Dražební poradna | E15.cz

Dražební poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Náš bytový dům s pozemkem bude prodáván formou veřejné dražby. V tomto domě jsou tři bytové jednotky, které obývají manželé. Jak máme postupovat, abychom mohli vydražit tento bytový dům do našeho společného vlastnictví?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací dražebníků

Náš bytový dům s pozemkem bude prodáván formou veřejné dražby. V tomto domě jsou tři bytové jednotky, které obývají manželé. Jak máme postupovat, abychom mohli vydražit tento bytový dům do našeho společného vlastnictví?

Předně je třeba rozlišit, zda se hodláte účastnit dražby pořádané dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. (dále jen „ZVD“), nebo dle občanského soudního řádu, zákona č. 99/1963 Sb. (dále jen „OSŘ“). Jednoduše lze toto rozlišení učinit tak, zda pořádá dražbu exekutor, či soud - pak se jedná o dražbu dle OSŘ, či zda jde o dražbu pořádanou dražebníkem, pak jde o dražbu dle ZVD. Podmínky účasti na obou typech dražeb jsou poněkud odlišné a ZVD je, pokud jde o právní úpravu, přece jen důslednější a upravuje účastenství více osob komplexněji. Tedy § 3 ZVD odst. 7 stanoví, že pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Jako podmínku takové společné účasti klade ZVD to, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby.

Je tedy třeba, abyste všichni jako manželé na dané listině prohlásili, že nabudete případným příklepem nemovitost do určeného vlastnictví jednotlivých bytových jednotek, pokud bylo v domě již provedeno rozdělení na jednotlivé bytové jednotky prohlášením vlastníka, anebo do ideálního spoluvlastnictví celého domu jednotlivých manželských párů. Rovněž platí, že společní účastníci dražby odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením společně a nerozdílně. OSŘ stanoví, pokud jde o účastenství v dražbě nemovitosti v § 336h OSŘ, že jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu, nicméně fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Je tedy třeba, abyste si ještě před zahájením dražebního jednání zvolili osobu, která vás bude v předmětné dražbě zastupovat. Této osobě je třeba udělit úředně ověřenou plnou moc od všech osob, které bude zastupovat, a současně s ní uzavřít dohodu o tom, jakým způsobem bude na dražbě jednat - tedy do jaké výše je oprávněna za všechny přihazovat - činit podání - a jakým způsobem bude po dražbě vypořádáno nabytí domu, tedy především podmínky plateb a převedení vlastnictví jednotek nebo ideálních podílů domu do jednotlivých společných jmění manželských párů.

Mám zájem o nákup nemovitosti v dražbě, ale nejsem si jist, jak mám postupovat při její licitaci. Byl jsem se podívat na aukci, kde zájemci dražili pouze zvednutím dražebního čísla a licitátor prodal nemovitost tak, že částku zopakoval se slovy poprvé, podruhé potom klepnul kladívkem se slovy potřetí. Byl postup licitátora správný?

K druhé části otázky - udělení příklepu lze vyslovit analogický závěr, že udělený příklep je neplatný (pokud nešlo o aukci a nebyl porušen Aukční řád), a to z důvodu porušení ust. § 23, odst. 9 ZVD, který ukládá licitátorovi provést dvojí výzvu a prohlášení „neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“. Poté měl licitátor oznámit ještě jednu (tj. třetí výzvu) a až následně měl udělit příklep - klepnout dražebním kladívkem. Účastník dražby (ne však vydražitel) může požádat soud, aby vyslovil neplatnost této dražby dle § 24, odst. 3 ZVD, a to do 3 měsíců ode dne konání dražby. Je skutečností, že shora uvedená věta - jakési návěští před udělení příklepu, není používána licitátory na společných dražbách movitých věcí konaných dle ZVD, nemluvě o dražbách konaných exekutory či soudy, kteří postupují dle Občanského soudního řádu. Důvodem je to, že při dražbách např. několika set položek neustálé vyslovování této věty licitátorem značně protahuje konání dražby. Ani v zahraničí to není obvyklé. Je to jakýsi anachronismus z nedobrovolných dražeb, pojistka před „rychlým udělením příklepu“. Tak například v nedobrovolných dražbách konaných dle ZVD lze udělit příklep podle shora uvedeného zákona až po třech minutách od jejího zahájení.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video