Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Tedy daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob se snad ani přehledně popsat nedá. Březen, měsíc růžového formuláře, se blíží, takže nastal čas znovu se pustit do džungle daňových předpisů a zjišťovat, co ještě platí a co je zase letos jinak.

Daní z příjmu jsou zatížené výdělky zaměstnanců, všechny příjmy pocházející ze závislé činnosti (což pro daňové účely v podstatě znamená činnosti, které zaměstnání připomínají) či příjmy z podnikání. Za určitých okolností pak také třeba příjmy z prodeje nemovitosti, automobilu, cenných papírů…

Tento text by vás měl na daň z příjmu připravit: naše daňová kalkulačka vám pomůže daň vypočítat, prozradíme vám, jaké jsou aktuální slevy na dani a daňová zvýhodnění, co odečíst z daňového základu, poradíme, jak si poradit se srážkovou daní, a nezapomeneme ani na přehled důležitých termínů.

Z jakých příjmů se daň platí

Příjmy ze zaměstnání

Většina z nás platí daň ze mzdy, kterou dostává za odvedenou práci. A většina z této většiny si s daněmi moc hlavu neláme: zaměstnavatel jí totiž strhává zálohy na daně z platu a zařizuje i přiznání k dani. I tak se ale vyplatí trochu o svoje peníze pečovat. Vždycky je dobré mít například přehled o tom, co se dá ještě odečíst od daňového základu – neplatíte si životní pojištění? Penzijní připojištění? Nesplácíte hypotéku? Máte na krku hladové krky vyživovaných dětí? A tak podobně a tak dál. Tady všude se dá šetřit. A není k tomu potřeba zvláštní úsilí, stačí hlídat papíry, včas je doručit do účtárny a pro jistotu si zkontrolovat, jestli účetní nezapomněla…, jak o tom nedávno psal ve Škole finanční gramotnosti Roman Baroš: Zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních.

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

Na podobném principu to funguje s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky. Mezi závislé činnosti patří například služba ve vojsku či policii, práce, kterou vykonávají v rámci praxe studenti odborných škol, těžká dřina členů dozorčích rad, činnost společníků a jednatelů společností s ručením omezením či komandistů v komanditních společnostech a další. Funkčními požitky se rozumějí odměny za výkon funkce – funkce poslance, senátora, člena vlády, starosty…, ale také ta výkon funkce v občanských a zájmových sdruženích nebo komorách. I o daňové přiznání závislých činovníků a funkcionářů se většinou postará někdo jiný.

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

Sami o sebe se ale starají podnikatelé, daní se příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Samostatně výdělečnou činností se potom rozumí například soustavný výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů – typickým příkladem jsou autorské honoráře, „výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních předpisů“ (např. zákon o advokacii, zákon o auditorech) nebo například činnost tlumočníků, znalců či správců konkurzní podstaty.

Příjmy z kapitálového majetku

Nejčastější jsou v tomto případě podíly na zisku, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu šesti měsíců, stejně tak poměrná část výnosu z penzijního připojištění nebo životního pojištění.

Příjmy z pronájmu

Jedná se o pronájem jak nemovitostí a bytů, tak i movitých věcí, pokud se nejedná o pronájem pouze příležitostný.

Ostatní příjmy

V této skupině jsou všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností nebo příležitostných nájmů, příjmy z různých převodů, výhry v loteriích a sázkách.

ilustrační fotoilustrační foto|profimedia.cz

Na jaké příjmy daň z příjmů neplatí

Na první pohled by se mohlo zdát, že daň se platí z jakéhokoliv příjmu, ale není to tak. Je velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Některé z příjmů nepodléhající dani

- příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci (platí se z nich ale daň dědická či darovací),

- přijaté úvěry a půjčky,

- příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů,

-příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká

-republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit.

Osvobozeny jsou od daně z příjmů například

- příjmy z prodeje rodinného bytu či domu při splnění daných podmínek,

- příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok),

- přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,

- přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),

- cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,

- příjmy sociálního charakteru – tj. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění apod., a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů,

- stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
výpomoc od zaměstnavatele (např. výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance).

Kolik se platí

Teď už víme, z čeho se daň platí a z čeho ne. Ale to nejsložitější teprve přijde: samotný výpočet daně z příjmů. Celý výpočet stojí na tzv. základu daně, což je v podstatě rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento základ se ale ještě sníží o odčitatelné položky, jako jsou například:

- hodnota daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne

- procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 procent ze základu daně,

- zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bydlení, příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížené o šest tisíc korun. Maximálně však lze odečíst 12 tisíc korun ročně, pojistné na soukromé životní pojištění (za daných podmínek).

Zdroj: