Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Naše mateřská společnost se sídlem v SRN , registrovaná k DP H pouze v SRN , uvažuje o tom, že zřídí ke svému podnikání provozovnu v České republice. Chce si najmout nebytové prostory, provést v nich rekonstrukce a přemístit sem několik zaměstnanců. Kdy se bude muset stát plátcem DPH v České republice?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

V daném případě připadají v úvahu dvě skutečnosti, jež povedou k povinné registraci za plátce DPH v tuzemsku. První z nich je vznik provozovny. Provozovnou je podle zákona o DPH místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti. Takže po vybavení najatých prostor nábytkem, výpočetní technikou, zařízením skladů apod. a přemístění svých zaměstnanců do ČR se stane společnost ze SRN plátcem, a to dnem vzniku provozovny (tj. dnem, kdy začne uskutečňovat ekonomickou činnost). Výjimkou by byla situace, kdy by společnost prostřednictvím provozovny v tuzemsku uskutečňovala pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH.

Druhou skutečností, která může nastat od ledna 2012, je přijetí stavebních prací od českého plátce, například na zmiňovanou rekonstrukci najatých prostor. Protože se u těchto plnění uplatní tzv. režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, musí se zahraniční společnost stát plátcem daně k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Tímto dnem bude při plnění podle smlouvy o dílo den předání a převzetí díla, v ostatních případech nejčastěji den poskytnutí služby. Přihláška k registraci se podává do 15 dnů od splnění podmínek pro registraci.

Ve smlouvě o dílo je sjednána cena za dílo. Není však uvedeno, jestli se jedná o částku bez DPH, nebo o částku včetně DPH. Jak tuto situaci správně posoudit?

Od ledna 2012 se prý zavádějí nové sazby daně z pozemků. Čeho se změny týkají?

Zákonem č. 212/2011 Sb. skutečně byly novelizovány sazby daně z pozemků počínaje zdaňovacím obdobím roku 2012. Byly nově zavedeny sazby daně pro zpevněné plochy pozemků. Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku, ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

Tímto by měly také skončit problémy s posuzováním, zda se u různých parkovišť, letišť, obratišť, manipulačních ploch apod. jedná o předmět daně z pozemků nebo předmět daně ze staveb. Je nutné připomenout, že v důsledku této změny vzniká poplatníkům daně z pozemků ze zpevněných ploch povinnost podat daňové přiznání, resp. dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna 2012. Nepodání přiznání podléhá pokutě za opožděné tvrzení daně, nejméně 500 Kč.

Zdědila jsem po hodně vzdálené příbuzné nemovitost. Musím podávat přiznání k dani dědické?

Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se vybírá daň dědická bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele. Pokud se jedná o tak vzdálenou příbuznou, která se „nevejde“ ani do skupiny II. podle § 11 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, pak podáte do 30 dnů od pravomocně skončeného dědického řízení přiznání k dani dědické finančnímu úřadu, v jehož působnosti leží nemovitost. V něm uvedete hodnotu majetku (je uvedena v usnesení soudu) a další rozhodné položky (odměna notáře apod.). Finanční úřad daň vyměří a pošle vám platební výměr. Daň je stanovena progresivně podle hodnoty majetku.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video