Otevřený dopis Ronalda Němce Jiřímu Pospíšilovi | e15.cz

Otevřený dopis Ronalda Němce Jiřímu Pospíšilovi

JUDr. Ronald Němec

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vážený pane děkane, dovoluji se na Vás obrátit jako jeden z mnoha řádných studentů FPR ZČU. Dnes bylo zveřejněno Vaše prohlášení ohledně rigorózní práce, kterou jsem 5. října 2009 úspěšně obhájil s tím, že máte pochybnosti o kvalitě mé rigorózní práce. Svůj názor zaštiťujete panem prof. Eliášem.

Do dnešního dne jsem respektoval „vláčení“ mého jména médii kvůli problémům na FPR, byť jsem oběť, kdy viníci jsou někde jinde. Dnešním dnem však jsem došel k názoru, že můj postup byl chybný, a proto se Vás dovoluji zeptat na následující otázky:

1) Na základě jakého právního ustanovení je přezkoumávána má rigorózní práce? K této otázce si dovoluji konstatovat, že práci jsem řádně zpracoval pod vedením tehdejšího vedoucího katedry doc. Kindla, stejně jako jsem svou práci řádně s doc. Kindlem konzultoval. Pokud dnes vznikají pochyby o „kvalitě“ práce, není to mojí vinou. Prof. Eliáš mi přímo řekl, že chyba práce je ve špatném vedení. Zde se omlouvám, ale copak já, jako student, mohu zpochybňovat svého konzultanta? Pochopitelně, že kdyby mi pan doc. Kindl řekl, ať postupuji jinak, postupuji jinak. Ale dnes mi nemůže být dáváno k tíži, že mne můj konzultant vedl špatně. Pokud mne opravdu vedl špatně, jde o chybu na straně fakulty, ne moji. Znamená to tedy, že vedl rigorózní práce špatně. V tom případě by všechny rigorózní práce vedené doc. Kindlem měly být zpětně přezkoumány stejným hodnotitelem a výsledky zveřejněny médii. K této otázce mne vede spravedlnost. Pokud totiž jsou přezkoumávány naše tři práce, je spravedlivé (z hlediska rovného přístupu), aby byly přezkoumány všechny rigorózní a diplomové práce ( viz výše), protože ony byly hodnoceny jen jednou komisí a ne dvěma. Též by měly být, podrobeny tak zevrubné kritice, jako má. Stejně tak v takovém případě žádám, aby „revizi“ těchto všech prací dělal vždy prof. Eliáš, pokud se bude jednat o obchodní či občanské právo, protože je jen spravedlivé, aby tyto revize dělal vždy pan prof. Eliáš, aby měly vždy stejnou váhu (opět se odvolám na rovný přístup).
Prosím o sdělení, kdy tak bude učiněno?
V opačném případě bych musel požadovat, aby má práce nebyla hodnocena panem prof. Eliášem i jinými hodnotiteli, kteří budou mít nižší vědecké hodnosti.

2) Na základě jakého právního ustanovení byl vybrán prof. Eliáš a ne někdo jiný? Pana prof. Eliáše si nesmírně vážím a jsem poctěn, že kontroloval mojí práci, ale nikde jsem nenašel zákonné oprávnění k takovému to postupu. A na základě čeho byl vybrán? Proběhlo nějaké zákonné ustanovení, stejně jako u komise u rigorózního řízení?

3) Na základě jakého právního předpisu bude vybrán další odborník pro zkoumání mé rigorózní práce. Zde se ptám především z důvodu, že bych měl mít právo se k této osobě minimálně formálně vyjádřit. Stejně tak mne zajímá systém výběru tohoto dalšího „oponenta“.

4) Na základě jakého právního ustanovení je zpochybňován závěr komise, která mojí práci hodnotila, tedy: prospěl. Dle vyhlášky děkana FPR č. 18 - 1999/2000 ve znění vyhlášky č. 43D/2001, vyhlášky č. 34D/2003 a ve znění změn ze dne 27.3.2006, dle čl. 6/1: Vedoucí příslušné katedry (čl. 5 odst. 1) určí z řad akademických pracovníků působících na jím vedené katedře dva oponenty, kteří posoudí formální a obsahovou úroveň práce.
Komise byla řádně jmenována, jak tato vyhláška stanoví, stejně tak byla obsazena dle zákona a vyhlášky. Prosím tedy o sdělení, jak je možné zpochybňovat závěr komise, která byla řádně ustanovena a postupovala v souladu se zákonem? Zde si dovolím podotknout, že názor komise je subjektivní, stejně jako u každé jiné zkoušky a může být zpochybňován jen pro nekvalifikaci zkoušejícího, ne pro jeho názor. Nebo ano?

5) Na základě jakého právního předpisu je možné pokračovat v řízení, když dle čl. 11 písm. f) se rigorózní řízení končí úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky? Je otázkou, zdali Váš postup, vážený pane děkane, je pokračováním rigorózní zkoušky, ale subjektivně se domnívám, že ano, protože zkoumáte opět obsah mé práce. Obsah práce se zkoumá jen při rigorózním řízení. Chápal bych, kdyby byla zkoumána zákonnost komise udělit titul či nikolivěk. Ale nechápu, jak může být zkoumána práce, pokud bylo rigorózní řízení zakončeno.

6) Došlo při složení mé státní zkoušky k porušení zákona? Dle šéfa šéf sekce legislativy a práva na MŠMT Miroslava Šimůnka „v případě zjištění, že diplom byl získán protiprávní cestou a nebyly splněny zákonné podmínky k jeho získání, tak pak je podle našeho názoru nepochybně možné, aby univerzita diplom zrušila“.
Proto se tedy ptám, zdali má fakulta podezření na porušení zákona či zákonných podmínek. Samotné konstatování pana prof. Eliáše, ani nikoho jiného, že má práce není dostatečně kvalitní, nezakládá ani domněnku porušení zákona či dokonce protiprávní cestu. Hodnocení komise o kvalitě práce je čistě subjektivní myšlenkový proces, který nemůže být sám o osobě zpochybňován. Jak je tedy možné hovořit v mém případě o odebrání titulu, který jsem získal poctivou prací více jak jednoho roku a absolvováním řádné státní zkoušky?

Vážený pane děkane, jsem rád, že podnikáte kroky k napravení pověsti mé Alma mater, ale nemohu jednoznačně souhlasit s medializací problému okolo mé práce, když dnes je na mne pohlíženo „skrz prsty“, čemuž se hodlám bránit. Dovoluji si Vás požádat, o odpovědění na mé otázky do sedmi pracovních dní. Uvědomuji si, že máte velmi mnoho práce, ale jelikož je tato kauza velmi živá a téměř denně se dozvídám z medií o své osobě, co řekla má alma mater, věřím, že má alma mater dovede odpovědět stejně rychle jako novinářům mne, obyčejnému studentovi. Zároveň si dovoluji tento svůj dopis zaslat i panu rektorovi ZČU, protože on bude sám posuzovat i tuto moji věc.

Autor: JUDr. Ronald Němec

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video