Reklama soukromých penzí: zákon žádá zdrženlivost

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zanedlouho bude naplno spuštěno soukromé důchodové spoření, prováděné penzijními společnostmi. Lze jistě předpokládat, že tyto společnosti budou usilovat o klienty masivní reklamou a že tedy reklamní agentury získají z této oblasti nové zakázky.

Namístě je připomenout, že kreativita penzijního marketingu má svou specifickou a přísnou právní regulaci – v jejímž rámci zákon zejména žádá, aby nebyla klamavá a zůstávala věcná a zdrženlivá. Zákon o důchodovém spoření vyjadřuje tento požadavek obecnou povinností jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníka. Vzápětí je ale zákon konkrétnější, když zakazuje přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, souhrnně pobídku, která by vedla k porušení této povinnosti. A zcela konkrétně? Podle stávajícího výkladu ČNB k tzv. penzijnímu připojištění je takovou příliš velkou pobídkou částka přesahující 500 Kč ročně! Na velké marketingové akce s motivacemi je tedy asi nutné zapomenout…

Čtěte také: Studie: Dnešní třicátníky čeká důchod 6500 korun


Žádné legrácky

Zákon míří i na reklamní sdělení a nařizuje, že penzijní společnost při komunikaci s účastníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Při komunikaci s účastníkem je penzijní společnost dále povinna zajistit, aby z obsahu komunikace byly zřejmé identifikační údaje penzijní společnosti, aby obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s důchodovým spořením ve fondech obhospodařovaných touto penzijní společností, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s důchodovým spořením ve fondech této penzijní společnosti spojena, a konečně aby obsah komunikace nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval skutečnosti, informace nebo upozornění důležité pro účastníka.

U reklamy musí penzijní společnost dále zajistit, aby její obsah byl v souladu se všemi informacemi, které účastníkovi při výkonu činnosti poskytla, aby z jejího obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení, které musí zachovávat vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice v rámci důchodového spoření ve fondech obhospodařovaných touto penzijní společností. Zákon také nařizuje, že penzijní společnost při komunikaci s účastníkem musí přihlížet k tomu, jak by vysvětlení nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou rozumovou úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení účastníka.

Pozor na srovnávání

Pokud informace poskytovaná penzijní společností srovnává různé penzijní společnosti a jejich strategie spoření, investiční politiku důchodových fondů nebo způsob investování účastnických fondů, jakož i návrhy smluv o důchodovém spoření nebo o doplňkovém penzijním spoření penzijních společností, srovnání musí být účelné, přesné a vyvážené. Musí obsahovat informaci o zdroji informací, které byly pro srovnání použity, a popsat nejdůležitější skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání vychází.

Pokud informace poskytovaná penzijní společností zahrnuje údaje o výnosu dosaženém v minulosti, musí se jednat o výnos po odečtení úplaty penzijní společnosti – takový údaj dále nesmí být nejvýraznějším prvkem sdělení. Informace musí zahrnovat vhodné údaje o výnosu nejméně za pět bezprostředně předcházejících let či za celé období, kdy byl fond nabízen. Rovněž musí vycházet z údajů shromážděných za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců a musí v nich být zřetelně uvedeno referenční období a zdroj informací a výrazné upozornění, že se údaje týkají minulosti a že výnos dosažený v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

A dále: pokud se reklama týká očekávaného budoucího výnosu, nesmí vycházet ze simulovaného výnosu v minulosti ani na něj odkazovat; musí vycházet z rozumných předpokladů podložených objektivními údaji; musí se jednat o výhled výnosu po odečtení úplaty penzijní společnosti a musí obsahovat výrazné upozornění, že se jedná o očekávaný výnos, který není zárukou skutečného budoucího výnosu. A jako by těchto povinností bylo málo, zákon doplňuje, že pokud by reklamu bylo možné kvalifikovat jako tzv. důchodové doporučení, přibývá další várka povinných informací, další várka omezení a také povinnost podat ČNB odůvodnění obsahu takového doporučení! Odpovědnost za dodržování důchodových paragrafů nesou penzijní společnosti, nikoli agentury. Ta by ale měla být schopna svého zákazníka poučit či varovat – a tak nezbývá než mít tato pravidla na zřeteli i v agentuře.

Autor je právník