S optimalizací práce údržbáře pomůže software | E15.cz

S optimalizací práce údržbáře pomůže software

Základní ideou facility managementu je maximální efektivita všech zdrojů. Představme si následující situaci. Spravujeme několik zařízení určitého typu, která vyžadují ať už plánované nebo neplánované zásahy údržbáře. Tato zařízení jsou rozmístěna na různých, relativně vzdálených místech.

Facility manažeři stojí každý den před rozhodnutím, kam údržbáře poslat a jak mu naplánovat jeho trasu tak, aby jeho využití bylo co nejefektivnější, tedy aby co nejvíce času pracoval a co nejméně času strávil na cestách. Podobná situace není neobvyklá ani pro poskytovatele FM služeb, jejichž klienti jsou rozmístěni po celém regionu nebo dokonce České republice. Stejnou situaci zažívají dnes a denně například společnosti spravující technologie umístěné ve stanicích BTS mobilních operátorů. Dalším příkladem může být třeba odečítání stavů měřidel energií na několika pobočkách v celém regionu. Je tedy zřejmé, že tento problém není ojedinělý a je zapotřebí jej řešit.

#####Vycházíme z teorie

Při řešení tohoto problému se můžeme inspirovat léty prověřenou teorií grafů. Podobné zadání řeší grafová úloha nazvaná „Problém obchodního cestujícího“. Graf si můžeme představit jako skupinu uzlů propojených hranami. Pro obchodního cestujícího představují uzly jednotlivá města, která musí navštívit, a hrany jsou pro něj cestami mezi těmito městy. Úkolem obchodního cestujícího je projít všechna města tak, aby každé z nich navštívil právě jednou, vrátil se od výchozího města a přitom urazil nejkratší možnou vzdálenost. Ač to tak nevypadá, řešení tohoto problému v obecném případě spadá do množiny těžkých, takzvaných NP úplných úloh, pro které nelze nalézt řešení v rozumném čase.

#####Od teorie k praxi

Reálné úlohy, které jsme popsali v úvodu článku, se ovšem od problému obchodního cestujícího liší řadou faktorů. Prvním z nich je fakt, že skutečný údržbář tráví svůj čas nejen cestou na místo, ale také samotným výkonem na daném místě. V duchu efektivního využívání zdrojů pak samozřejmě chceme, aby údržbář strávil maximum času údržbou a minimum času na cestě mezi jednotlivými místy. Jako optimalizační kritérium úlohy tedy můžeme stanovit maximální podíl údržbářské práce. Dalším faktorem je pevná pracovní doba údržbáře (například od 8.00 do 16.30hodin).

Údržbář tedy nemusí vždy zvládnout vyřešit problémy na všech spravovaných zařízeních. Při výpočtu trasy je třeba vyhodnocovat nejen optimalizační kritérium, ale také tuto omezující podmínku, která stanoví, že celkový čas nesmí překročit pracovní dobu údržbáře. Velmi významným faktorem je také nahodilost některých problémů, které vznikají neplánovaně, ale řešit se musí prakticky okamžitě. Tento faktor je zcela nepředvídatelný, a lze jej vyřešit pouze tím, že umožníme, aby si údržbář mohl svůj plán kdykoli přepočítat.

#####Jak to může v praxi vypadat?

V praxi popisovaný problém řeší softwarová aplikace pro facility management. Eviduje všechny údržbáře včetně jejich pracovní doby, jednotlivá zařízení, jejich umístění a časové vzdálenosti mezi těmito místy. V neposlední řadě zde jsou zaznamenány informace o plánovaných i neplánovaných pracovních úkonech. Každý jednotlivý typ úkonu je předem časově ohodnocen (nanormován), a tak má aplikace informaci o časové náročnosti každého úkonu. Výše uvedené údaje jsou dostatečné pro to, aby aplikace dokázala naplánovat optimální trasu všem údržbářům na následující den.

K samotnému plánování lze přistoupit dvěma způsoby. Můžeme plánovat práci všem údržbářům. Tento způsob použijeme v případě, kdy celkový počet úkonů překračuje možnosti všech údržbářů, a my potřebujeme vykonat co nejvíce úkonů. Druhý způsob plánování je přes vybrané úkony. Ten si zvolíme, pokud chceme pokrýt vybrané úkony minimálním počtem údržbářů. Zbývající údržbáři pak mohou řešit jiné úkoly nebo mít volno. Pokud v praxi chceme pracovat s nahodilostí některých úkonů, musíme umožnit údržbáři, aby si mohl kdykoli během pracovní doby nechat od aplikace přepočítat svůj denní plán. To znamená, že každý údržbář bude mít k dispozici PDA s mobilním připojením k internetu. Po dokončení každého úkonu pak zadá odpracovaný čas do aplikace a následně si nechá podle aktuálních informací přepočítat svůj denní plán.

#####Nebojme se softwaru

Optimalizace trasy údržbáře je velkou výzvou. Automatické řešení tohoto problému pomocí aplikace pro facility management totiž přináší obrovské úspory za minimální náklady. Největším úskalím automatizace tohoto procesu je jedinečnost jednotlivých úkonů. Každý může být jinak důležitý a navíc incidenty vyžadující zásah údržbáře mohou vznikat nahodile a prakticky kdykoli. Facility manažeři proto při plánování trasy údržbáře spoléhají na svoji zkušenost a nedokážou si většinou ani představit, že by tuto odpovědnost svěřili softwaru. Nicméně jak jsme ukázali výše, s většinou těchto praktických problémů (faktorů) se aplikace dokáže efektivně vypořádat. Eviduje určité parametry úkonu, a poté je také zohlední při výpočtu trasy údržbáře. Navíc automatický výpočet optimální trasy nevylučuje manuální zásah facility manažera.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!