Jak reklamovat zboží na dálku? | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Jak reklamovat zboží na dálku?

Jak reklamovat zboží na dálku?
platební karta
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Barbora Pospíšilová

Čím dál častěji nakupují spotřebitelé zboží přes internet. Přestože možnost odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku, je obecně známá, stává se, že podnikatel či spotřebitel v některých situacích znejistí, jak správně postupovat.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, běží ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, tak ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pokud je smlouva uzavírána distančním způsobem a lze u ní uplatnit zákonné právo na odstoupení, musí ze zákona podnikatel mimo jiné v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy či předtím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, tohoto informovat o možnosti využít práva na odstoupení od smlouvy, sdělit podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva včetně uvedení formuláře pro toto odstoupení.

Stav koupené nemovitosti je horší, než jste čekali? Reklamujte ho

Spotřebiteli musí také sdělit informace o nákladech spojených s navrácením zboží, jež ponese, jestliže dané zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pozitivní je, že postačí, pokud podnikatel tyto informace poskytne prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy. Naopak jestliže podnikatel popsané informace spotřebiteli včas a správně nesdělí a spotřebitel se rozhodne od smlouvy odstoupit, nese bez výjimky náklady na vrácení zboží spotřebitelem podnikatel.

Navíc standardní lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele pak nečiní oněch známých 14 dní, nýbrž jeden rok a 14 dní. Tuto dlouhou lhůtu může podnikatel zkrátit pouze tak, že spotřebitele dodatečně o lhůtě pro odstoupení od smlouvy poučí. Pak totiž poběží spotřebiteli 14denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy dodatečné poučení obdržel.

6 případů, kdy vás neznalost může přijít opravdu draho

A to nejdůležitější, spotřebitel v takovém případě neodpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, je nutné, aby vždy spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdil jeho přijetí.

Možné komplikace

Některé ze smluv uzavíraných distančním způsobem, od nichž spotřebitel ze zákona nemůže odstoupit:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počí- tačového programu, pokud porušil jejich původní obal
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů.


Spotřebitel, který včas odstoupil od smlouvy uzavřené distančním způsobem, je povinen zaslat nebo předat podnikateli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Oproti tomu podnikatel musí spotřebiteli vrátit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, ledaže se se spotřebitelem bez vzniku dalších nákladů na straně spotřebitele dohodne jinak.

Ve Spojených státech letí nákupy přes e-shopy. V roce 2027 můžou dosáhnout bilionu dolarů ročně

Na druhou stranu v situaci, kdy spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, má spotřebitel nárok na vrácení nákladů na dodání zboží jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží ze strany podnikatele.

Mimo to, protože lhůta pro vrácení peněz podnikateli běží od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, kdy v dané chvíli je často nejasné, zda spotřebitel zboží vůbec poslal zpět a v jakém stavu, má podnikatel zákonnou možnost zadržovat peníze náležející spotřebiteli až do doby, než mu tento zboží předá nebo prokáže, že zboží v pořádku odeslal.

Autorka je ředitelkou úseku likvidace škod společnosti D.A.S. právní ochrana

Obří e-shop nebo výrobna autodílů. Česko se stává logistickou základnou pro Čínu

Autor: Barbora Pospíšilová
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!