Historie, využití a současný význam uhlí

Zdroj: Freepik

Dnešní rozhovor je věnován tématu uhlí. S naším hostem, odbornou poradkyní přes nákup a prodej uhlí, paní Kateřinou Špunda z firmy Optimtop, si povíme o historii a současnosti tohoto paliva. Paní Špunda, mohla byste nám nejprve osvětlit něco málo z historie?

Kde se v historii uhlím topilo nejvíce?

Uhlí bylo po tisíciletí důležitým zdrojem energie pro různé civilizace a regiony. Jeho význam a rozšířenost v různých obdobích historie byl ovlivněn technologickým pokrokem, hospodářskými potřebami a dostupností zásob. Pojďme se podívat na klíčová období a místa, kde byla spotřeba uhlí nejvyšší.

Průmyslová revoluce, která začala v Británii v 18. století a rozšířila se do dalších částí Evropy a Severní Ameriky v 19. století, představuje období, kdy se uhlí stalo nejvýznamnějším palivem. Pohánělo stroje, parní lodě a lokomotivy. Díky tomu došlo k prudkému nárůstu těžby a spotřeby uhlí.

Freepik

A co se dělo po druhé světové válce, mělo uhlí stále význam?

Ano. Po druhé světové válce bylo uhlí stále hlavním palivem pro výrobu elektřiny v mnoha částech světa, zejména v USA, SSSR a Číně. Tyto státy významně investovaly do těžby a infrastruktury spojené s uhlím.

V některých regionech, zejména v Německu a v některých částech střední Evropy, se kromě černého uhlí začalo v 20. století těžit a spalovat i hnědé uhlí. Ačkoliv má nižší výhřevnost než černé uhlí, jeho obrovská ložiska z něj učinily atraktivní zdroj energie.

A jak se vůbec uhlím topí a kde?

Spalování uhlí je jedním z nejstarších způsobů získávání energie z fosilních paliv. Uhlí, jakožto pevné palivo, má své specifické vlastnosti a metody spalování, které se liší od jiných paliv. Uhlí se nespaluje samo od sebe snadno. Vyžaduje zdroj zapálení, což je obvykle nějaká forma iniciátoru tepla, například oheň nebo žhavý materiál.

Pro kompletní a efektivní spalování je nezbytný dostatečný přísun kyslíku. Většina moderních zařízení na spalování uhlí má regulační systémy pro správu přísunu vzduchu, aby se dosáhlo optimálního a čistého spalování. Při spalování se uvolňuje teplo. V závislosti na typu a kvalitě uhlí může množství a kvalita uvolněného tepla kolísat. Toto teplo se pak může využít k vytápění, výrobě páry pro průmyslové procesy nebo k pohonu parních turbín v elektrárnách.

Vznikají nějaké odpadní produkty?

Máte pravdu, vznikají. Spalováním uhlí vznikají odpadní produkty, jako je popel a plynné emise, včetně oxidů síry a dusíku. Moderní zařízení často disponují technologiemi pro zachycení a snížení těchto emisí, například vakuové odplyňování. Pro menší zařízení, jako jsou domácí kamna, se často využívá pytlované uhlí, které je baleno v sáčcích pro snadnější manipulaci. Pytlované uhlí je obvykle drcené na menší kusy vhodné pro menší topeniště.

Jaké jsou tedy výhody pytlovaného uhlí oproti volně loženému?

Určitě je to snadná manipulace a skladování. Pytlované uhlí lze snadno přenášet, skladovat a manipulovat s ním. Pytle mohou být ručně přemístěny do skladů nebo na místa spotřeby, což může být praktické pro domácnosti a menší provozy.

Také je to menší riziko znečištění. Volně ložené uhlí může produkovat prach a drobné částečky, které se mohou snadno šířit vzduchem. U pytlovaného uhlí je toto riziko minimalizováno, protože uhlí je uzavřeno v obalech. Pytlované uhlí obvykle obsahuje méně nečistot a malých kousků ve srovnání s volně loženým uhlím, což snižuje množství nežádoucího odpadu při jeho spalování.

Pytle s uhlím lze snadno naskládat na sebe, což optimalizuje využití skladového prostoru. Prodejci i spotřebitelé mohou snadněji sledovat množství, které mají v zásobě, což může pomoci v plánování nákupů.

A na závěr…kdo je tedy v čele?

Kdo je dnešní gigant v produkci uhlí? V současné době je Čína s přehledem největším producentem uhlí na světě. Tato pozice je výsledkem kombinace faktorů, včetně obrovských domácích zásob uhlí, rychlé industrializace a historické závislosti na uhlí jako primárním zdroji energie. Čína má jedny z největších známých zásob uhlí na světě.

To jí umožňuje pokračovat v těžbě ve velkém měřítku, aniž by byla závislá na dovozu z jiných zemí. Vzhledem k ekologickým obavám a mezinárodním tlakům na snížení emisí skleníkových plynů začala Čína v posledních letech upravovat svou energetickou strategii.

Nicméně je důležité poznamenat, že i když je Čína největším producentem uhlí, není jedinou zemí s významnou produkcí. Dalšími velkými hráči v odvětví těžby uhlí jsou například Indie, USA a Austrálie.

Tento rozhovor byl připraven pro naše čtenáře, aby lépe pochopili význam a využití uhlí v historii i současnosti. My děkujeme paní Kateřině Špunda z firmy Optimtop za její odpovědi a budeme se těšit příště na další témata spojena s palivy.