Optimalizovat rozhodně neznamená šetřit za každou cenu | E15.cz

Optimalizovat rozhodně neznamená šetřit za každou cenu

Charakteristickým znakem dnešní doby je prakticky ve všech firmách a všech oborech podnikání hledání úspor a snižování výdajů například na podpůrné služby. Není proto divu, že se tomuto tématu z velké části věnovala i hlavní konference letošního jubilejního ročníku Týdne facility managementu. Ten pořádá každoročně česká pobočka světové asociace facility managementu IFMA ČR.

Týden facility managementu je každoročně místem setkání českých odborníků z oblasti facility managementu, pravidelná je i účast zahraničních hostů, zejména ze sousedního Slovenska. Tam je sice tento obor ještě v plenkách, nicméně velmi rychle se rozvíjí. To koneckonců potvrdil i viceprezident Slovenské asociace facility managementu Karol Hederling. Ten se po úvodním vystoupení největší hvězdy letošního setkání, bývalého šéfa světové asociace IFMA Thomase L. Mitchella Jr., jako první dotkl ožehavého tématu šetření na podpůrných službách někdy za každou cenu.

„Dnešní doba se vyznačuje tím, že dodavatelé služeb jsou často tlačeni do nižších a nižších cen a začínají sahat k nižšímu ohodnocení práce svých zaměstnanců. Ti pak za méně peněz mohou odvádět méně kvalitní práci,“ tvrdí zástupce slovenské asociace. Jako neefektivní úspory lze dále označit například požadavky na méně častý úklid, na omezení servisu klimatizace a další. „Šetření zejména na servisních prohlídkách se může v blízké době negativně projevit na fungování například právě klimatizace,“ varoval Karol Hederling.

#####Největším žroutem energie jsou kanceláře

Josef Pokorný ze společnosti Colsys Automatik se zaměřil na oblast šetření energiemi. Podle jeho slov jsou největším „žroutem“ elektrické energie u nás kanceláře a nejhorším nebezpečím pro majitele administrativních budov jsou investice. „Rozhodli jsme se proto nabídnout řešení - energetický portál, který je schopen výrazně optimalizovat hospodaření s energiemi v rámci objektu,“ informoval dále. Zdůraznil, že od roku 2020 se podle nové evropské normy pravděpodobně nebudou moci stavět nové budovy, které by neměly nulovou energetickou náročnost.

„Energetický portál zjistí energetickou náročnost budovy. Systém soustředí řadu dat, jejichž analýza následně umožní hledat úspory,“ pokračoval Josef Pokorný. Důležitý je zejména odběrový diagram všech médií, která se v budově vyskytují, průběh všech fakturací, podklady fakturací. Základem je odběrový diagram, který odborník umí analyzovat a najít úspory. Jedním z největších nešvarů zaměstnanců kanceláří, který přitom stojí značné peníze, je třeba nevypnutí počítače před odchodem z pracoviště na delší dobu a podobně.

#####Asset? Property? Facility? EU zná pouze jedno

Se zajímavou přednáškou vystoupil Ondřej Štrup, který se zaměřil na vysvětlení tří pojmů, které se fakticky týkají jednoho tématu - asset management, property management a facility management. „Tři obory se přetahují o podobnou náplň práce, jednotliví odborníci akceptují pouze svou profesi, skoro všichni ale mluví téměř o tomtéž. Jedná se o procesy spadající do jedné oblasti,“ zdůraznil. Evropská norma EN 15221 hovoří pouze o facility managementu, oba ostatní obory výslovně nezmiňuje, nicméně se jich týká rovněž.

Stručná definice hovoří o tom, že property management se zaměřuje na optimální zužitkování prostor, asset management na optimální využití majetku a facility na služby pro uživatele prostor. „Žádný z těchto oborů není nadřazen zbývajícím dvěma,“ upozornil Ondřej Štrup. Využití softwaru v oblasti facility managementu je zase parketa ředitele společnosti Alstanet Aleše Choutky. Podle jeho slov podpůrné služby nabízejí řadu příležitostí, kde je co zlepšovat. Většinou se tak může dít změnou procesu, investicí, vzděláváním nebo třeba jiným uživatelským prostředím.

„Vždy je ale třeba předem posoudit, zda nějaká optimalizace procesů bude mít smysl,“ zdůraznil. S optimalizací každopádně hodně pomůže vhodný software, který se hodí například pro energetický management, technickou údržbu budov, správu vozového parku a další služby. „Software může nabídnout například různé statistiky, přehledy, reporty, rychlá a přesná data či benchmarking,“ upozornil Aleš Choutka. Podle jeho slov musí být každý software dobře nastaven na firemní procesy a prostředí, pak dokáže poskytovat dobrou službu.

#####Úspory nákladů mají svou hranici

K úsporám nákladů někdy za každou cenu se vrátil Jiří Frýba ze společnosti KLIMAKONSULT Praha. Podle jeho mínění vede současný trend snižování nákladů při provozu technických zařízení budov někdy k extrémním zásahům do provozních režimů s negativními dopady jak na kvalitu výsledků funkcí zařízení, tak i na jejich technický stav a životnost. „Nalezení rozumné a přiměřené hranice všestranných úspor se stává aktuálním krédem jejich provozovatelů,“ upozornil. Při sledování a řízení nákladů je prý nutné zmapovat a sledovat rizika plynoucí z provozu jednotlivých zařízení.

„Je nutné kalkulovat jejich ekonomický dopad na provoz objektu i na to, co se stane, když dané zařízení nebude fungovat,“ pokračoval Jiří Frýba. Na základě přehledu rizik je pak možné sestavit mapu rizik pro konkrétní objekt a následně pak nastavit periodické kontroly jednotlivých zařízení na úroveň, která je rozumným kompromisem mezi náklady a odstraněním rizika. Pokud dojde k nepřiměřeným úsporám, hrozí provozní nespolehlivost zařízení, zkrátí se jeho životnost i životnost celé budovy, sníží se kvalita života v budově, a naopak poroste riziko havarijních stavů.

#####IFMA oceňovala projekty i osobnosti

Tradiční součástí Týdne FM je i slavnostní večer, na kterém se oceňují osobnosti FM i zajímavé projekty. Cenu v kategorii Projekt roku získala společnost Energ, spol. s r. o., za zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu. Tento energeticky úsporný projekt garantuje Psychiatrické léčebně v Jihlavě ekonomicky efektivní provoz energetického hospodářství. Jde o komplexní službu v rámci energetického provozu celého areálu léčebny s kapacitou 600 lůžek. Projekt zajišťuje vysoký potenciál energetických úspor a s tím související finanční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Potřebná technická i organizační opatření jsou navíc řešena bez nutnosti vynakládat investiční prostředky z vlastních zdrojů léčebny a veškeré související náklady jsou smluvně spláceny z dosažených úspor. Mimořádnou cenu ve stejné kategorii získala společnost Mibcon a. s. za implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real Estate. Projekt umožnil zpracování dat o skutečnosti a přípravu plánu za celkem 33 společností ve skupině RPG. Osobností roku v oblasti FM se letos stal doc. ing. František Kuda, CSc., vedoucí katedry městského inženýrství FAST Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Komise ocenila jeho dlouholetou aktivní činnost. Docent Kuda jako první prosadil výuku facility managementu v denním studiu na vysoké škole. Přístupem a zapálením pro obor, a zejména svou odborností je považován za průkopníka facility managementu v ČR.

V současnosti se mu daří v Ostravě iniciovat také akreditovanou rekvalifikační výuku, a tím přenést vzdělávání i do velice potřebné terciární sféry. Cenu v kategorii Studentská práce roku 2010 získal Martin Kaleta za Kontrolní seznam z pohledu facility managementu pro kontrolování projektové dokumentace developerského projektu - obchodního centra. Toho ocenila porota také jako Talent roku 2010. Mimořádnou cenu pak ve stejné kategorii získala Eva Beránková za návrh správy a údržby golfového areálu. V nové kategorii Odborná práce FM 2010 nebyla cena letos udělena.

#####Bohatý doprovodný program

Nedílnou součástí celého programu Týdne FM 2010 je úvodní exkurze do objektu zajímavého z oborového hlediska, tedy z hlediska praktické aplikace facility managementu. V letošním roce směřovala do nově vybudovaných prostor odbavovacích hal a zázemí Hlavního nádraží Praha. Třetí den se konal workshop pod vedením firmy Alstanet s. r. o. na téma: Optimalizace podnikových procesů. Týden FM 2010 uzavřela společnost Alstanet konferencí s názvem Řízená optimalizace v CAFM, která se uskutečnila ve Wellness Hotelu Step. Představeno zde bylo 15 případových studií napříč celým portfoliem služeb z oblasti facility managementu. Jednotlivé ukázky reprezentovaly různé způsoby pojetí služeb u vybraných klientů a konkrétní podoby řízení těchto podpůrných procesů prostřednictvím aplikace AFM.

Druhou částí prezentace bylo představení dvou partnerských řešení, rozšiřujících možnosti aplikace AFM. První řešení bylo z oblasti energetického managementu formou aplikace Energetického portálu jako nástroje pro hledání energetických úspor v budovách. Druhé řešení bylo z oblasti fleet managementu, resp. jeho kombinace s mobilní údržbou, nabízející vzdálené řízení (nejen) FM v mobilních odděleních firem. Účastníci měli také možnost si prakticky vyzkoušet funkčnost v podobě demoverze umístěné na mobilním panelu. Závěr prezentace byl věnován shrnutí hlavních poznatků z desítek uskutečněných implementací.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!