Garanční systém začne od úterý vyplácet náhrady klientům Sberbank

Pobočka Sberbank, ilustrační foto

Pobočka Sberbank, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Garanční systém finančního trhu od Sberbank CZ obdržel všechna data klientů, kteří měli v advokátních úschovách uloženy své peníze, výplatu jejich náhrad zahájí 12. dubna. Česká národní banka v pondělí 28. února oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko.

Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem. Ten obsahuje informaci o výši náhrady náležející oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady.

Garanční systém upozornil vkladatele Sberbank CZ, že lhůta k podání žádostí o výplatu zvýšené náhrady končí 28. dubna 2022. V případě advokátních úschov kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení, kdy advokát jako skutečného vlastníka prostředků označil kupujícího a před rozhodným dnem nebyl uvolněn předmět úschovy ve prospěch prodávajícího, je žádost o výplatu zvýšené náhrady oprávněn podat jako oprávněná osoba kupující, nikoli prodávající. K žádosti je třeba přiložit originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících nárok na zvýšenou náhradu.

Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank?

Video placeholde
Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank? • Videohub

 

K 8. dubnu Garanční systém přes pobočky Komerční banky vyplatil náhrady vkladů více než 61 tisícům klientům Sberbank CZ za celkem 21,7 miliardy korun. Celkem jde o zhruba 106 tisíc klientů a výplatu 24,2 miliardy korun. Výplata náhrad vkladů byla zahájena 9. března a klienti Sberbank CZ si mohou náhradu pojištěných vkladů vyzvednout po dobu tří let od zahájení výplaty, tedy do 10. března 2025.

Garanční systém přes Komerční banku vyplatí 100 procent vkladů klientů, maximálně do 2,499.500 korun na jednoho vkladatele. Suma odpovídá kurzu koruny k euru 28. února. Ze zákona je pojištěn vklad do 100 tisíc eur. Peníze ve Sberbank neměly jen firmy nebo fyzické osoby, ale i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy korun. V hotovosti je možné vybrat peníze na 40 vybraných pobočkách Komerční banky. Bezhotovostně je možná výplata peněz na všech 241 pobočkách Komerční banky.