Změnit zajištění úvěru je možné, ale komplikované | e15.cz

Změnit zajištění úvěru je možné, ale komplikované

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jakákoli půjčka, a to platí zejména pro půjčky na bydlení, je závazkem minimálně na několik let.

Jakákoli půjčka, a to platí zejména pro <a href=„http://www.rsts.cz/pujcky-na-bydleni/“>půjčky na bydlení</a>, je závazkem minimálně na několik let.

Během nich se může změnit situace dlužníka natolik, že bude například požadovat změnu zajištění překlenovacího úvěru se zástavním právem k nemovitosti. To je samozřejmě možné, je však třeba si uvědomit, že se jedná o změnu smluvních podmínek. Stavební spořitelna takovou změnu umožní za předpokladu, že tím nebude ohrožena návratnost poskytnutých úvěrových prostředků. Změna smluvních podmínek také nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o stavebním spoření a dalšími právními předpisy (zejména s obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem). Klient-dlužník, případně spoludlužník, musí o takovouto změnu podmínek písemně požádat.

Na základě jeho žádosti stavební spořitelna a v případě, že se změnou podmínek bude souhlasit, s klientem uzavře písemný dodatek k úvěrové smlouvě, který se stává její nedílnou součástí. Je důležité vědět, že dodatek musí být vždy podepsán všemi účastníky dříve uzavřené úvěrové smlouvy, přičemž na straně dlužníků stavební spořitelna vyžaduje jejich ověřené podpisy. Pokud stavební spořitelna žádost klienta neschválí, písemně klienta o této skutečnosti vyrozumí s odůvodněním, proč jeho žádost neschválila.

#####Zástavu lze také nahradit jinou zástavou

Žádá-li klient o nahrazení nemovité zástavy jinou zástavou, předkládá spolu s žádostí o tuto změnu smluvních podmínek standardní dokumenty, jako když žádá o poskytnutí úvěru, který bude zajištěn nemovitostí (např. znalecký posudek/odhad, list vlastnictví, katastrální mapu, pojistnou smlouvu k nemovitosti). Stavební spořitelna si může znovu ověřovat i bonitu klienta, a to zejména tehdy, má-li být současná nemovitá zástava nahrazena jinou nemovitou zástavou, jejíž obecná hodnota podle znaleckého posudku nebo odhadu je pro zajištění úvěru sice dostačující, ale nižší, nebo je nově nabízená nemovitost méně kvalitní.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video