Právní posudky v kontextu exportního financování | E15.cz

Právní posudky v kontextu exportního financování

Vývoz umí na pohled vypadat jednoduše
Vývoz umí na pohled vypadat jednoduše
• 
ZDROJ: Profimedia

David Plch a Jan Linda jsou advokáty v právní firmě White & Case

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Že export je důležitý pro ekonomiku, je zjevné kdekomu. Jak důležité pro export jsou právní posudky? to už je věc jiná. Na konci října na toto téma uspořádala v Praze seminář právní firma White & Case.

Vývoz je dlouhodobě jedním z nezpochybnitelných tahounů české ekonomiky a jako takovému je mu v českém mediálním prostoru věnována značná pozornost. Poněkud stranou mediálního zájmu oproti tomu zůstávají subjekty, které také významným způsobem přispívají k úspěchům českého vývozu – banky, které poskytují financování českým vývozcům a jejich zákazníkům a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), která českým vývozcům a financujícím bankám pojišťuje jejich exportní projekty.

Právě pro tyto subjekty zorganizovala Česká bankovní asociace ve spolupráci s advokátní kanceláří White & Case seminář týkající se problematiky právních posudků vystavovaných externími právními poradci a jejich významu pro financující banky, kterým jsou adresovány.

Ani banky poskytující exportní financování nezůstaly nedotčeny celosvětovým ekonomickým vývojem a i na ně tedy dopadají důsledky zpomalení výkonnosti ekonomik většiny zemí. Jedná se zejména o dopad sekundární; zpomalení hospodářského růstu nebo dokonce ekonomická recese vede v řadě případů ke snížení výkonnosti jednotlivých dlužníků a tím ke zvýšení rizika neschopnosti splácení poskytnutých úvěrů. Jak v souvislosti s výše uvedeným seminářem uvedl poradce prezidenta České bankovní asociace, Josef Tauber, dopady ekonomické recese na podnikatelskou sféru kladou nové úkoly i před bankovní instituce, které v rámci své činnosti musí řešit celou řadu komplexních, ekonomických i právních záležitostí. V celé řadě případů se jedná o záležitosti řešené v historii bankovního trhu vůbec poprvé. „Proto jsme velice rádi, že partneři České bankovní asociace, mezi které patří i advokátní kancelář White & Case, se pravidelně podílejí na akcích jako je tato a neváhají svoje cenné a jedinečné zkušenosti předávat zástupcům členů České bankovní asociace, bankovním institucím obecně a, v tomto konkrétním případě, i zástupcům EGAP,“ uvedl dále Josef Tauber. Na Tauberova slova navázal i David Plch, vedoucí partner bankovní praxe a praxe finančních restrukturalizací advokátní kanceláře White & Case, který zmínil, že financující banky si na základě praktických zkušeností získaných v posledních letech při řešení problematických nebo vysoce rizikových úvěrů stále více uvědomují i význam kvalitních externích odborníků pro úspěšnou realizaci svých projektů v oblasti financování.

„Jedněmi z těchto externích odborníků jsou i právní poradci. Ti pravidelně s bankami spolupracují na většině komplexních exportních financování a právní posudky jsou jedním z dokumentů, bez kterých se žádné větší exportní financování neobejde,“ zdůraznil David Plch v úvodní části semináře. Současně ovšem uvedl, že přes veškerou důležitost tohoto dokumentu pro financující banku není existence právního posudku zárukou úspěšného ošetření právních rizik v kontextu exportního financování.

Právní posudek je pouze jedním z předpokladů. Mezi další podstatné předpoklady patří zejména právní analýza vhodnosti zajišťovacích instrumentů, právní prověrka financovaného projektu, případně dlužníka samotného, analýza právní proveditelnosti zvažovaného financování, smluvní dokumentace v odpovídající kvalitě a samozřejmě i monitoring fungování projektu a finanční situace dlužníka v době od poskytnutí financování až do úplného splacení. Některé z těchto předpokladů bývaly historicky v řadě případů z různých důvodů opomíjeny a s negativními důsledky tohoto faktu se některé banky potýkají dodnes.

Financující banka se musí mít na pozoru

„Častou chybou bývá zejména to, že financující banka předpokládá analogie v právním režimu země vývozu s českým právním režimem a bez dostatečné právní analýzy vychází z toho, že například zajišťovací instrumenty se zřizují a fungují obdobně jako zajištění v českém právu. Důsledky tohoto omylu mohou být dle našich zkušeností pro financující banku velice nepříjemné,“ zdůraznil Plch.

Ve své části prezentace se David Plch dále věnoval podstatě právních posudků jako zvláštnímu druhu právní rady financujícím bankám v souvislosti s uzavíráním smluvní dokumentace. Postupným vývojem se za posledních několik desítek let v oblasti bankovního financování ustálil typický rozsah záležitostí posuzovaných v právních posudcích, které banky globálně považují z hlediska financování za zásadní. V průběhu doby rovněž došlo ke standardizaci používaných pojmů a formulací právních závěrů. Taková standardizace zjednodušuje posuzování i srozumitelnost obsahu a významu jednotlivých právních závěrů obsažených v právních posudcích. Tato výhoda se naplno projevuje zejména v kontextu exportního financování, kde se z povahy věci banky pravidelně setkávají s právními posudky vystavovanými právními poradci v různých právních řádech. Vedlejším důsledkem standardizace je i to, že veškeré právní záležitosti nad rámec standardního rozsahu právního posudku jsou pak předmětem jiného druhu právních rad, jako např. právního poradenství ve formě právních rozborů, právních memorand, stanovisek či telefonických nebo e-mailových právních rad.

V další části semináře se druhý z prezentujících, Jan Linda, partner advokátní kanceláře White & Case, který se dlouhodobě specializuje na problematiku exportního financování, věnoval bližšímu popisu standardního právního posudku, jeho struktuře a jednotlivým právním závěrům, které se typicky objevují v právních posudcích. V úvodu svého příspěvku zdůraznil specifickou roli právních posudků vystavovaných lokálními právníky (tj. právními poradci ze země vývozu) a důležitost správného výběru lokálního právního poradce. Dobře vybraný lokální poradce je schopen nejen výrazným způsobem přispět k realizaci samotné transakce, ale také výrazně snížit rizika financující banky vyplývající např. z nesprávně zřízeného zajištění, nevhodně zvolené struktury financování atd. „S trochou nadsázky lze říci, že čím geograficky a kulturně vzdálenější je země vývozu, tím důležitější je správný výběr lokálního právního poradce. Naše kancelář si tento význam lokálních právních poradců velice dobře uvědomuje a vedle našich kolegů z celosvětové sítě poboček White & Case jsme schopni našim klientům doporučit zkušené a kvalifikované právní poradce i v ostatních zemích,“ uvedl dále Jan Linda.

Z jednotlivých právních závěrů standardně obsažených v právních posudcích se Jan Linda blíže věnoval zejména těm, které se vyjadřují k vymahatelnosti závazků dlužníka vyplývajících z úvěrové smlouvy a zajišťovací dokumentace a k vybraným otázkám týkajícím se právního režimu dlužníka, včetně oprávnění uzavřít úvěrovou dokumentaci. Jan Linda rovněž zdůraznil význam těch právních závěrů, které jsou z pohledu bank podstatné obzvláště v kontextu exportního financování, a to posouzení otázek volby právního řádu, volby soudu nebo arbitrážního tribunálu, vykonatelnosti soudních nebo arbitrážních rozhodnutí v zemi vývozu nebo posouzení specifických otázek působení financující banky v zemi vývozu.

Minimalizace negativních následků

V souvislosti s právními závěry, které jsou nedílnou součástí každého právního posudku, byl ze strany prezentujících zmíněn i další význam právních posudků, a to identifikace právních rizik. V rámci právního posudku se jedná o právní rizika, která nějakým způsobem souvisejí s předmětem právních závěrů obsažených v právních posudcích a která dle uvážení a zkušeností právního poradce mohou být z hlediska banky v souvislosti s danou transakcí relevantní. Tato rizika bývají standardně označována jako výhrady nebo kvalifikace jednotlivých právních závěrů. Právní rizika, na která právní poradce financující banku v právním posudku prostřednictvím kvalifikací upozorňuje, se samozřejmě liší svým významem a potenciálním dopadem na financující banku. Banka musí v rámci řádné péče dopad těchto právních rizik vyhodnotit a na základě tohoto posouzení zvážit, zda přistoupí k realizaci zamýšleného financování nebo upraví strukturu financování nebo jeho podmínky. Úkolem právních poradců je tedy vedle identifikace právních rizik spolupráce s financující bankou na jejich vyhodnocování a následné navržení možných právních řešení tak, aby došlo k jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci případných negativních důsledků.

„Dříve jsme se setkávali s tím, že banky nepovažovaly za nutné, aby součástí právních posudků byly i zmíněné kvalifikace. Takový postup dle našeho názoru fakticky popírá roli právních poradců – vždyť nedílnou součástí právního poradenství je právě identifikace potenciálních rizik pro klienta a spolupráce s klientem na hledání právních či jiných instrumentů k vyloučení nebo významnému omezení těchto rizik,“ uzavřel druhou část semináře Jan Linda.

Autor: David Plch a Jan Linda jsou advokáty v právní firmě White & Case

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah