Nový rok přinesl změny v řadě daňových zákonů | e15.cz

Nový rok přinesl změny v řadě daňových zákonů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V průběhu roku 2009 přijali naši zákonodárci změny v jednotlivých daňových zákonech, a to jak na základě vládních návrhů, tak na základě poslaneckých iniciativ. Změn bylo poměrně hodně. Že se všechny nepovedly a že musejí následovat „změny změn“, je již dnes zřejmé. Připomeňme si v souhrnu nejvýznamnější změny.

#####Daň z příjmů

Fyzickým osobám s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se zvýšily takzvané paušální výdaje. Například živnostník s řemeslnou živností může uplatnit výdaje za rok 2009 ve výši 80 procent z dosažených příjmů. Ostatní živnostníci a podnikatelé podle zvláštních předpisů ve výši 60 procent z příjmů. Pro rok 2010 se ale podnikatelům podle zvláštních předpisů (advokáti, daňoví poradci atd.) toto procento snižuje zpět na 40 procent.

• Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává pro roky 2009 i 2010 na úrovni 15 procent. Pokusy o změny zatím neuspěly.

• Sazba daně z příjmů právnických osob se mění podle zákona: pro období započaté v roce 2009 činí 20 procent, pro období následující 19 procent.

• Fyzické osoby – rezidenti ČR, které mají příjmy ze zaměstnání v zahraničí, mohou využít výhodné možnosti volby způsobu zohlednění daně sražené v zahraničí.

• Od roku 2009 se rozšířily možnosti odpočtu hodnot darů i při darování do zemí EU, do Norska a na Island.

• V průběhu roku se vyjasnilo sporné ustanovení zákona týkající se odpočtu úroků z úvěrů na bytové potřeby fyzických osob. Podle výkladu ministerstva financí se toto ustanovení použije i na opakované refinancování úvěrů.

• Od roku 2010 se mírně zvyšuje sleva na dítě (z 10 680 korun na 11 604 korun za rok).

• Způsob mimořádného odpisování nového hmotného majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny (například výpočetní technika, osobní automobily apod.) umožňuje zkrátit dobu odpisování na 12, respektive 24 měsíců. Jedná se jistě o významnou podporu podnikatelů.

• V průběhu roku 2009 došlo nejprve od 1. dubna ke zkrácení povinné minimální doby trvání finančního leasingu u některých movitých věcí. Od 20. července se v souvislosti se zavedením způsobu mimořádného odpisování některého movitého majetku zkracuje minimální doba trvání finančního leasingu dokonce na 12, respektive 24 měsíců.

• Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku jako daňového nákladu je, počínaje 1. lednem 2009, vázána na podmínku vinkulace částky odpovídající nově tvořené rezervě na zvláštním bankovním účtu.

• Poslaneckou iniciativou byla zavedena možnost využít tzv. paušál na dopravu místo uplatnění výdajů na pohonné hmoty v prokázané výši. Toto ustanovení má svém důsledku velice omezené použití a navíc je v některých případech jeho uplatnění sporné. Zde se jistě bude muset legislativa doplnit.

#####Daň z přidané hodnoty

Od roku 2009 se nově definoval den uskutečnění plnění u převodu nemovitostí (den předání nemovitosti nabyvateli, nejpozději den doručení potvrzené listiny od katastrálního úřadu).

• Finanční pronájem se „rozdělil“ na dva režimy podle toho, zda je ve smlouvě sjednána povinnost, nebo právo nájemce odkoupit předmět nájmu.

• Přeúčtování přijatých plnění se stalo předmětem daně, i když se v některých případech do základu daně nezahrnuje.

• Od roku 2009 je možné opravovat chybné sazby daně ve všech případech, i v případě, kdy se oprava provádí ve prospěch plátce a v neprospěch státu.

• Od 1. dubna 2009 je umožněno uplatňovat nárok na odpočet daně u osobních automobilů a u jejich technického zhodnocení, a to včetně aut pořizovaných formou finančního leasingu.

• Od roku 2010 se významně mění posuzování místa plnění u služeb. U služeb spojených s určitou nemovitostí však zůstává zachován teritoriální princip, tedy místo plnění se určuje podle místa, kde se nachází nemovitost.

• Zákon od ledna 2010 přináší „staronové“ ustanovení, podle kterého se u spojených osob (kapitálově či personálně) bude uplatňovat základ daně ve výši ceny obvyklé.

• Sazby daně se zvyšují o jedno procento na 20, respektive 10 procent.

#####Daň darovací

Od roku 2009 se rozšířilo osvobození od daně darovací i na II. skupinu osob. (příbuzní v pobočné řadě a další).

#####Daň z nemovitostí

Od roku 2010 se zvyšuje většina sazeb daně na dvojnásobek. Výjimkou jsou pozemky „zemědělského“ typu. U staveb se sazba 10 Kč/m2 nemění u staveb používaných pro tzv. ostatní podnikatelskou činnost. Současně se pravděpodobně bude zvyšovat celková daňová povinnost díky použití tzv. místních koeficientů podle vyhlášek jednotlivých obcí.

#####Placení daní a poplatků

Zákonem, který doprovází zákon o platebním styku, byly změněny lhůty pro placení daní a poplatků. Od 1. listopadu 2009 je daň zaplacena včas, pokud byla příslušná částka připsána na účet správce daně (dosud kdy byla odepsána z účtu dlužníka).

#####Pojistné

U zaměstnaneckých vztahů zůstávají zachovány parametry platné pro rok 2009 i v roce 2010. Jedná se o sazby pojistného a režim náhrady mzdy.

• Maximální roční vyměřovací základ fyzických osob stoupl z částky 1 130 640 korun v roce 2009 na částku 1 707 048 korun v roce 2010. Současně bude projednávána další novela, která by „stropy“ pojistného měla zrušit úplně.

• Do konce roku 2009 bylo možné uplatňovat u zaměstnavatelů slevy na pojistném na sociální zabezpečení. Od 1. ledna 2010 byla tato sleva, která měla platit až do konce roku 2010, zrušena.

• Pro placení pojistného platí stejná pravidla jako u daní.

*

#####Změna sazeb DPH

Zákonem č. 362/2009 Sb. byly s účinností od 1. ledna 2010 zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty – základní sazba daně na 20 procent, snížená sazba daně na 10 procent. Přechodná ustanovení uvedené novely řeší použití správné sazby před a po účinnosti novely zákona o DPH. Obecné pravidlo říká, že pro daňové povinnosti za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použijí dosavadní právní předpisy, po nabytí účinnosti zákona pak zcela platí nové podmínky. Přechodná ustanovení uvedené novely řeší tři okruhy problémů:

Energie a telekomunikační služby

Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. 12. 2009, případně provést propočet spotřeby k 31. 12. 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. 12. 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou v roce 2009 (9 nebo 19 procent) a u spotřeby za období od 1. 1. 2010 plátce uplatní zvýšenou sazbu daně.

Zúčtování záloh

Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat (záloh) přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. 12. 2009, použije při vyúčtování nově platné sazby daně jen na doplatky za uskutečněná plnění.

Finanční pronájem

U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. 12. 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. 12. 2008, se po 1. 1. 2010 uplatní původní sazba daně platná do 31. 12. 2008. U smluv z roku 2009, u nichž je sjednáno právo odkoupení najatého majetku, se sazba daně změní od 1. ledna 2010.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video