Paragrafy v praxi: Primář Sova na billboardy nepatří

JEŽKOVY VOČI... Erektus se s tím nemazal a etika neetika, zákazníky oslovil

JEŽKOVY VOČI... Erektus se s tím nemazal a etika neetika, zákazníky oslovil Zdroj: Repro Strategie

Nejeden reklamní tvůrce přišel s nápadem podpořit dopad reklamního sdělení využitím nositele veřejné autority, jako je například známý politik anebo lékař.

Když je řeč o autoritách v reklamě, jistě si vzpomenete na příklady ze vzdálenější i nedávné historie – třeba na dnes již legendární billboard s dvojníkem papeže propagujícím energetický nápoj se sloganem „Když chceš víc, než můžeš“, vášnivého lyžaře Václava Klause vystupujícího v reklamě na módní značku lyží, „primáře Sovu“ propagujícího vitaminové preparáty nebo lékařku Hanu Šuralovou, která vám doporučí ten zaručeně nejlepší čisticí prostředek.

Proti kodexu

Z právního hlediska však reklamu využívající nositele veřejné autority nelze doporučit. Výslovně je zakázána v Kodexu reklamy vydaném Radou pro reklamu, a to i v případě, že dotčená osobnost se svým vystupováním v reklamě souhlasí. Zjistí-li Rada pro reklamu existenci takové reklamní kampaně, vysloví její rozpor s Kodexem reklamy a doporučí její stažení. Kodex reklamy sice není závazným právním předpisem, nicméně rozpor s ním může mít vliv na hodnocení reklamy ve světle právních předpisů z oblasti reklamního a nekalosoutěžního práva, kterými se regulace reklamy řídí. Podle zákona o regulaci reklamy je totiž zakázána mimo jiné i reklama v rozporu s dobrými mravy, přičemž pro posouzení otázky, zda je konkrétní reklama v rozporu s dobrými mravy, může být (vedle dalších kritérií) určující právě i její rozpor s Kodexem reklamy. Za takovou reklamu pak hrozí pokuta uložená krajským živnostenským úřadem.

MUDR. SOVA: Ladislava Chudíka považovala půlka republiky za doktora a autorituMUDR. SOVA: Ladislava Chudíka považovala půlka republiky za doktora a autoritu | Repro Strategie MUDR. SOVA: Ladislava Chudíka považovala půlka republiky za doktora a autoritu

Vraťte vstupné

V rámci práva nekalosoutěžního se může ochrany domáhat soutěžitel či spotřebitel, který byl závadnou reklamou dotčen, pokud je tato reklama v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilá přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům. V rozporu s dobrými mravy soutěže pak může být právě reklama, která v rozporu s Kodexem reklamy zneužívá osoby se statusem veřejné autority. V takovém případě se pak dotčení soutěžitelé či spotřebitelé mohou domáhat stažení reklamy, náhrady škody, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou, popřípadě i v penězích) nebo vydání bezdůvodného obohacení. A konečně, je-li osoba se statusem veřejné autority zneužita v reklamě bez svého souhlasu, může se i ona domáhat nároků v rámci ochrany své osobnosti, jejichž rozsah je podobný jako při nekalé soutěži.

Michal Matějka, advokát kanceláře
Baker & McKenzieMichal Matějka, advokát kanceláře Baker & McKenzie | Repro Strategie Michal Matějka, advokát kanceláře Baker & McKenzie