Pohledem Aleny Vitáskové: Hladiny napětí

Elektrizační s oustava v Česku je zastoupena přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Přenosová soustava zajišťuje jak přenos elektřiny pro celé území státu, tak propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí. Vzájemně tvoří propojený soubor vedení.

V distribučních soustavách se zajišťuje distribuce elektřiny na vymezeném území republiky konkrétním zákazníkům. Jednotlivé soustavy se od sebe liší napěťovými hladinami provozovaných vedení a zařízení.

Technické normy rozlišují více napěťových úrovní, přičemž elektrizační soustava je tvořena vedeními a zařízeními na napěťové hladině nízkého, vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí.

Přenosovou soustavu tvoří vedení zvlášť vysokého napětí na napěťové hladině 400 kilovoltů o délce 3724kilometrů, velmi vysokého napětí 220 kV o délce 1909kilometrů a vybraných vedení a zařízení 110 kV měřících 84kilometrů.

Distribuční soustavy tvoří vzájemně propojený soubor vedení a zařízení nízkého napětí na hladině 0,4/0,23 kV o celkové délce 150 tisíc kilometrů, vysokého napětí 3, 6, 10, 22 a 35 kV o celkové délce 76 tisíc kilometrů a velmi vysokého napětí na hladině 110 kV o celkové délce dvanácti tisíc kilometrů.

Za zajišťování spolehlivého provozování, obnovu a rozvoj soustav a také za řízení toků elektrické energie v soustavách odpovídá provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy.