Smlouvy FIDIC se využívají i pro české realitní projekty | e15.cz

Smlouvy FIDIC se využívají i pro české realitní projekty

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V posledních letech lze v České republice vysledovat stále častější využívání vzorových smluv FIDIC, které jsou nejběžnějším mezinárodním smluvním vzorem ve stavebnictví, a u nás se stávají náhradou německého vzoru VOB.

Fédération Internationale des IngénieursConseils (FIDIC) je mezinárodní federací konzultačních inženýrů a klade si za cíl prezentaci jednotlivých obchodních zájmů vycházejících z poradenských služeb v oblastech průmyslu, stavebnictví a projektových prací. Rovněž definuje celosvětové smluvní podmínky v těchto oblastech, a proto výraz FIDIC označuje především typizované obchodní podmínky vytvořené touto federací. Obchodní podmínky FIDIC jsou nejčastěji využívány v rámci veřejných zakázek, jejich použití je rovněž často podmínkou banky pro poskytnutí projektového financování.

Nejsou-li standardizované obchodní podmínky použity přímo, pak často slouží jako reference při jednání a lze je považovat za tržní standard obecně uznávaných norem. V České republice se smlouvy FIDIC využívají především pro zakázky spolufinancované Evropskou unií z programu ISPA a pro developerské projekty, ale byly taktéž projednány a schváleny pro zakázky Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic.

#####Výhodou je zejména mimořádná flexibilita

Výhodou využití smluvních vzorů je jejich mimořádná flexibilita. Jelikož jsou koncipovány jako všeobecné vzory, lze je využít pro malé i velké zakázky a upravit pouze množství jednotlivých ujednání. Mezi další výhody se řadí fakt, že při běžném užívání smluv FIDIC budou smluvní strany detailně seznámeny s podmínkami a značně se tím zjednoduší a zkrátí smluvní vyjednání. Využitím standardizovaných smluv se rovněž zmenšuje pravděpodobnost zneužití vyjednávací síly jedné ze stran, což může být mimořádně vhodné při projektech financovaných veřejným sektorem. Je nutné podotknout, že v současné době neexistuje oficiální verze smluv v českém jazyce.

První vzorová smlouva FIDIC byla vydána v roce 1957 a byla velmi podobná vzorovým smluvním podmínkám ICE, které se využívají především ve Velké Británii. Tato smlouva, pro kterou se vžilo označení Červená kniha (The Red Book), byla vytvořena pro projekty, při kterých zadavatel přikládá podrobný design návrhu dodavateli stavby. Tato smlouva byla využívána pro projekty stavebnictví a infrastruktury, nebyla však vhodná pro projekty, při kterých je značná část dodávky vyráběna mimo místo hlavní stavby. V roce 1963 byla tedy vypracována Žlutá kniha (The Yellow Book) pro mechanické a elektrické projekty. Tyto dvě vzorové smlouvy byly postupně aktualizovány a upravovány v souladu se světovými trendy ve stavebnictví a s ohledem na judikaturu soudů. V roce 1999 FIDIC vydal sérii zcela nových smluvních vzorů. Ty změnily strukturu starých vzorových smluv a rovněž přinesly nové typy smluv určené pro specifické projekty s alternativním sdílením rizika a úkolů. Starší verze smluv postupně zmizí.

Smluvní vzory FIDIC se skládají ze dvou částí - General Conditions a Conditions of Particular Application dohromady tvoří obchodní podmínky, jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran. General Conditions obsahují všeobecná ustanovení (smlouva o dílo, dokumentace stavby, společné závazky), práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, technického dozoru investora, jmenování (sub)zhotovitelů, najímání personálu a pracovních sil, způsob realizace, průběh prací na stavbě, přejímky na stavbě, odpovědnost za vady, měření a oceňování prací, fakturaci, pojištění aj. Výše zmíněné kategorie zůstávají neměnné u všech projektů, kde dochází k využití smluv FIDIC, zatímco Conditions of Particular Application by měly být dojednány s ohledem na specifika příslušného projektu.

#####Základní typy vzorových knih

Nová červená kniha (The New Red Book) je vzorová smlouva na dodávku stavby na stavební a inženýrské práce vyprojektované objednatelem. Doporučuje se pro stavební a inženýrské práce prováděné podle projektu, který si zajišťuje objednatel (investor) většinou prostřednictvím externího projektanta. Zhotovitel (kontraktor) provádí stavbu za obvyklých podmínek podle projektu dodaného objednatelem. Dílo však může obsahovat určité stavební, strojní nebo elektrické práce provedené podle projektu zhotovitele.

Nová žlutá kniha (The New Yellow Book) je smlouva na dodávku výrobní jednotky, elektrického a strojního zařízení a dále pak pro stavební a inženýrské práce vyprojektované zhotovitelem. Slouží pro provedení elektrických nebo strojních zařízení, a pro vyprojektování a provedení stavebních a inženýrských prací. Za normálních okolností u tohoto typu smlouvy zhotovitel vyprojektuje a dodá výrobní jednotku nebo další práce, které mohou zahrnovat kombinaci stavebních, strojních nebo elektrických prací, vše v souladu s požadavky objednatele. Používá se v případě, že velká část díla se zhotovuje mimo staveniště, jako např. turbíny. Značná část smlouvy se týká testování a smluvních garancí.

Stříbrná kniha (The Silver Book) je smlouva pro dodávku projektů tzv. na klíč a doporučuje se tam, kde jeden subjekt bere veškerou zodpovědnost za vyprojektování a provedení celé stavby. Za obvyklých podmínek tohoto typu smlouvy kontraktor vyprojektuje, dodá a postaví plně vybavenou jednotku nebo zařízení připravené k okamžitému spuštění na tzv. otočení klíčem. Tato forma je obvyklá při uzavírání smluv na dodávku stavby.

Zlatá kniha (The Gold Book) je smlouvou pro vyprojektování, dodávku a provozování. Spojuje standardizovanou smlouvu ze žluté knihy se smlouvou o provozování. její výhodou je vyšší pravděpodobnost dodržení termínu a rozpočtu dodávající firmou z důvodu vysokých finančních ztrát v případě zdržení. Využití Zlaté knihy je vhodné například při projektech PPP.

Zelená kniha (The Green Book) je jednoduchá smlouva pro jednorázový úkon. Doporučuje se pro stavební a inženýrské práce s relativně malými investičními náklady. V závislosti na charakteru prací může být vhodná i pro smlouvy větších hodnot, zvláště pro relativně jednoduché nebo opakující se práce nebo stavby krátkého trvání. Za normálních okolností se u tohoto typu smlouvy provádějí práce podle projektu objednatele nebo jeho zástupce, ale tato forma může být vhodná i pro smlouvy, které zahrnují částečné nebo úplné stavební, strojní a elektrické práce podle projektu kontraktora.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video