Novela zákona o zápisech vlastnických práv | E15.cz

Novela zákona o zápisech vlastnických práv

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Prvního ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích. Přináší řadu dílčích změn a řeší nejen dosavadní problémy z praxe, ale i rozpory v související legislativě.

Zejména realitním a bankovním sektorem netrpělivě očekávaná novela, která měla už od roku 2007 několikrát nakročeno k tomu, aby prošla poslaneckou sněmovnou, řeší řadu praktických problémů. Novela mj. vypouští některá ustanovení, která byla duplicitně obsažena i v jiných předpisech, zejména ve správním řádu a katastrálním zákoně. Tento článek se zaměřuje na nejvýznamnější změny, které citovaná novela přináší.

#####Poplatky a formuláře

Významnou změnou, která se dotkne každého, kdo po 1. lednu 2012 bude podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí, je bezesporu dvojnásobné zvýšení správních poplatků a zavedení povinných formulářů. Na první pohled se dvojnásobné zvýšení správního poplatku může zdát jako zbytečně přemrštěné, nicméně s ohledem na to, že v České republice máme za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí stanoveny jedny z nejnižších poplatků v Evropě a že tyto poplatky nebyly od roku 1994 zvýšeny, je postup zákonodárce pochopitelný.

Dalším racionálním krokem je zavedení povinných formulářů, čímž se zajistí jednotnost a přehlednost při přijímání návrhů. Zároveň by zavedení formulářů mělo vést ke snížení chybovosti podávaných návrhů a mělo by tak usnadnit účastníkům i katastrálnímu úřadu průběh řízení. Předpokládá se, že většina navrhovatelů bude využívat webovou formulářovou aplikaci, která u většiny běžných případů vytvoří jednoduchý jednostránkový návrh na vklad. Využití elektronických formulářů tak představuje významný krok k elektronizaci vkladového řízení.

Zavedení formulářů znamená s ohledem na dosavadní praxi poměrně závažnou změnu. Z tohoto důvodu také zákonodárce stanovil přechodnou dobu v délce jednoho roku, během níž bude možné podávat návrhy na vklad i bez použití formuláře. Vytvořil se tak dostatečný prostor, aby si veřejnost nový způsob podávání návrhu na vklad osvojila a nové právní úpravě se přizpůsobila.

#####Žaloby proti zamítavým rozhodnutím KÚ

Vzhledem k tomu, že dosavadní právní úprava žalob proti zamítavým rozhodnutím katastrálních úřadů o vkladu práv neodpovídala platné úpravě o řízení před soudy, představovala tato úprava poměrně vážný problém; docházelo k duplicitním zápisům práv pro různé osoby nebo např. ke snižování hodnoty nemovitostí zástavními právy či věcnými břemeny. Novela oproti obecné právní úpravě stanoví třicetidenní lhůtu pro podání žaloby, a protože se práva na podání žaloby nelze předem vzdát, musí katastrální úřad po tuto lhůtu vyčkávat, zda žaloba nebude podána, a nemůže pokračovat v navazujících vkladových řízeních. Pokud by žaloba podána byla, musí katastrální úřad zajistit, aby do pravomocného rozhodnutí soudu o podané žalobě žádné právo do katastru nemovitostí zapsáno nebylo, v opačném případě by hrozily značné školy, pokud by soud dodatečně vklad povolil.

#####Zavedení poznámky spornosti

Asi nejvážnějším problémem, který novela odbourává, je dosud častá praxe podávání šikanózních žalob na určení vlastnického práva k nemovitosti či na neplatnost smlouvy, a to s cílem dosáhnout přerušení vkladového řízení až do vydání pravomocného rozhodnutí soudu s cílem ztížit nebo znemožnit konkurenci zřízení věcného práva k nemovitosti. Z tohoto důvodu zavádí zákonodárce v samostatném paragrafu nový institut, tzv. poznámku spornosti, s tím, že zápis této poznámky nevyvolá přerušení řízení o povolení vkladu, pokud byl návrh na zápis podán až po jejím zapsání, a navrhovatel o ní tudíž musel vědět a měl tak možnost zvážit rizika s takovou transakcí související. V opačném případě účastníci řízení nemají možnost svá rizika zvážit, a tak jim zákonodárce vkládá do rukou možnost rozhodnout se, zda chtějí v řízení pokračovat, nebo ne; v řízení se bude v takovém případě pokračovat pouze se souhlasem účastníků.

#####Závěrem

Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích představuje významný krok směrem ke zpřehlednění a zjednodušení řízení před katastrem nemovitostí, zároveň reflektuje řadu vad předchozí právní úpravy, na něž v praxi účastníci řízení často dopláceli. Zároveň pro praxi představuje jakousi přípravu na změny, jež budou následovat v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video