René Poruba: Eurovia dělá mrtvého brouka, aby její záruka prošla a stát opět platil | E15.cz

René Poruba: Eurovia dělá mrtvého brouka, aby její záruka prošla a stát opět platil

René Poruba
René Poruba
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova

Jan Šindelář

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) René Poruba je během sporů o dálnici D47 opatrný na každý výraz. Zásadně například nepoužívá název stavební firmy Eurovia, nýbrž pojem zhotovitel. Spor o vinu za závady na D47 bude zřejmě ještě dlouhý. Podle Poruby za vše může použití nevhodné ocelárenské strusky, naopak Eurovia, s níž E15 přinesl rozhovor v úterý, ve strusce nevidí žádný problém a za odpovědné označuje především ŘSD.

* E15: Můžete stručně charakterizovat, v čem je základní potíž úseku D47 u Ostravy?

Základní problém vznikl už v době zpracování územního rozhodnutí. Hledaly se způsoby, jak se zbavit okolních hald, které vznikly důlní a průmyslovou činností na Ostravsku. Z územního rozhodnutí pro nás vyplynula podmínka maximálně využít těchto materiálů. Na základě toho se provedlo mnoho rozborů všech asi 25 hald v okolí a z nich vyplynulo, že pro stavbu dálnice je vhodná vysokopecní struska z haldy Hrabová a ta se jako taková dala do zadávací dokumentace. Součástí dokumentace byl ale i posudek firmy Unigeo, který hodnotil nejen tuto vysokopecní strusku z Hrabové, ale také studený odval a ocelárenskou strusku.

* E15: Pojďme si pro začátek ujasnit pojmy, se kterými se často šermuje. Co je vysokopecní struska, ocelárenská struska a studený odval?

Hutní výroba surového železa produkuje vysokopecní strusku, jež má zcela jiné složení než ta ocelárenská. Tím, že se průběžně mění vyzdívky vysokých pecí, produkuje hutní výroba další sekundární materiály, třeba maltu, betony, keramiku, šamoty, slévárenské písky a podobně. A to je studený odval. Zdůrazňuji, že studený odval nebobtná. Je však předmětem našeho dalšího zkoumání, zda měl studený odval použitý do násypu stavby vlastnosti požadované smlouvou o dílo. Ocelárenská struska je výhradně z provozu oceláren, kde se pro zušlechtění oceli přidávají nejrůznější přísady a na hladině musí plavat vrstva skla, která brání přístupu kyslíku a zajišťuje správné chemické reakce. Když se dokončí proces výroby oceli, tak se tato ocelárenská struska vyváží a chladne a má de facto charakter skla. A tato sklovitá hmota, pokud není dostatečně dlouhou dobu uložena na skládce, je z důvodu značné chemické reaktivity silně bobtnavá.

* E15: Znamená to, že vysokopecní struska je součástí studeného odvalu?

Ve studeném odvalu může být náhodně určité procento vysokopecní strusky, není to škodlivá příměs. Ale není tam nikdy žádná ocelárenská struska. V tomto sporu dochází často ke zmatení pojmů.

* E15: Firma Eurovia a její šéf Martin Borovka mluví o tom, že ve studeném odvalu bobtnají deriváty sádrovce, což je příčinou zvlněné dálnice. To je podle vás nesmyslné tvrzení?

Sám zhotovitel si nechal zpracovat znalecké posudky na stanovení příčin změn objemu v podloží vozovky, ze kterých jasně vyplývá, že takovou příčinou jsou chemické reakce probíhající v použité ocelárenské strusce. A přesně to tvrdí i zhotovitel v soudním řízení vedeném proti svému dodavateli ocelárenské strusky. Nechápu tedy, z jakého důvodu si nyní protiřečí a svaluje příčiny bobtnání na studený odval.

* E15: Problém je tedy pouze v ocelárenské strusce, která bobtná?

Je to hlavní problém související s násypy. V návaznosti na naše šetření však není vyloučeno, že se k tomu přidají i další činitelé spočívající například v jiných než smlouvou o dílo předepsaných vlastnostech studeného odvalu, nebo nedodržených mocnostech jednotlivých vrstev stavby. Ale zpět k ocelárenské strusce. Posudek společnosti Unigeo jednoznačně říká, že ocelárenská struska je dokonce ekologicky závadná. A tento posudek plus zadávací podmínky jsou součástí smluvní dokumentace. V zadávacích podmínkách bylo jasně uvedeno, že se může v jedné konkrétní vrstvě násypu použít hlušinová sypanina nebo alternativně studený odval. Oproti tomu vysokopecní strusku bylo možné použít ve všech vrstvách násypu.

* E15: Eurovia tvrdí, že ocelárenská struska a vysokopecní struska jsou zaměnitelné.

Nejsou. Bez ohledu na všechna tato podezření, která budou prověřována, však hlavní odpovědnost za dílo musí nést zhotovitel. Argumenty, jež používá ředitel Borovka o tom, že za zvlnění může ŘSD, protože si údajně objednalo vadný materiál, nejsou pravdivá.

* E15: Tak si to shrňme. Zatímco ředitel Eurovie tvrdí, že problém je ve studeném odvalu, jehož použití jste nařídili, vy tvrdíte, že problém je v použití ocelárenské strusky, kterou jste zakázali.

Hlavní problém je v ocelárenské strusce. Ta prokazatelně a nezpochybnitelně bobtná. Posudek společnosti Unigeo, který je součástí dokumentace, výslovně zakazuje použít ocelárenskou strusku. Přesto byla zhotovitelem použita v rozhodující míře. Vedle toho jsou předmětem šetření vlastnosti použitého studeného odvalu a dodržení mocnosti jednotlivých vrstev násypu.

René Poruba Autor: E15 Anna Vackova

Pokud někdo řekl ANO , je trestně odpovědný

* E15: Protistrana říká, že použití všech materiálů a jejich nanášení do vrstev průběžně ŘSD odsouhlasilo.

Pozor. ŘSD postupně odsouhlasilo použití strusky na stavbě bez konkrétní specifikace s tím, že předpokládalo použití výhradně takového typu strusky, který byl jasně povolen a specifikován smluvními podmínkami, tedy strusky vysokopecní. Rovněž zhotovitel ve svých dokumentech předaných ŘSD typ použité strusky nespecifikoval.

* E15: ŘSD tedy odsouhlasilo použití strusky bez přívlastků?

Ano. A zhotovitel věděl, že je oprávněn použít podle smluvní dokumentace pouze strusku vysokopecní.

* E15: Eurovia argumentuje tím, že tehdy běžely čtyři stavby najednou a byl nedostatek vysokopecní strusky. A vy jste jim prý schválili použití ocelárenské strusky.

Pokud to někdo odsouhlasil – já jsem žádný takový dokument neviděl – tak je to trestněprávní odpovědnost. Protože porušil smlouvu a své kompetence. Ani případný souhlas použití takové strusky pro jinou stavbu v jakékoli formě nijak nesouvisí s oprávněností jejího použití na dotčeném úseku. Navíc zdůrazňuji, že podmínkou použití jiného než smlouvou o dílo předepsaného materiálu pro danou stavbu je výhradně uzavření dodatku ke smlouvě.

* E15: Připouštíte tedy možnost, že by to správce stavby za ŘSD odsouhlasil?

My žádný takový dokument dokládající řádné odsouhlasení použití ocelárenské strusky na dotčeném úseku stavby k dispozici nemáme. Navíc by takový souhlas správce stavby ani nebyl směrodatný, čehož si je zhotovitel dobře vědom, neboť byl seznámen se smluvními podmínkami. Jak jsem již uvedl, změna materiálu by si vyžadovala uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Žádný takový dodatek však uzavřen nebyl.

* E15: A mluvili jste s tím správcem stavby? On vydání takového souhlasu vylučuje?

My máme k dispozici veškeré dokumenty včetně stavebních deníků a tam nic takového není.

* E15: Tvrdíte, že firma záměnou strusek ušetřila? Vy jste jí platili dražší vysokopecní strusku?

Ano.

* E15: Na jak dlouhém úseku byla tato problematická ocelárenská struska použita?

My se domníváme, že na celém úseku téměř 8,5 kilometru, zatím se nám to projevuje na 2,5 kilometrech.

* E15: Tam tedy dřímá časovaná bomba a dálnice se ještě pořádně rozvlní?

Ano, nikdo není schopen říci, kdy se ta ocelárenská struska stabilizuje. Ona jednou všechna vybobtná a pak přestane. Bude to za deset, za 15 nebo 20 let? Nikdo neví.

* E15: Třeba už je stabilní.

O tom pochybujeme. Já jako majetkový správce si nemůžu vzít na zodpovědnost, že nechám marně uplynout na celém úseku záruční lhůtu. A pak se povrch za pět let začne vlnit znovu. A zhotovitel řeší odstranění vad jen povrchově, neodstranil samotnou příčinu bobtnání v podloží.

René Poruba Autor: E15 Anna Vackova

Oprava k horšímu

* E15: Neměl někdo za ŘSD přímo na stavbě kontrolovat, jaké materiály se tam vozí?

Ano, technický dozor investora. A ten byl externí – firma Dopravoprojekt Brno.

* E15: To znamená, že pochybení může být i na jejich straně?

Ano. Ta reklamace není uplatněna jen vůči zhotoviteli, ta je i vůči Dopravoprojektu.

* E15: Problém se zvlněnou dálnicí vyšel najevo už v roce 2008. Tenkrát ŘSD podalo reklamaci. Jak vysoká škoda tam byla?

To v té reklamaci nebylo. Tam bylo pouze řečeno, že požadujeme odstranění problému.

* E15: Jak se ta reklamace vyřešila? Pan Borovka tvrdí, že jste se dohodli na opravě jedné poloviny s tím, že se pak počká, jak dálnice zareaguje. Pak se opraví druhá polovina.

To je nepřesná informace. Bylo dohodnuto, že v loňském roce proběhne oprava obou polovin a to se z důvodů na straně zhotovitele nestihlo. Opravila se jen pravá polovina. Zhotovitel řešil reklamaci jen provizorní opravou. Je jasné, že když odfrézuji deset centimetrů a v místě boule doplním jen pět, abych dostal rovinu, tak jsem vlastně o pět centimetrů ztenčil vozovku. To znamená, že jsem vozovku znehodnotil, její únosnost je pak nižší.

* E15: A jaké řešení byste si představovali na ŘSD? Čekat, až to všechno nabobtná, a pak srovnat vozovku, nebo násep odbagrovat a de facto tak stavět novou dálnici?

My teď nechceme říkat definitivní řešení. Proto přistoupíme ke kopaným sondám. My se dnes domníváme, že to není jen otázka ocelárenské strusky, ale že nejsou dodrženy ani jednotlivé vrstvy. Pokračování na str. 16 Dokončení ze str. 15 Podle jejich výsledků budeme schopni kvalifikovaně určit rozsah a způsob oprav.

René Poruba Autor: E15 Anna Vackova

Mosty v pohybu

* E15: Jsou tam i další problémy?

Druhým problémem jsou mosty. Teď je zima, teploty kolem nuly a my přitom máme paradoxně dosedlé mostní uzávěry. Což se může stát maximálně v období extrémního horka. Ten most se svírá. Navíc nám klesají mostní podpěry v takovém rozsahu, že je to dávno za hranicí projektem stanoveného limitu.

* E15: A není to tím, že by ŘSD zanedbalo údržbu?

Pan Borovka se ohání nějakými manuály údržby. V nich je napsáno, že mezi sousedními pilíři a opěrami mostu může být výškový rozdíl maximálně deset milimetrů. Už teď je to více, tady nepomůže nějaké „vytáčení šroubů“.

* E15: Nestojí za problémy poddolované území?

To je zase problém neinformovanosti nebo záměrného zkreslování druhé strany. Už v roce 2008 to podrobně zkoumala skupina geodetů. Používají k tomu takzvanou mikrosíť a ta se v okolí mostů vůbec nehnula. Hýbou se jen dvě opěry, které jsou špatně založené. A máme si my jako majetkový správce vzít na zodpovědnost, že ten most jednou praskne? Kromě mostů nám praskají opěrné zdi, na nichž stojí silniční těleso. Jeďte se tam podívat. Na silnici jsou čtyři metry hluboké praskliny, kterými zatéká voda. A zhotovitel dělá jen to, že tam pošle chlapa s konvičkou a horkým asfaltem, který se tam nalije. To je veškerá jejich oprava a o to se přeme. Přitom tyto opravy musí dělat zhotovitel a nikoli my, to by nám okamžitě skončila záruka.

* E15: Jak vysoko aktuálně všechny škody na D47 vyčíslujete?

Škoda se dá vyčíslit až ve chvíli, kdy to firma opraví a přijde s fakturou. Reklamujeme ale celý úsek. Pokud už tam někde ta ocelárenská struska je, tak jakou my máme garanci, že není všude.

U soudu se pravda ukáže

* E15: Eurovia celou kauzu hodnotí jako mediální válku. Problém se řeší od roku 2008, teprve loni na podzim ale výrazněji pronikl do médií. Čím si to vysvětlujete?

Tak zaprvé my jsme vůbec nebyli spokojeni s dosavadním průběhem reklamace, respektive s přístupem stavební firmy. Zadruhé já jsem v září požádal náš interní audit, aby mi dodal veškeré detaily této reklamace.

* E15: Eurovia vás viní z toho, že jste si k podzimním vrtům přizvali televizi, aniž byste je o akci informovali.

Vrty, které byly prováděny teď na podzim, to už byla třetí, možná čtvrtá série. My vždy, když objevíme novou skutečnost, tak to zhotoviteli posíláme. To znamená, my posíláme průběžně reklamace od roku 2008 do současnosti. A k té televizi, my jsme si ji nepozvali. Média nás kontaktují sama, to jsou desítky dotazů denně, žádnou naši činnost neutajíme. Když děláme třeba sondu na dálnici, tak zastavují auta, fotí si to a vzápětí jsou tam novináři. Kategoricky také popírám, že jsme zhotovitele neinformovali. Nezlobte se na mne, ale zhotovitel má konkrétní povinnost a odpovědnost, které se od roku 2008 snaží zbavit. Dělá mrtvého brouka, aby v listopadu 2012 veškerá garance na jeho straně padla a stát mu to zaplatil podruhé. My se začneme chovat jako odpovědný majetkový správce a tlačit na zhotovitele, aby začal konat. Jeho reakce je taková, že vyhrožuje žalobami na ochranu dobrého jména. Ať klidně žalují, u soudu se pravda ukáže.

* E15: Odmítáte tedy i ten argument, že s nimi od září nekomunikujete?

My s nimi komunikujeme písemnou formou. Já jsem měl domluvené jednání s panem ředitelem Borovkou v prosinci, a on tentýž den ráno vystoupí v médiích a řekne, že zažaluje mě a ministra. Přece si s ním hodinu na to nesednu ke stolu, nejsem blázen. To není o mediální válce, ale o silovém nátlaku z jejich strany.

* E15: Dá se předpokládat, že podobných případů, jako je D47, je na české dálniční síti více? Nebo je to specifikum Ostravska?

Tam je skutečně specifické, že se používají druhotné materiály. Takže podobné problémy jinde nepředpokládáme.

* E15: Platí názor, že odbornost na straně ŘSD klesá a vůči firmám tak taháte za stále kratší konec provazu?

Ano, to se děje posledních 15 let. Já mám veliký problém, že nemohu pořádně zaplatit lidi. My jsme příspěvková organizace s tabulkovými platy. Je třeba si uvědomit, že takový správce stavby hlídá miliardovou stavbu a nemá ani 30 tisíc hrubého. Vždyť to je výsměch. Chceme to změnit, chceme nastavit pravidla odměňování. Jak já můžu motivovat třicetitisícového chlapa, který rozhoduje o stavbě za miliardy? Tím, že mu dám cílovou odměnu. A ta musí být v řádech milionů za ta dlouhá léta stavby a nikoli v řádech desítek tisíc.

René Poruba (38)

Je absolventem Ekonomickosprávní fakulty Masarykovi univerzity. Před nástupem na Ředitelství silnic a dálnic pracoval jako obchodní ředitel v developerské společnosti Lordship. V současnosti je pověřený řízením ŘSD.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video