Daňová poradna | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Daňová poradna

Pokud si nájemce družstevního bytu koupí tento byt od družstva do osobního vlastnictví, jaké povinnosti mu vznikají u daně z nemovitostí? Co všechno musí udělat, když mu přijde potvrzení o zapsání bytu do jeho vlastnictví z hlediska daňových zákonů?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Pokud si nájemce družstevního bytu koupí tento byt od družstva do osobního vlastnictví, jaké povinnosti mu vznikají u daně z nemovitostí? Co všechno musí udělat, když mu přijde potvrzení o zapsání bytu do jeho vlastnictví z hlediska daňových zákonů?

V případě, že nájemce koupí od družstva byt do svého vlastnictví a jedná se o byt, který užívá ke svému bydlení, týká se ho pouze daň z nemovitostí. Poplatníkem daně z nemovitostí je i vlastník bytu. Daň z nemovitosti se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu, na který je daň vyměřována. Pokud tedy dojde ke koupi nemovitosti v jednom kalendářním roce, stává se nový vlastník de facto poplatníkem daně z nemovitostí až k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Registrační povinnost (povinnost podávat přihlášku k registraci) tento vlastník pouze z titulu vlastnictví nemovitosti nemá (§ 33 zákona o správě daní a poplatků). Nový vlastník je povinen podat místně příslušnému správci daně podle místa bytu do 31. ledna svého prvního zdaňovacího období daňové přiznání. Pokud už tomuto správci daně podával v minulosti přiznání z důvodu vlastnictví jiné nemovitosti, podá ve stejné lhůtě dílčí daňové přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen změny (koupi bytu) a výpočet nové celkové daňové povinnosti.

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Na parkovišti, které pronajímám různým majitelům vozidel – fyzickým i právnickým osobám – jsem musel tuto zimu opakovaně zajišťovat odvoz sněhu. Firma, která odvoz zajišťovala, vyúčtovala své služby s daní z přidané hodnoty – 19 procent loni, 20 procent letos. Mohu si tuto DPH odečíst? Jsem plátcem daně jako podnikatel a zdaňuji i pronájem parkoviště.

Podle § 56 zákona o DPH je nájem prostor a míst k parkování vozidel s místem plnění v České republice vždy zdanitelným plněním. Vzhledem k této skutečnosti máte nárok na odpočet daně u odvozu sněhu z tohoto parkoviště na základě daňového dokladu od firmy, která plnění zajistila.

Naše realitní kancelář bude poprvé účtovat provizi zahraničnímu partnerovi. Jedná se o spolupráci při zprostředkování prodeje nemovitosti na Slovensku. Zahraniční partner je registrovaný k dani z přidané hodnoty na Slovensku. Budeme účtovat svoji odměnu bez DPH?

U služeb, které se týkají konkrétní nemovitosti, se místo plnění určuje podle místa nemovitosti. Pokud je tedy nemovitost na Slovensku, je i místo plnění na Slovensku. A protože je vaším obchodním partnerem osoba registrovaná k dani na Slovensku, přizná daň na Slovensku váš obchodní partner. Vy budete fakturovat bez české DPH.

Naše realitní kancelář postupně prodává klientovy pozemky v určité lokalitě. V jakém okamžiku máme platit DPH?

Otázku nelze zodpovědět úplně bez znalosti smlouvy, kterou máte uzavřenou s klientem. Obecně platí, že služba se považuje za uskutečněnou buď k datu uskutečnění služby, nebo k datu vystavení daňového dokladu, pokud je vystaven před uskutečněním služby. Službu bychom měli považovat za uskutečněnou podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Může to být jak prodej jednotlivé parcely, tak i rozprodej všech pozemků v celé lokalitě.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!