Strategickému rozvoji měst chybí lídr na vládní úrovni | e15.cz

Strategickému rozvoji měst chybí lídr na vládní úrovni

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dlouhodobá strategie, taktické a operativní vedení - na promyšlení a naplnění těchto tří fází závisí úspěch či neúspěch většiny projektů rozvoje a regenerace měst.

Na tento problém poukázala diskuse na listopadovém kulatém stole pořádaném sdružením IURS s tématem Rozvoj a regenerace měst, role soukromého a veřejného sektoru. Řada projektů, jakkoli bohulibých či pro intravilán měst bytostně důležitých, se zahajuje až ve fázi taktické, tedy na úrovni územního plánování, a operativní. Na strategii se ve většině případů zcela zapomíná, stejně jako na promyšlené rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi veřejným a soukromým sektorem.

„V České republice převažuje operativní aktivita měst, strategické vedení stále nemá váhu, jakou by mělo mít,“ uvedl Tomáš Sýkora, vedoucí Oddělení koncepcí města Ústí nad Labem. Kulatý stůl byl prvním z řady podobných setkání organizovaných IURS, při nichž si zástupci státní správy a samosprávy, developeři, architekti, bankéři, výzkumní pracovníci či zástupci neziskového sektoru vyměňují své zkušenosti s jedním cílem - dosáhnout i v České republice např. v otázce regenerace brownfieldů či promyšleného rozvoje sídel podobných úspěchů jako v inovativních přístupech k rozvoji měst jinde v zahraničí.

#####Projekty se plánují podle volebních období

Účastníci kulatého stolu si často stěžovali na absenci vizí a na nedostatečný diskurz uvažování státní správy a samosprávy. V České republice se prý o projektech zcela běžně uvažuje pouze v kontextu čtyřletého volebního mandátu Zastupitelstva nebo Rady měst a obcí. Navíc je přístup „operativního“ charakteru, strategie se vytváří až ex post a nezřídka jen proto, aby byla a aby se splnily podmínky pro získání dotací. „První je strategie a peníze by se neměly dávat jen do betonu,“ shrnul za všechny zástupce Hradce Králové Václav Hartman.

U menších měst a obcí, případně projektů komorního a středního charakteru, jsou vize často spojeny s týmem participujících osob. Ačkoli - jak potvrdili zejména zástupci samospráv - obyvatelé České republiky dosud témata jako územní plán, revitalizace nebo rozvoj sídel nezařadili do svého hodnotového žebříčku. Důsledkem je nezájem a chybějící vstupní data pro řešitele projektů. Jako další problém pro úspěšné vedení projektů rozvoje a regenerace měst identifikovali účastníci diskuse nedostatek rozvojových dovedností a znalostí, vzhledem k chybějícímu integrovanému přístupu ke vzdělávání v tomto oboru. „Buď se nechce, nebo se neumí,“ zaznělo.

#####Nezbytná je role silného lídra

Pokud se ale podíváme na složitější projekty a vyšší investiční objemy, je nezbytná role jasného lídra, a to na jakékoli úrovni. Takový „nositel projektu“ by měl být schopen poskytnout dlouhodobou strategii rozvoje, harmonizovat všechny zapojené složky, dávat jejich aktivitám rámec a pomáhat řešit projekty. Souborně je nutná vedoucí role neboli governance. V případě problematiky týkající se rozvoje měst je nutná i koordinační a vedoucí role státu/ministerstva, tak jak to je obvyklé ve většině ostatních evropských zemí.

Vedoucí oddělení strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Jiří Markl, potvrdil, že právě jeho resort musí plnit úlohu lídra při řešení problematiky rozvoje a regenerace měst. MMR připravuje na první pololetí roku materiál Zásady urbánní politiky, který bude obsahovat hlavní priority budoucího rozvoje měst v České republice. Ministerstvo by se také mělo ještě více než doposud stát proaktivním hybatelem společných integrovaných projektů, stejně jako koordinátorem budování partnerských sítí na národní, regionální i lokální úrovni ve smyslu spolupráce horizontální i vertikální, včetně zapojení partnerů z privátního i neziskového sektoru.

#####Důraz se musí klást i na kvalitu výstavby

Podle náměstka primátora Plzně Petra Náhlíka je největším „potížistou“ při rozvojových projektech stát se svými státními a polostátními organizacemi, které spravují jeho majetek, který mohou obce jen složitě získat. Vedle často nulové aktivity však v současné době řadu projektů regenerace brownfieldů naprosto zastavil kvůli mediálně sledované ekologické superzakázce. Přítomní zástupci finančního sektoru upozornili na další ožehavý problém: následkem chybějících vizí se nedostává ani projektů, jež by mohly aspirovat na spolufinancování ze strukturálních fondů. A to navzdory tomu, že před dvěma lety byla CzechInvestem zpracována komplexní metodika, která radila vlastníkům i developerům, jak postupovat například v případě revitalizace starých průmyslových areálů - Brownfields 3000.

*

IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o. s.

Je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst a obcí a zaměřuje se především na zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti našich měst, obcí a regionů, podporu získávání nových rozvojových dovedností, rozšíření spolupráce a sdílení zkušeností soukromého a veřejného sektoru, vytváření širších demokratických partnerství s občanskými sdruženími, akademickou obcí, soukromým a veřejným sektorem, upřednostnění regenerace městského prostředí a městských brownfields před výstavbou na zelené louce.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video