Dražební poradna | E15.cz

Dražební poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Svoji pohledávku mám zajištěnou zástavním právem k nemovitosti, ale na Listu vlastnictví (LV) je před mým zástavním právem ještě jiná pohledávka a jiné zástavní právo. Mohu navrhnout prodej nemovitosti dražbou?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací dražebníků

Svoji pohledávku mám zajištěnou zástavním právem k nemovitosti, ale na Listu vlastnictví (LV) je před mým zástavním právem ještě jiná pohledávka a jiné zástavní právo. Mohu navrhnout prodej nemovitosti dražbou?

Podle vašeho dotazu byste se mohl uspokojit výtěžkem z nedobrovolné dražby konané podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (ZVD). Předpokladem je, abyste byl v postavení dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem nebo vykonatelným exekutorským zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští ZVD, podle kterého se bude postupovat. Sama o sobě skutečnost, že jste pouze zástavním věřitelem, tj. osobou, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem k předmětné nemovitosti, vás ještě neopravňuje k navržení nedobrovolné dražby zastavené nemovitosti.

V případě, že jste dražebním věřitelem, je pro navržení dražby lhostejné, kdy byla vaše zástava zapsána na LV. Následně existují dvě možnosti, upravené v §§ 59 a 60 ZVD. Lze-li z výtěžku dražby po vypořádání nákladů dražby plně uspokojit všechny přihlášené pohledávky dražebních věřitelů, dražebník předá částky odpovídající výši uspokojovaných pohledávek dražebním věřitelům ve lhůtě 10 dnů od uhrazení ceny dosažené vydražením. K pohledávkám, jejichž vznik a zajištění předmětem dražby nebyly doloženy, se nepřihlíží. Lze-li z výtěžku dražby po vypořádání nákladů dražby uspokojit pouze část přihlášených pohledávek dražebních věřitelů, uhradí dražebník jednotlivé pohledávky.

Pořadí určí datum vzniku zástavy

Vaše pohledávka v tomto konkrétním případě bude považována za pohledávku první třídy, jakožto pohledávka zajištěná zástavním právem a bude se tedy uspokojovat hned v první skupině pohledávek. Pořadí pak bude určeno datem vzniku tohoto zástavního práva, kde dříve zapsané pohledávky mají přednost. Poté, co vydražitel – nový majitel nemovitosti – po úspěšné dražbě provede úhradu ceny dosažené vydražením, je dražebník povinen vám poměrnou nebo celou částku zaslat do 10 dnů. Z tohoto pohledu pak je na vašem uvážení, zda výše vámi vymáhané pohledávky je kryta hodnotou zpeněžované nemovitostí tak, aby výtěžek dražby postačil na prvou pohledávku a současně i na tu vaši. Lze ovšem předpokládat, že toto jste již řešil při uzavírání zástavní smlouvy, neboť existence předcházející zástavy vám musela být známa. Aniž bych tedy znal pozadí tohoto konkrétního případu, soudím, že je pravděpodobné, že hodnota zpeněžované nemovitosti by měla stačit nejen na úhradu prvé, ale i vaší pohledávky. Navrhnout dražbu pak rozhodně smysl má.

Výhodou vaší pohledávky je i to, že pokud by proběhla jiná dražba, do níž byste svoji pohledávku nepřihlásil, platí, že nepřihlášené pohledávky, které jsou z hlediska svého vzniku mladší než nejstarší přihlášená pohledávka, se považují za přihlášené, pokud jsou práva k předmětu dražby tyto pohledávky zajišťující vložena v katastru nemovitostí. To ovšem platí, pokud by dražbu navrhl zástavní věřitel, který má zmiňovanou starší zástavu na nemovitosti. V opačném případě by se ale věc měla tak, že zástavní práva k předmětu dražby, která jsou z hlediska svého vzniku starší než nejstarší zástavní práva zajišťující přihlášené pohledávky (tedy např. že by existovalo ještě další zástavní právo, mladší než vaše, a zástavní věřitel z něj oprávněný by navrhl dražbu), přechodem vlastnictví k předmětu dražby nezanikají a působí vůči vydražiteli. Vaše zástavní právo by tak zůstalo i po provedení dražby zachováno.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video