Nepodceňujte pojištění svého majetku | E15.cz

Nepodceňujte pojištění svého majetku

Pojišťovny na českém trhu nabízejí v rámci zabezpečení majetku proti nejrůznějším rizikům poškození nebo jeho zničení produkty pojištění staveb, budov, domácností a rekreačních objektů. Předmětem pojištění mohou být rovněž nebytové a další prostory.

Ze statistik vyplývá, že z celkového počtu pojistných událostí je kolem 30 procent způsobeno vodovodními riziky, a takřka stejný počet je způsoben krádežemi a vandalismem. Produkt pojištění domácnosti zahrnuje zařízení domácnosti, které slouží k provozu domácnosti a potřeb jejích členů; jsou majetkem pojištěného nebo osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti, ale i věcí převzatých a pronajatých, které jsou stejné povahy. Součástí pojištění mohou být i věci tzv. jednotlivě určené, které jsou v pojistné smlouvě zvlášť uvedeny.

Jedná se například o předměty historické či umělecké hodnoty, sběratelského zájmu apod. Pojištění domácnosti se často mylně slučuje s pojištěním budovy nebo stavby. Na rozdíl od pojištění domácnosti toto pojištění chrání nemovitosti – objekty, které jsou tvořeny obvodovými stěnami a střechou. Stavba může představovat rozsáhlejší objekt než budova, také nemovitého charakteru, ale nebývá zastřešena (oplocené zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě apod.). Obvykle se pro stavbu stanovuje pojistná částka zvlášť a pro zařízení také zvlášť, neboť se jedná o majetek rozdílného charakteru, na němž mohou škody vznikat nezávisle na sobě.

#####Majetek lze pojistit proti řadě nebezpečí

Nabídka pojišťovny se zpravidla vztahuje na škody způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy a lavinou, pádem předmětů (stromů, stožárů apod.), a na škody způsobené odcizením (krádež, loupež). Výše uvedená základní pojistná ochrana může být rozšířena o doplňková pojištění, například poruchy vodovodního zařízení, úmyslné poškození či zničení věcí, případně vandalismus. Je možné připojištění i dalších rizik, například škod způsobených kouřem, nárazem dopravního prostředku, aerodynamickým třeskem, pojištění domácích spotřebičů, elektromotorů apod.

Další užitečnou a doporučovanou možností připojištění je pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě, to znamená škod na zdraví, věcech a dalších škod, které můžete způsobit nejen vy, ale i ostatní členové vaší domácnosti (včetně vašeho psa). Stupeň požadovaného zabezpečení závisí na výši pojistné částky (ta je odvozena z hodnoty pojištěného majetku). Pro jednotlivé stupně je pak stanovena minimální míra zabezpečení – od jednoduchých mechanických zabezpečovacích systémů až k náročným elektrickým zabezpečovacím systémům. Požadavky na zabezpečení jsou podrobně popsány v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a je-li zabezpečení lepší než požadované, můžete získat ještě další různé slevy.

#####Pojištění je nutné obnovovat

Pojištění je smluvní vztah, který se většinou uzavírá na delší časové období. Přitom hodnota majetku, který vlastníte, se v průběhu tohoto období může významně změnit, a to zejména v pojištění domácnosti. Tehdy, když se pojistná hodnota majetku pojištěné domácnosti změní a odchýlí od sjednané pojistné částky, je třeba informovat pojistitele a žádat o dodatek či přepracování smlouvy. Pro větší srozumitelnost – jde o to, že pojištění domácnosti lze sjednat podle individuálních potřeb, to znamená přesně podle požadavku, takže jsou vaše rizika optimálně kryta na odpovídající cenu. Proto je kromě správně nastavené pojistné částky (horní limit případného plnění od pojišťovny) také dobré si majetek pojišťovat na takzvanou novou cenu. Samozřejmě je třeba nahlásit i podstatné změny osobních údajů či nahlášení změn po rekonstrukci a podobně. Právě zanedbání nahlášení změn bývá příčinou nedorozumění při likvidaci pojistné události. Chybné údaje mohou opravňovat pojistitele ke snížení či dokonce odmítnutí plnění.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!