Za provoz výtahů odpovídá majitel budovy | E15.cz

Za provoz výtahů odpovídá majitel budovy

Zásadní otázkou při provozování výtahu většinou bývá ta, která se týká odpovědnosti za provoz výtahu. České technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů. A ty mají jasno - za provoz výtahu, zejména pak za jeho bezpečnost odpovídá majitel budovy.

Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoli technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. Jaké jsou základní povinnosti, které by měl majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl?

#####Servisní firmě se musí zajistit patřičné podmínky

Základním úkolem je udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy. Dále je nutné udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoli nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi dvěma odbornými prohlídkami výtahu a před jeho opětovným uvedením do provozu.

Servisní firma také potřebuje mít zajištěný průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, v níž je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob. Majitel budovy je dále povinen zajistit osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu, vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně a trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!