Novinky ze Soudního dvora Evropské unie

Evropský soudní dvůr

Evropský soudní dvůr

Aktuální rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie je zajímavé z hlediska prolínání se právní úpravy a základních principů v oblasti zpracování a uchovávání údajů, tzv. data retention, ochrany autorských práv a činnosti a povinností poskytovatelů internetového připojení.

Bonnier Audio AB a další proti Perfect Communication Sweden AB, C 461/10

Rozhodnutí ve věci C-461/10, Bonnier Audio AB a další proti Perfect Communication Sweden AB, se primárně týká otázky, zda je podle směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí možné nařídit poskytovateli internetového připojení, aby za účelem identifikace konkrétního uživatele internetu sdělil majiteli nebo držiteli autorského práva totožnost účastníka, kterému byla přidělena adresa internetového protokolu (IP adresa), jejímž prostřednictvím údajně došlo k porušení uvedeného práva.

Soudní dvůr shrnul, že vnitrostátní právní úprava umožňující majiteli práva domáhat se u soudu nařízení předložení těchto identifikačních údajů je plně v souladu s unijním právem, jelikož byla implementována na základě směrnice 2004/48 o dodržování práv duševního vlastnictví a sleduje zcela odlišný cíl - totiž poskytování údajů v rámci občanskoprávního řízení pro účely určení zásahu do práv duševního vlastnictví. Oproti tomu směrnice 2006/24/ES se vztahuje výlučně na zpracování a uchování údajů vytvářených nebo zpracovávaných poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí, s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, jakož i jejich poskytování příslušným vnitrostátním orgánům.

V této souvislosti se zároveň nabízí stručně připomenout aktuální stav týkající se úpravy data retention, tedy uchovávání dat, v České republice. Tato úprava byla obsažena v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jelikož však byla v původním znění mnohem širší, než jak ukládalo unijní právo, stala se předmětem zkoumání Ústavního soudu. Ústavní soud v březnu loňského roku došel k závěru, že tato úprava je nad rámec směrnice 2006/24/ES a pro rozpor se základními právy a svobodami jednotlivce příslušné ustanovení zákona o elektronických komunikacích zrušil. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o elektronických komunikacích, která oproti původní úpravě zejména výslovně stanoví orgány oprávněné údaje vyžadovat, účel, pro který tak mohou činit, jakož i rozsah povinně uchovávaných údajů. Novela rovněž stanovuje pravidla pro zabezpečení údajů a přesně vymezuje dobu pro jejich uchovávání (6 měsíců oproti dřívějším 6-12 měsícům).