Černou díru nehledejme

V mezinárodních sporech vítězí ve všech ohledech kvalita nad kvantitou

S úspěchem a rozvojem podnikání bohužel roste pravděpodobnost sporů se zahraničními obchodními partnery. Co dělat, aby se mezinárodní spory nestaly černou dírou, ve které strany v boji o nejistý výsledek utápějí energii, čas a peníze, které by mohly lépe využít ke svému dalšímu růstu?
Ačkoli na to obchodní partneři při uzavírání smlouvy obvykle neradi myslí, spor může i při nejlepší vůli vzniknout z každého obchodu. Proto by se strany měly již při uzavírání smlouvy dohodnout na efektivním způsobu řešení. Taková dohoda však vyžaduje více než okopírování pár odstavců z jiné smlouvy s jiným partnerem.

Vykonatelnost a rychlost

Základem efektivního řešení sporu je, aby jeho rozhodnutí bylo snadno vykonatelné nařízením exekuce na majetek protistrany. Exekuci nařizují soudy země, kde se majetek nachází. Je tedy třeba zjistit, kde má zahraniční partner aktiva, a volit takový způsob řešení sporu, který budou tamní soudy respektovat. V mezinárodním obchodě je z tohoto pohledu nejefektivnějším způsobem řešení sporu obvykle rozhodčí řízení. Rozhodčí nálezy jsou dobře vykonatelné ve většině zemí světa. Soudní rozhodnutí se bohužel dobře vykonávají jen v rámci Evropské unie. Mimo EU je výkon cizích soudních rozhodnutí obtížný, někdy nemožný. Profesionálně vedené rozhodčí řízení je také výrazně rychlejší. I ty nejsložitější mezinárodní obchodní spory by měly definitivně skončit do dvou, maximálně tří let. Nelze však zapomínat, že některé typy sporů v rozhodčím řízení řešit nelze. Každou smlouvu je tak nutno posoudit individuálně.

Kde se soudit?

Při uzavírání smlouvy mohou strany efektivitu rozhodčího řízení ovlivnit zejména volbou místa, kde bude řízení probíhat, a procesních pravidel, kterými se bude řídit. Volba místa je klíčová, zejména pokud lze předpokládat výkon rozhodnutí v některé z nemnoha zemí, kde mnohostranné mezinárodní úmluvy umožňující vykonatelnost cizích rozhodčích nálezů neplatí nebo nejsou správně aplikovány. Dobrá vykonatelnost však může být dána na základě dvojstranných vztahů se zemí, kde rozhodčí řízení probíhalo. Například v Indii je výkon cizích rozhodčích nálezů obecně obtížný, ale rozhodčí nálezy vydané v Singapuru se vykonávají relativně dobře.

Podle jakých pravidel?

Volba místa nedeterminuje volbu procesních pravidel. Většina procesních pravidel umožňuje dohodnout místo konání rozhodčího řízení kdekoli ve světě. Vždy doporučujeme volit výhradně mezi procesními pravidly respektovaných stálých rozhodčích soudů v ČR či v zahraničí. Srovnání rozdílů by vydalo na celou knihu. Zde uvedeme jen několik postřehů k nákladnosti řízení. Zaprvé, prakticky nezáleží na výši soudního poplatku, protože je jen malou částí celkových nákladů. Rozhodující jsou náklady na právní zastoupení. Řízení podle pravidel předepisujících efektivní a rychlé vedení sporu vyjde levněji navzdory vyššímu poplatku.
Zadruhé, řízení podle anglosaských pravidel bývá nákladnější. Důvodem je proces široce pojatého vzájemného vydávání dokumentů, které mohou být významné pro vedení sporu. Ten v řízení před kontinentálními rozhodčími soudy obvykle neprobíhá vůbec nebo jen velmi omezeně. Náklady jsou tak menší. Na druhé straně však přístup k dokumentům protistrany může zachránit spor, který by jinak skončil prohrou z důvodu nedostatku důkazů. Zatřetí, lze volit zvláštní pravidla pro zrychlenou arbitráž, která nabízí například stockholmský rozhodčí soud. Zrychlená arbitráž bývá výrazně méně nákladná. Rychlosti řízení je však často dosahováno na úkor detailnosti skutkové a právní analýzy případu.

Efektivní vedení sporu

Po vzniku sporu je pro kontrolu nákladů zásadní úzká spolupráce s právním zástupcem, protože jeho efektivita určuje převážnou část nákladů. Právní zástupce se zkušenostmi s vedením mezinárodních sporů dokáže spor vést nejen úspěšně, ale i efektivně – a naopak. Právní zástupce musí nejprve zhodnotit právní pozici klienta a odhadnout časovou a finanční náročnost sporu. Tuto analýzu klient využije pro řízení rizik spojených se sporem, pro stanovení mantinelů případného smírného řešení i pro pozdější kontrolu efektivity práce svého právního zástupce. Analýzu je vhodné pravidelně aktualizovat podle vývoje případu. Na smír není nikdy pozdě. V průběhu samotného řízení většinou méně znamená více. Na straně klienta i jeho právního zástupce je lépe mít menší, ale stabilní tým. Použít a rozpracovat stačí jen ty nejsilnější argumenty a k jejich prokázání navrhnout jen ty nejjednoznačnější důkazy. Je-li stejnou skutečnost schopno dosvědčit více svědků, doporučujeme navrhnout výslech jen toho nejpřesvědčivějšího.