Zadní vrátka pro firmy? Jistě | e15.cz

Zadní vrátka pro firmy? Jistě

Nárok na náhradu škody: spoléhat na lidskou neomylnost může firmu přijít velmi draho
Nárok na náhradu škody: spoléhat na lidskou neomylnost může firmu přijít velmi draho
• 

Martina Traganová je ředitelkou pojištění průmyslu a obchodu v Slavia pojišťovně

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících orgánů by mělo být jedním ze základních nástrojů řízení rizik v každé větší společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících orgánů by mělo být jedním ze základních nástrojů řízení rizik v každé větší společnosti.

Vykonávání řídících funkcí ve velkých společnostech i v menších firmách je dozajista spjato s velkými riziky, plynoucími mimo jiné z nesprávných rozhodnutí vrcholných manažerů. Rozhodování řídících orgánů společností je však možné pojistit a tím riziko zmírnit. Jen málo českých manažerů a majitelů firem však o této možnosti ví, což je na pováženou. Společně s pojištěním profesní odpovědnosti se totiž jedná o pojistné produkty, které chrání firmu, ale také zaměstnance, respektive členy statutárních orgánů společností, před značnými finančními ztrátami, které mohou být mnohdy až fatální. Člověk totiž není bytost neomylná a chybovat mohou i špičkoví a velmi zkušení manažeři a profesionálové. Jsou to právě oni, kdo se vystavují z podstaty své pracovní pozice a enormní odpovědnosti největším rizikům. Celá řada z nich však tato rizika podceňuje s tím, že se jim nic špatného stát nemůže. Praxe přitom ukazuje úplný opak.

Pojištění odpovědnosti

Zhruba před šesti lety se dostal na český pojišťovací trh produkt pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících orgánů společností. Jde o pojištění, které poskytuje pojistnou ochranu členům dozorčí rady, členům představenstva a vrcholovým manažerům ve vedení podniku, a to v případě, že po nich podle příslušných právních předpisů požadují třetí osoby či jejich mateřská společnost náhradu finanční škody z důvodu porušení povinnosti, kterého se dopustili při vykonávání své funkce. Ačkoli se toto pojištění v České republice již nějakou dobu nabízí, povědomí o něm je poměrně nízké. Potenciální pojištěnce na něj upozorňují zpravidla makléři u příležitosti sjednání úplně jiného pojistného produktu. Řada zástupců firem je poté překvapena, že taková možnost existuje. Jejich počáteční zájem však střídá vystřízlivění.Jasným trendem poslední doby je totiž šetřit, a to i na pojištění. Ke specializovaným pojistkám proto klienti mnohdy přistupují jako k ne zcela nutnému nadstandardu a jejich uzavření oddalují nebo zcela odmítají.

Pojištění odpovědnosti řídících orgánů nabízí v současné době asi desítka českých pojišťoven. Ty při jeho tvorbě a uvedení na český trh vycházely především ze zkušeností ze Spojených států, kde je toto pojištění zcela běžně nabízeným a využívaným produktem. Ačkoli nabídka je u nás dobrá a široká, propojištěnost je stále velmi nízká. Jde v České republice o jednu z nejméně propojištěných částí firem. Výjimku tvoří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, mezi kterými je zájem o pojištění odpovědnosti řídících orgánů nejvyšší. Zvýšenou poptávku pojišťovny zaznamenávají také u strojních podniků a developerských společností. Vyšší propojištěnost je také u firem se zahraničním vlastníkem, kde požadavek na pojištění odpovědnosti vysokého managementu přichází ze zahraniční centrály.

Pojištění odpovědnosti řídících orgánů společnosti je specifické už jen ve své základní terminologii a mechanice. Celý smysl spočívá v tom, že pojistníkem, který pojištění uzavírá, není manažer samotný, ale jeho firma. Manažer či zástupce statutárního orgánu je ovšem v roli pojištěného. Pojištění je tedy možné považovat za jakýsi bonus, který firma poskytuje svému vrcholovému manažerovi, jelikož jej tím chrání před velmi nepříjemnými dopady jeho případných chybných rozhodnutí. Škody takto způsobené se totiž mohou pohybovat až ve stovkách milionů korun. Celé toto finanční břímě potom zůstává na bedrech vedoucího pracovníka, což představuje obrovský zásah do jeho profesního, ale také osobního života.

Na druhou stranu subjektem, který může vznést nárok na případné škody a z něj vyplývající pojistné plnění, je primárně zase společnost, jež své manažery pojistila. Vedle mateřských firem to mohou být také třetí strany, například dodavatelé, obchodní partneři nebo i zaměstnanci či stát.

Pojištění odpovědnosti řídících orgánů společností se vztahuje na celou škálu škod, které jsou ze své povahy a logicky výhradně finančního charakteru. Ty mohou být způsobeny například uzavřením nevýhodných smluv, protiprávním postupem vůči třetím stranám, změnou struktury společnosti, špatnými investicemi, neplatným ukončením pracovního poměru, emisemi cenných papírů či neplněním zákonných povinností vedoucích orgánů společností. Nejde přitom o úmyslná zavinění, jako spíše o chyby vzešlé z neznalosti či zanedbání.

Příliš šetřit se nevyplácí

Při rozhodování, zda pojištění odpovědnosti řídících a statutárních orgánů společnosti uzavřít, či nikoli, je třeba mít na paměti tři velmi důležitá fakta, která demonstrují vážnost situace a smysluplnost daného pojištění. V prvé řadě je podle obchodního zákoníku odpovědnost statutárních orgánů za škody, které svým jednáním obchodní společnosti způsobí, neomezená. Ručí tedy veškerým svým majetkem, a to dokonce včetně svých budoucích příjmů. Jejich závazky navíc přecházejí v případě úmrtí na dědice. Manažer tak může svým chybným rozhodnutím neúměrně finančně zatížit celou svou rodinu na období několika desítek let.

Z toho důvodu se pojištění odpovědnosti řídících orgánů vztahuje také na přímé potomky a dědice pojištěného. Odpovědnost za rozhodnutí statutárních orgánů je dále objektivní a solidární. Členové tak odpovídají společně a nerozdílně, bez ohledu na míru osobního zavinění. U představenstev či dozorčích rad se tak do velmi vážných problémů může dostat i osoba, která přímo nechybovala. Z toho důvodu se pojišťují zpravidla všichni členové řídících orgánů jako celek.

Nárok na náhradu škody může být navíc pojistníkem či třetí stranou vymáhán zpětně i poté, co vedoucí pracovník odejde z funkce, ve které byl pojištěn. Proto například Slavia pojišťovna sjednává pojištění, jež kryje po dobu 72 měsíců od skončení pojistné smlouvy rovněž bývalé členy řídících orgánů, kteří v době trvání pojištění přestali svou funkci vykonávat. Navíc, pojištění by mělo být sjednáno tak, aby pokrylo nejen škodu samotnou, ale také vedlejší náklady spojené s její likvidací a případnými právními spory, jako například soudní výlohy, kauce, náklady na šetření a trestní stíhání, nejrůznější pokuty a penále, náklady na poradce a právní zástupce či výdaje na osobní potřeby při zabavení majetku.

Klíčovým parametrem je v případě pojištění odpovědnosti řídících orgánů společnosti limit pojistného plnění. Ten si stanovuje pojistník sám a od něj se odvíjí také cena pojištění. Nastavením tohoto limitu tak může pojištěnec korigovat výdaje spojené s pořízením pojištění. Na druhou stranu, jde o částku, která bude pojištěnci v případě uznaného pojistného nároku v konečném důsledku vyplacena. Rozhodně se proto nevyplatí na pojištění šetřit a limity podhodnocovat. Přílišné lpění na ceně není v tomto případě skutečně namístě.

Dále je třeba si uvědomit, že pojištění rozhodně nemá za cíl krýt neschopnost vedoucích pracovníků či jejich úmyslné poškozování společnosti či nejrůznější podvodná jednání. Existují proto poměrně přísné výluky z pojištění, které se však liší podle konkrétní pojišťovny. Například u Slavia pojišťovny se pojištění nevztahuje na úmyslné trestné činy, podvodné jednání, nároky vyplývající z poškození zdraví, ekologické škody nebo na chybné či nedostatečné sjednání jiných druhů pojištění.

Zdánlivě nám může připadat, že pojištění odpovědnosti řídících orgánů chrání více vedoucí manažery než společnost samotnou. Ve skutečnosti je pojištění pro společnost dostatečnou zárukou, že případná škoda způsobená jejími vedoucími
pracovníky jí bude kompenzována a uhrazena. S ohledem na značnou výši takto způsobených škod nelze příliš spoléhat na platební možnosti chybujících manažerů, ani kdyby zadlužili celou svou rodinu na několik generací dopředu. Pohledávky, ač soudně přiznané, skončí jako nevymahatelné. Bez náležitého pojištění tak bude vždy nejvíce tratit poškozená společnost.
Chybovat je lidské, i mistr tesař se někdy utne. Nezapomínejme na to a předcházejme nepříjemným situacím, pokud můžeme. Spoléhat se na neomylnost lidí je v tomto případě příliš velké riziko.

Autor: Martina Traganová je ředitelkou pojištění průmyslu a obchodu v Slavia pojišťovně

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější

Newslettery