekají od roku 2013?

?

Podle statistik činí podíl budov na celkové spotřebě energie v rámci Evropské unie 40 %. Neustále rostoucí počet nových staveb má pochopitelně za následek další postupné zvyšování její spotřeby. Jedním z opatření, která by měla vést ke snížení spotřeby a k využívání energie z obnovitelných zdrojů, bylo přijetí Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Do českého právního řádu byla směrnice částečně zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

#####Co zákon ukládá?

Další povinnost ukládá zákon též provozovatelům budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2, ti mají povinnost umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

Připravovaný vládní návrh zákona počítá v souladu s výše uvedenou směrnicí od ledna 2013 se změnou. Při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájemci tak budou muset mít průkaz všechny budovy a jejich ucelené části (tj. oddíly, podlaží nebo byty v rámci budovy, které jsou určeny k samostatnému používání nebo které byly za tímto účelem upraveny). Obdobné bude platit i pro budovy využívané orgány veřejné moci, kde je tato plocha často navštěvována veřejností. V tomto případě se změna bude týkat budov s celkovou užitnou plochou větší než 500 m2, po roce 2015 pak s plochou nad 250 m2.

#####Předložte průkaz!

Potenciálnímu nájemci nebo kupujícímu bude muset být průkaz předložen, respektive v kopii předán ještě před uzavřením nájemní nebo kupní smlouvy. V případě prodeje nebo pronájmu bude muset být ukazatel energetické náročnosti obsažený v průkazu uveden také v reklamách a informačních materiálech.

Průkaz může vypracovat pouze energetický auditor, tj. osoba zapsaná do seznamu auditorů vedeného ministerstvem průmyslu a obchodu nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu a přezkoušená ministerstvem průmyslu a obchodu.

Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi.

U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun.

Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video