5 benefitů sladění výkaznictví ESG s finančním výkaznictvím

Zdroj: OneStream Software LLC

V posledních letech došlo na trhu k rozruchu kolem tématu environmentálních, sociálních a korporátního governance (ESG). K čemu to vede a proč by se o to měli zajímat finanční ředitelé a finanční manažeři?

ESG Reporting v popředí zájmu

Otázka udržitelnosti ve společnosti vedla ke zrození ESG reportingu, který se týká strategie a reálných vykazovaných dopadů, aktivit a operací firem ve třech oblastech: environmentální, sociální a corporate governance. Poskytuje investorům, zákazníkům a širším zainteresovaným stranám přehled o dopadech podnikání v těchto třech oblastech.

CFO a finanční týmy zvyšují svou pozornost

Zatímco tisíce organizací po celém světě již poskytují reporting o ESG a udržitelnosti, sběr dat, zpracování indikátorů či zpráv často zajišťují týmy udržitelnosti, HR, marketing nebo jiné skupiny. Finanční ředitelé a finanční týmy však zbystřily. Proč? V důsledku toho, že tento typ výkaznictví přechází z dobrovolného na povinné, bude vyžadovat stejnou úroveň řízení, kontroly, přesnosti a auditovatelnosti jako finanční výkaznictví.

Co s tím?

Na trhu je k dispozici zvyšující se počet specifických nástrojů ESG/Sustainability pro tento typ reportingu, které mohou nahradit různé tabulky. A přestože tyto nástroje mohou v do jisté míry zajistit základní požadavky na tento typ reportingu, vytvářejí tím zároveň nový proces shromažďování, kalkulace, konsolidace a vykazování dat, který je výrazně oddělený od nástrojů a procesu finančního výkaznictví. Vyhledem k tomu, že je třeba metriky ESG vykazovat spolu či ve vazbě na finanční metriky, nebylo by lepší, kdyby tato data byla shromažďována ve stejném systému a zpracovávána jako finanční data?

Pět výhod sladění výkaznictví ESG s finančním výkaznictvím

ESG a reporting udržitelnosti rychle přechází z dobrovolného na povinný proces. Finanční ředitelé a finanční týmy musí společnými silami zajistit přesnost a integritu ESG a podávání zpráv o udržitelnosti různým zainteresovaným stranám. Sladění výkaznictví ESG s procesem a nástrojem finančního výkaznictví může organizacím přinést několik zásadních výhod.

Mezi tyto výhody patří:

  • Eliminuje duplicitní procesy shromažďování, konsolidace a vykazování dat.
  • Zlepšuje přesnost a integritu ESG a Sustainability Reporting.
  • Slaďuje metriky ESG a Sustainability s finančními výsledky.
  • Vytváří vysoce kvalitní kontroly a auditní záznamy pro metriky ESG a Sustainability.
  • Porovnává skutečné metriky ESG a udržitelnosti s vytyčenými cíli.

Video placeholde
• OneStream Software LLC

Více informací nejen ohledně ESG výkaznictví NALEZNETE ZDE.

Platforma OneStream se o to postará

OneStream Software poskytuje jednotnou platformu SmartCPM™, která zjednodušuje a sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, výkaznictví, analýzu a kvalitu finančních údajů. OneStream snižuje riziko a komplexitu datových integrací, validací a rekonciliací mezi mnoha různými produkty, aplikacemi či moduly, čímž odsouvá ostatní neintegrovaná CPM řešení do minulosti.

OneStream platforma nabízí plně integrované řešení, které zajišťuje zpracování finančního reportingu, konsolidace či plánování včetně řešení pro ESG reporting a umožňuje tak dosáhnout výrazné zlepšení, zefektivnění a unifikaci finančního i ESG reportingu na jediné aplikační platformě.

Pro více dotazů ohledně OneStream řešení či řízení kvality finančních dat kontaktujte svého českého implementačního partnera SIMPLEBEEZ s.r.o.

Inteligentní finanční platforma OneStreamInteligentní finanční platforma OneStream | OneStream Software LLC