Dodavatelé energií hrozí odpojením. Podle ERÚ mohou jednat nezákonně

Elektroměr

Elektroměr Zdroj: Pixabay

Někteří dodavatelé vyhrožují svým zákazníkům, že je odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co neuhradí byť jen jedinou zálohu. Takový postup však může být podle Energetického a regulačního úřadu (ERÚ) v rozporu s energetickým zákonem. Ten stanoví, že k prohřešku musí dojít opakovaně.

Odpojení odběrného místa by tak mělo hrozit jen v případě, pokud spotřebitel neuhradí minimálně dvě různé platby za energie, tedy například dvě zálohy nebo jednu zálohu v kombinaci s nedoplatkem z vyúčtování.

„V loňském roce se na nás obrátilo několik desítek spotřebitelů, kterým dodavatel vyhrožoval přerušením dodávek již po neuhrazení jediné zálohy. Často se jednalo o případy, kdy šlo o sporné navýšení záloh. Předcházelo mu například zvýšení ceny, kterým dodavatel mohl porušit fixaci sjednanou ve smlouvě,“ uvádí k problematice Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Než se dodavatel energie rozhodne odpojit klienta od dodávek, musí ho na jeho prodlení v platbě opakovaně upozornit. Po každém upozornění navíc má poskytnout i přiměřenou lhůtu k úhradě dluhu. Není přitom možné, aby dodavatel existenci druhé dlužné platby vytvářel účelově, a to například tím, že k neuhrazené záloze přidá poplatek za upomínku, čímž by platbu navýšil.

„Spotřebitelů, u kterých dodavatel skutečně přistoupil k takto diskutabilnímu odpojení a kteří nás požádali o pomoc, evidujeme za loňský rok pouze jednotky. Nicméně vyhrožování přerušením dodávek čelilo mnohonásobně více domácností. Případy, které nám lidé nahlásili, se teď zabýváme v rámci kontrol. Podobný postup může být kromě jiného kvalifikovaný i jako nekalá obchodní praktika,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Jaké spory může ERÚ řešit?

  • Nedodržení povinností dodavatele, které nebyly splněny řádně a včas, tedy například zahájení dodávky energií, provedení vyúčtování dodávky nebo zaslání přeplatku ve stanovené lhůtě.
  • Rozhodne, zda trvá, nebo netrvá právní vztah mezi vámi a dodavatelem, případně určí, kdy zanikl. Například v situaci, kdy jste odstoupili od smlouvy nebo zaslali výpověď a váš dodavatel vaše rozhodnutí nerespektuje.

Aktivní přístup

Pokud se spotřebitel dostane opravdu do situace, kdy mu hrozí odpojení, tak nesmí schovávat hlavu do písku a čekat, že se situace nějak sama vyřeší. Naopak je důležitá aktivita a komunikace s dodavatelem. V případech, kdy je požadavek dodavatele neoprávněný, má klient možnost přistoupit k námitce. Zde by měl upozornit na nezákonnost takového postupu. Jedná se například o neplatnost předchozího zvýšení ceny. Zákazník se také může obrátit na regulační úřad, který mu poradí a doporučí konkrétní řešení. Zároveň mu pomůže s formulací případného podnětu k distributorovi.

Dodavatele by ale od nezákonného jednání měla odradit nejen několikamilionová sankce, která konkrétním společnostem vzhledem k přitěžujícím okolnostem nyní hrozí. „Jakmile sankční řízení pravomocně ukončíme, dodavatele, kteří se takového jednání dopouštějí, budeme jmenovat, aby jejich potenciální zákazníci měli o těchto praktikách přehled,“ varuje Zemanová.

Seriózní dodavatelé se snaží vyjít vstříc

Před samotným odpojením musí spotřebitel dostat upozornění prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Záleží na tom, jaké údaje o sobě dodavateli elektřiny poskytl. V případě, že se dodavateli nepodaří s klientem spojit tímto způsobem, následuje doporučená upomínka na adresu bydliště. Nereaguje-li zákazník, který je v prodlevě s platbou, ani v tuto chvíli, opět se s ním dodavatel snaží spojit. Jakmile však dorazí klientovi do schránky druhá upomínka, tak během několika dní opravdu dojde k odpojení od elektroměru a zastavení dodávky proudu.

„Seriózní dodavatel zahajuje odpojení, až když eviduje u zákazníka minimálně dva dluhy a zákazník je ani na výzvu neuhradí. Pokud zákazník projeví skutečný zájem situaci řešit a je reálné, že dluhy uhradí, vychází mu dodavatel zpravidla vstříc,“ říká Roman Šmíd, ředitel maloodběru ve společnosti epet.

Pokud dlužník doplatí dlužnou částku i po splatnosti co nejrychleji, problém mu vzniknout nemusí. „Společně se zákazníky vždy hledáme cesty k řešení jejich složité životní situace. Samozřejmostí jsou individuálně nastavované splátkové kalendáře, o které si může každý požádat. Vždy je důležité takovou situaci řešit co nejdříve,“ apeluje na zákazníky mluvčí Innogy Martin Chalupský.

Mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík rovněž odběratelům doporučuje, aby se při potížích s placením záloh co nejdříve obrátili na dodavatele. „Pokud s námi zákazník komunikuje, v drtivé většině případů mu dokážeme nabídnout řešení,“ uvedl.

„Jestliže se zákazník domnívá, že mu upozornění na odpojení následně přišlo neoprávněně, ať kontaktuje svého dodavatele a ověří si, že u něj má skutečně maximálně jeden dluh. Upomínky bývají často generovány automaticky a omylem může být chybně obeslán i zákazník, který má jen jeden dluh,“ dodává Roman Šmíd.

Mlčení se prodraží

V případě, že odběratel s dodavatelem nekomunikuje nebo s ním nedokáže najít společnou řeč, tak podle zákona dojde k situaci, kdy se dodávky energií omezí. Jestliže chce klient tuto situaci následně vyřešit, musí dluh doplatit a požádat o obnovení připojení, což pohledávku prodraží.

Pokud byl například elektroměr odpojen delší dobu, je potřeba počítat s poplatkem za opětovné připojení. Výše poplatku je různá, často se odvíjí od velikosti a typu hlavního jističe. Může se tedy jednat o stovky až nižší tisíce korun. Připojený elektroměr navíc musí před zapojením do elektroměrového rozvaděče zkontrolovat revizní technik. Při prodlení kterékoli splatné pohledávky zároveň vzniká povinnost zaplatit úrok z prodlení.

Z výkladového stanoviska ERÚ

Aby se jednalo o neoprávněný odběr, musí být zákazník v prodlení minimálně s úhradou dvou platebních povinností. Zákon dále uvádí, že se jedná o platební povinnosti, které nejsou splněny ani po upozornění. Podmínkou vzniku neoprávněného odběru tak je, že zákazník je na prodlení adresně upozorněn, zákon zároveň předpokládá možnost dodatečného splnění, tj. mezi tímto upozorněním a přerušením či omezením dodávky musí být zákazníkovi dán časový prostor pro dodatečné splnění jeho povinnosti.