Daňové přiznání 2024: Termín, kdy a jak přiznat daně za rok 2023

Daňové přiznání 2024: Termín a jak na daně za rok 2023

Daňové přiznání 2024: Termín a jak na daně za rok 2023 Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání vyplňují OSVČ, někdy i zaměstnanci, důchodci nebo studenti. Do kdy podat daňové přiznání za rok 2023? Jak ho vyplnit? Jak vyřídit daně online? Jaké termíny dodržet, když chcete přiznat daně elektronicky či naopak písemně? Jak se liší dodatečné a opravné daňové přiznání?

Termín: Do kdy vyplnit daňové přiznání?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023 je do 2. dubna 2024. Obvykle se daňové přiznání podává do 1. dubna, letos však na tento termín připadá Velikonoční pondělí, proto je nejzazším termínem pro daňové přiznání za rok 2023 úterý 2. dubna. V případě, že budete daňové přiznání podávat elektronicky, lhůta se vám prodlužuje do 2. května 2024.

Forma podání Do kdy podat?
Základní termín 2. dubna 2024
Daňové přiznání online 2. května 2024
S daňovým poradcem 1. červenec 2024

Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2024.

„Finanční úřady tolerují ještě 5denní zpoždění podání, pak však již počne běh pro příslušné sankce, jimiž je pokuta za pozdní podání, a je-li daň uhrazena opožděně, úroky z prodlení. Částečné uklidnění může ale přinést informace, že se sankce, které jsou nižší než 1 000 Kč, nevyměřují, ale takový nepořádný poplatník bude mít už u správce daně černý puntík a bude-li v budoucnu žádat například o prominutí sankcí, tento černý puntík bude pro něj velkou přítěží," upozorňuje Petr Kchimel, daňový poradce z firmy Samak Tax. 

Jak vyplnit a podat daňové přiznání?

Do daňového přiznání za rok 2023 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2023. Tedy i všechny příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ze kterých již byla odvedena zálohová daň z příjmu. Zaplacené zálohy během roku se rovněž do daňového přiznání uvádí a když jsou zaplacené měsíční daňové zálohy vyšší, než vypočtená roční daňová povinnost, tak vzniká nárok na daňový přeplatek.

Daňové přiznání je možné podat:

 • osobně
 • poštou
 • elektronicky

Daňoví poplatníci se zřízenou datovou schránkou podávají daňové přiznání právě jejím prostřednictvím. OSVČ musí podat daňové přiznání přes datovou schránku povinně.

Zatímco pro OSVČ je vyplnění daňového přiznání samozřejmostí, ostatní daňoví poplatníci mohou mít s touto povinností problémy. Daňové přiznání musí totiž podat například i zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2023 současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. 

Povinnost podat daňové přiznání má nové limity

S účinností od začátku loňského roku se změnila výše limitů zdanitelných příjmů rozhodných pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nové limity jsou platné pro daňové přiznání za rok 2023. Platí přitom, že:

 • limit se zvyšuje na 50 000 Kč (doposud byl tento limit nastaven na 15 000 Kč)
 • zvyšuje se limit pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří mají další příjmy podle § 7 až § 10 ZDP přesahující 20 000 Kč (doposud byl tento limit 6 000 Kč).

Daňové přiznání online

I fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku a chtějí se vyhnout případným frontám na finančním úřadě, mohou daňové přiznání podat elektronicky. V těchto případech lze využít portálu MOJE daně na internetových stránkách finanční správy.

Více: Daňové přiznání elektronicky: Výhody, kdy a jak ho podat? >>>

Daňové přiznání elektronicky – příklad

Penzistka Jana má pravidelný příjem z nájmu dle § 9 a má tedy povinnost podat za rok 2023 daňové přiznání. Do daňového přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje související s nájmem, obdržený důchod paní Jany je od daně z příjmu osvobozen. Paní Jana podává daňové přiznání elektronicky, přičemž využije portálu MOJE daně.

Opravné daňové přiznání

Daňoví poplatníci, kteří ještě v termínu pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že udělali v daňovém přiznání chybu, ji mohou opravit podáním opravného daňového přiznání.

V praxi je přitom možné podat více opravných přiznání, finanční správa považuje za rozhodující posledně podané opravné přiznání. Vzhledem k tomu, že je opravné daňové přiznání podané ještě v řádném termínu, tak za jeho podání nevznikají žádné sankce ze strany finanční správy.

Více: Opravné a dodatečné daňové přiznání: Jaký je v nich rozdíl? >>>

Podání opravného daňového přiznání – příklad

Zaměstnanec Tomáš podá začátkem března 2024 daňové přiznání. Koncem března si uvědomí, že neuplatnil všechny daňové odpočty, na které měl nárok. Tuto nesrovnalost opraví právě podáním opravného daňového přiznání ještě před uplynutím základní daňové lhůty pro podání daňového přiznání.

Dodatečné daňové přiznání

V praxi dochází k situacím, že daňový poplatník zjistí teprve po termínu pro odevzdání daňového přiznání, že není daňové přiznání vyplněno správně. V takových případech je nutné podat dodatečné daňové přiznání, přičemž je potřeba dodržet lhůtu jednoho měsíce od zjištění skutečnosti, že je v daňovém přiznání chyba.

Formulář pro daňové přiznání ke stažení

Daňovou povinnost za rok 2023 je možné splnit vyplněním dvoustránkového nebo čtyřstránkového daňového formuláře. Příslušné daňové formuláře jsou přitom každoročně ke stažení na internetových stránkách finanční správy.

Zjednodušený dvoustránkový daňový formulář budou moci využít pouze daňoví poplatníci s příjmy jenom ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu (ze zaměstnání).

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Daňové přiznání pro OSVČ

OSVČ, které platily během roku 2023 paušální daň, daňové přiznání nevyplňují. Pravidelnými měsíčními platbami si svoje daňové povinnosti splnily. Ostatní OSVČ daňové přiznání odevzdat musí, přičemž použijí klasický čtyřstránkový daňový formulář a budou vyplňovat i přílohu číslo jedna daňového přiznání.

Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo příslušným výdajovým paušálem, který se liší v závislosti na vykonávané činnosti.

Výše vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2023 závisí pouze na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a uplatněných daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti nerozhoduje a ani zdali je podnikání vykonáváno v důchodu nebo při studiu. Více se dozvíte v článku:

Více: Výpočet daně z příjmu pro OSVČ >>>

OSVČ na vedlejší činnost

Nezapomínejte také, že daňové přiznání a přehledy musíte vyplnit i v případě, když jste za rok 2023 vykonávali vedlejší samostatnou činnost. Rozdíl ve zdanění může být značný. 

Výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je, že není nutné dodržovat minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, na rozdíl od hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nízkém zisku OSVČ je tak zdanění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nízké. Při vysokém zisku je stejné jako při výkonu hlavní činnosti.

O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se v praxi nejčastěji jedná v případech jako:

 • podnikání při zaměstnání
 • během studia
 • v důchodu
 • při pobírání rodičovského příspěvku

Více: Daňové přiznání pro zaměstnance a OSVČ na vedlejší činnost >>>

Podnikání a zaměstnání v jednom roce – příklad

Podnikatelka Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost od ledna do června 2023, kdy podnikání ukončila a následně nastoupila do zaměstnání. I když paní Simona vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2023, tak má povinnost podat daňové přiznání a zaměstnavatel za ní nemůže provést roční zúčtování daně. Podání a vyplnění daňového přiznání není vázáno na podnikání po celý rok.

Daňové přiznání a více zaměstnavatelů – příklad

Zaměstnanec Karel měl v roce 2023 mimo svůj hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY ještě brigádu na DPČ pro zaměstnavatele AB. Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti byla panu Karlovi vždy odvedena zálohová daň z příjmu. Pan Karel má povinnost vyplnit a podat daňové přiznání za rok 2023.

Do daňového přiznání musí pan Karel uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy z obou zaměstnání. Od obou zaměstnavatelů si k vyplnění daňového přiznání vyžádá pan Karel potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023, která budou nedílnou přílohou odevzdaného přiznání. 

Více: Kdy podávají daňové přiznání zaměstnanci? >>>

Daňové přiznání u studenta

Mnoho studentů má během studia vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. V některých případech musí i studenti podat za rok 2023 daňové přiznání. Platí pro ně stejné termíny jako pro ostatní. Daňové přiznání musí studenti podávat, nemusí se přitom jednat jen o OSVČ.

U daňového přiznání za rok 2023 mohou studenti naposledy využít i slevu na studenta. Nadále mají nárok na slevu na poplatníka.

  

Slevy na daních

Obecně platí, že daňové slevy můžete uplatnit při výpočtu čisté mzdy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů nemohou daňové slevy uplatňovat u všech. Mají na ně nárok však například i pracující penzisté nebo studenti. Mezi daňové slevy patří například

 • sleva na poplatníka,
 • sleva na invaliditu,
 • sleva na manželku nebo manžela – doznala změn, nyní platí přísnější podmínky, více níže
 • sleva na studenta - dle konsolidačního balíčku je od roku 2024 zrušena, stále ji však můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023
 • školkovné – dle konsolidačního balíčku je od roku 2024 zrušena, stejně jako slevy na studenta ji však můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023.

Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod DPP nebo DPČ. Nástupem do nového zaměstnání během roku se nicméně prohlášení k dani nepodepisuje.

Všechny daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Jaké slevy lze v daňovém přiznání podávaném v roce 2024 za rok 2023 při splnění zákonných podmínek uplatnit. Od tohoto roku platí stran daňových slev řada změn.

Více: Slevy na daních: Podmínky a kdo na ně má nárok >>>

Studenti již nemají nižší zdanění

Pracující studenti už nemohou při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovat daňovou slevu na studenta ve výši 335 Kč, za celý rok 2024 tedy 4 020 Kč. Student pracující na zkrácený úvazek ve výši 25 tisíc korun tak zaplatí na přímých daních více o 485 Kč měsíčně, což je součet nemocenského pojištění a právě nemožnosti čerpat slevu na studenta. Pokud však budete podávat daňové přiznání, za rok 2023 slevu ještě uplatníte.

Školkovné naposledy za rok 2023

Rodiče s dětmi ve školce si za rok 2024 nesníží svoji roční daňovou povinnost o školkovné. Zaměstnanci uplatňující školkovné v ročním zúčtování daně přitom dostávali vysoké daňové vratky, neboť zaplacené roční zálohy na dani z příjmu byly výrazně vyšší než roční daňová povinnost.

Za rok 2023 činí maximální školkovné na každé dítě 17 300 Kč. V daňovém přiznání za rok 2023 slevu ještě uplatníte.

Více: Školkovné: Jak slevu naposledy využít? >>>

Omezení slevy na manželku

Za rok 2023 je možné uplatnit slevu na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahující 68 tisíc Kč, od roku 2024 pak nově při stejném limitu ovšem pouze v případě, že se spolu staráte o dítě do tří let. Podmínka péče o dítě do tří let platí až pro kalendářní rok 2024. Roční sleva na manželku činí 24 840 Kč. Pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, tak dokonce 49 680 Kč.

Jak danit příjmy z nájmu

Jedním z populárních způsobů investování je koupě nemovitosti s cílem ji pronajmout. Nicméně, výnosy z pronájmu nemovitosti nejsou osvobozeny od daní, a proto je nutné je zdanit.

Pokud plánujete pronajmout svůj byt nebo dům, nevyhnete se zdanění tohoto příjmu. Povinnost platit daně se vztahuje na pronájem bytu, nebytového prostoru i pozemku.

Daňové přiznání za rok 2023 musí podat i fyzické osoby, které mají příjem z pronájmu nemovitostí podle § 9 zákona o dani z příjmu. V těchto případech zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně jako za zaměstnance, a proto je nutné vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání spolu s přílohou číslo 2. Zaměstnanci s příjmy z nájmu si musí od svého zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023.

Daň z nemovitosti

Daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí se musí vyplňovat občané, kteří koupili, zdědili nebo obdrželi nemovitost darem v průběhu roku 2023. Noví majitelé nemovitosti mají čas pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 do konce ledna 2024. 

Samotná částka daně z nemovitých věcí se v Česku se liší podle regionu. U bytu závisí částka daně z nemovitých věcí nejenom na rozloze, ale i na velikosti obce a místním koeficientu. Podle ministerstva financí se sazby daně z nemovitých věcí pro rok 2024 zvýší přibližně na 1,8násobek. Tématu daně z nemovitosti jsme se věnovali v následujících článcích:

Silniční daň

Od roku 2022 platí zrušení silniční daně pro osobní automobily, což znamená, že zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) využívající osobní automobily již nejsou povinni tuto daň platit. Za rok 2023 podléhají silniční dani pouze nákladní automobily, které se používají k podnikání, s povolenou hmotností 12 tun a více.

Daň se vztahuje i na přípojná vozidla, pro něž platí stejná minimální povolená hmotnost. Celková částka silniční daně za rok 2023 je součtem dílčích silničních daní za jednotlivá vozidla. Částku silniční daně za rok 2023 je nutné zaplatit do konce ledna 2024. Tématu silniční daně jsme se věnovali v následujících článcích, v nichž najdete i sazby za jednotlivé typy vozidel:

Investice v daňovém přiznání

Příjmy jako jsou úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu, úroky z držení cenných papírů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace se nedaní, stejně jako stavební spoření nebo důchodové spoření s příspěvky od zaměstnavatele.

O daně se nemusíte starat ani v případě úroků ze spořicích účtů, kde banka rovnou strhává patnáct procent jako srážkovou daň. Daně se naopak vztahují na:

 • příjmy z kapitálového majetku (za určitých podmínek)
 • příjmy z nájmu nemovitých i movitých věcí
 • ostatní příjmy (příležitostná činnost či nájmy, příjmy z úplatného převodu nemovité či movité věci, příjmy zděděných práv nebo například i výhry z hazardních her)

Jak se daní kryptoměny

Zajímá vás, co platí pro bitcoin, ethereum a další kryptoměny? Finanční úřad plánuje častěji provádět odhad nepřiznaných zisků z prodeje bitcoinu a dalších digitálních měn. Zároveň platí, že jeho nástroje a odborné znalosti jsou vyspělejší než v letech 2017 a 2018, kdy se digitální měny poprvé staly masovým jevem mezi malými investory, kteří se často zázračně zbohatli přes noc.

Pozor - platí sice, že pokud všechny příjmy investora z ostatních zdrojů nepřesahují 30 tisíc korun ročně, je osvobozen od daní, nicméně v případě kryptoměn neexistují další výjimky, jako například tříletý časový test pro akcie, který se používá v českém daňovém systému.

Více: Daně a kryptoměny v roce 2024 >>>